1 Domnul împărățește: popoarele tremură; El șade pe heruvimi: pământul se clatină.

INTRODUCERE. - Psalmul 99 preamăreşte calitate de împărat a Iehova, invitându-i pe toţi oamenii să mărturisească măreţia Lui şi să se închine doar Lui, singurul care e sfânt. Psalmul repetă soliile Psalm 93 şi 97 în forme variate - toate trei încep cu expresia "Domnul împărăţeşte" -şi, asemenea Psalmului 93, pune un accent deosebit pe sfinţenie ca fiind atributul şi cerinţa principală a lui Dumnezeu (vezi Psalm 93,5; 99.3.5.9). Structura frumoasă şi complexă a Psalmului 99 scoate la iveală două refrene mai mari (în formă uşor modificate, la finele strofei întâi şi a doua, v. 5-9) şi trei refrene mai mici (v. 3.5.9) dezvoltate în "Domnul Dumnezeul nostru este sfânt" la a tria apariţie a Lui

1. Domnul împărăţeşte. Vezi Psalm 93,1; 96,10; 97,1. Tremură. Când Iehova Îşi manifestă puterea de împărat, oamenii tremură înaintea Lui (vezi

Isaia 64,2). Pe heruvimi. [Între heruvimi, KJV]. Vezi Psalm 80,1; 5T 754. Se clatină. Compară cu Psalm 77,18; 114,7.


2 Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele.

Mare în Sion. Vezi la Psalm 48,1.2; cf. Psalm 95,3. Popoarele. Adică naţiunile. Dumnezeu, care Îşi are capitala în Sion, cârmuieşte toate naţiunile.


3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt!

Numele Tău mare şi înfricoşat. Vezi Psalm 111,9; vezi la Psalm 5,11; 7,17; cf. Deuteronom 28,58.

[El, KJV]. Ebr. hu', care se poate referi fie la "nume", reprezentând caracterul esenţial al lui Iehova, fie la "Domnul". Traducerea "El este sfânt" e mai compatibilă cu repetarea refrenului în v. 5 şi 9. Nu există nici o diferenţă esenţială între aceste două traduceri. Sfinţenia este unul din atributele supreme ale lui Dumnezeu. Sfinţenie se cere şi de la copiii lui Dumnezeu (vezi Levitic 19,2). Aceasta este prima apariţie a refrenului mai mic (vezi introducere la Psalm 99; de asemenea

v. 5 şi 9).


4 Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea! Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov.

Tăria împăratului. Prima propoziţie a v. 4 ar trebui probabil să fie legată cu ideea anterioară şi pasajul să fie redat: "El este sfânt şi puternic, un Împărat care iubeşte dreptatea". Împăratul este evident Iehova (vezi v. 1). Forţa de bază a caracterului lui Dumnezeu e în favoarea dreptăţii (vezi Isaia 61,8).

Tu. Emfatic în ebraică, probabil pentru a arăta contrastul între Marele Împărat şi împăraţii pământeşti.


5 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!

Înălţaţi. Vezi Psalm 30,1; 34,3. Versetul acesta constituie prima apariţie a refrenului mai mare (vezi introducerea la Psalm 99; de asemenea v. 8).

Căci este sfânt. A doua apariţie a refrenului mai mic (vezi la v. 3). Expresia poate fi tradusă şi astfel încât să se refere la aşternutul picioarelor lui Dumnezeu. În literatura religioasă ugaritică (vezi

p. 618), aşternutul picioarelor Dumnezeirii este o parte importantă a mobilierului divin.


6 Moise și Aaron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat.

Moise şi Aaron. Printr-o trecere rapidă, versetul acesta prezintă exemple de oameni sfinţi reprezentativi care s-au închinat lui Dumnezeu, au mijlocit pentru semenii lor şi au primit răspuns la rugăciunile lor. Concluzia de aici e că toţi - preot şi popor - ar trebui să I se închine lui Iehova. Dumnezeu caută mijlocitori şi astăzi.

Cu toate că, în general, nu a fost considerat preot, Moise este enumerat printre preoţi, probabil datorită poziţiei lui de conducere spirituală şi lucrării lui legate de sanctuar (vezi Exod 24,6-8; 32,30-32; 40,18-33; Levitic 8,6-30).

Samuel. Samuel e în mod deosebit menţionat, alături de Moise, ca având putere la Dumnezeu în rugăciune (vezi Ieremia 15,1; cf. 1 Samuel 7,8.9; 1 Samuel 12,19-23).

Numele. Vezi la Psalm 7,17.


7 El le-a vorbit din stâlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui și Legea pe care le-a dat-o El.

Stâlpul de nor. Vezi Exod 33,9; Numeri 12,5.

Au păzit. Ei au ascultat de legile lui Dumnezeu şi El a răspuns rugăciunilor lor. Ascultarea de voia lui Dumnezeu e condiţia ascultării rugăciunii.


8 Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor.

Iertător. Atât Moise cât şi Aaron au păcătuit, dar Dumnezeu în îndurarea Sa i-a iertat (vezi Exod 32,1-24; Numeri 20,12.13; cf. Psalm 106,32). "Ei" probabil se referă la popor, în general. I-ai pedepsit. Mustrările lui Dumnezeu au cuprins chiar şi pe oamenii sfinţi pomeniţi în v. 6. Moise şi Aaron nu au fost primiţi în Canaan din cauza păcatului lor la Meriba (vezi Numeri 20,12). Greşelile. Literal, "faptele"; contextul sugerează acţiuni voite, îndărătnice. Compară cu Eclesiastul 7,29.


9 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!

Înălţaţi pe Domnul. Versetul 9 este a doua apariţie a refrenului mai mare în formă uşor modificată (vezi la v. 5). Muntele Lui cel sfânt. Sionul, centrul naţional de închinare (vezi la Psalm 48,2). Domnul Dumnezeul nostru este sfânt. A treia apariţie a refrenului mai mic, în formă dezvoltată (vezi la v. 3.5).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1�

PK 176

1-3�

MH 438; 8T 285

1-5�

PK 29

9�

MH 415; 8T 264