1 Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea și nu Te odihni, Dumnezeule!

INTRODUCERE. - Psalmul 3 face un înfocat apel la Dumnezeu pentru izbăvirea lui Israel şi pentru dăinuirea naţiunii sfinte. Se formase o conspiraţie de naţiuni împotriva lui Israel; poate că se face o referire specifică la unirea lui Moab, Amon şi Edom pe vremea lui Iosafat (vezi 2 Cronici 20; PK 200). Solia se aplică la orice perioadă când copiii lui Dumnezeu sunt asaltaţi de o coaliţie a vrăjmaşilor şi au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este unul dintre psalmii de imprecaţie (vezi p. 624). Se spune că Krüger a folosit deseori versurile lui în timpul războiul burilor în mesajele lui către Volksraad şi în depeşele trimise ofiţerilor săi.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 627.

1. Nu tăcea. Vezi Psalm 28,1; cf. Isaia 62,7. Psalmistul ştie că dacă poporul lui Dumnezeu trebuie să fie izbăvit din criză, Dumnezeu nu trebuie să tacă. Succesiunea impetuoasă a unor propoziţii scurte reprezintă limbajul stăruinţei şi a mijlocirii în timp de strâmtorare.


2 Căci iată că vrăjmașii Tăi se frământă, și cei ce Te urăsc înalță capul.

Te urăsc. Compară cu Psalm 81,15.


3 Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului Tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de Tine.
4 „Veniți”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

Să-i nimicim. Versetul arată prezenţa unui complot bine conceput din partea naţiunilor înconjurătoare de a desfiinţa pe Israel din mijlocul naţiunilor, probabil cu intenţia de a împărţi ţara între ele (vezi 2 Cronici 20,11; Psalm 138,7).

Să nu ne mai pomenească. Compară cu Deuteronom 32,26; Psalm 34,16; 109,13. A fost totdeauna dorinţa lui Satana de a nimici biserica lui Dumnezeu. Pentru vrăjmaş, cuvintele "Hristos" şi "creştin" sunt obiectul unui dispreţ suprem.


5 Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva Ta:

Se strâng toţi cu o inimă. [Se sfătuiesc împreună cu un gând, KJV].Vezi Psalm 2.2.


6 corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și hagareniții,

Corturile. Aici înseamnă "locuitorii în corturi" (prin metonimie). Cuvântul descrie bine viaţa nomadă a triburilor arabe.

Versetele 6-8 vorbesc despre naţiunile care uneltesc. Întrucât nu e dovadă istorică că la o anumită dată toate aceste naţiuni s-au unit împotriva lui Israel, poate că lucrul cel mai bun ar fi de a înţelege că lista popoarelor serveşte scopului poeziei. Reuniunea unui astfel de formidabil şir de naţiuni amplifică amploarea crizei, accentuând primejdia în care se află Israel din cauza duşmanilor de la hotar. Israel, înconjurat de naţiuni vrăjmaşe, nu are la cine să recurgă decât la Dumnezeu. Uneori Dumnezeu lipseşte pe oameni de tot ajutorul material pentru ca ei să înveţe să se sprijine pe El.

Agareniţi. Un popor nomad care a trăit la est de Galad şi s-a lutat cu israeliţii pe timpul lui Saul (vezi 1 Cronici 5.10.19-22). Israel i-a învins şi le-a ocupat teritoriul.


7 Ghebal, Amon, Amalec, filistenii cu locuitorii Tirului.

Ghebal. Probabil ţinutul muntos de la nord de Edom (vezi Iosif Flavius, Antiquities, ii. 1. 2).

Amalec. Un popor care a locuit la sud de Palestina între Idumeea şi Egipt. Erau un popor vechi, duşmani înveteraţi ai lui Israel. Contrar poruncii lui Dumnezeu de a-i nimici în totul pe amaleciţi, Saul l-a cruţat pe Agag, împăratul lor (vezi 1 Samuel 15,8-23) şi de aceea nu a mai fost lăsat să fie împărat.


8 Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. (Oprire)

Asiria. Asirienii, care ocupau partea centrală a văii Tigrului (vezi la Genesa 10,22).

Copiilor lui Lot. Moab şi Amos (vezi Genesa 19,37,38; Deuteronom 2,9.19). Aceste naţiuni au făcut uz de "braţul" altor naţiuni pentru a-şi împlini plin de răutate de distrugere a Israelului.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi la p. 629.


9 Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison,

Madian. [Madianiţilor, KJV]. Se face referire la biruinţa lui Ghedeon asupra madianiţilor (vezi Judecători 7; 8), care a fost privită ca una dintre cele mai glorioase biruinţe din istoria lui Israel (vezi Isaia 9,4; 10,26).

Sisera. Istoria înfrângerii oştirilor lui Iabi şi a morţii lui Sisera lucrate de Debora e povestită în Judecători 4 şi celebrată în frumoasa poezie din Judecători 5.

Chison. Sau "Kişon" (vezi la Judecători 4,13).


10 care au fost nimiciți la En-Dor, și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului.

Nimiciţi la En-Dor. Vezi la 1 Samuel 28,7.

Gunoi. Trupurile lor au îngrăşat pământul (vezi 2 Regi 9,37).


11 Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb și Zeeb, și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țalmuna!

Oreb şi Zeeb. Au fost domnitori ai Madianului ucişi de efraimiţi sub conducerea lui Ghedeon (vezi Judecători 7.25).

Zebah. Zebah şi Ţalmuna erau regi ai Madianului, ucişi de Ghedeon (vezi Judecători 8,5.21). Măcelărirea lui Madian trebuie să fi fost deosebit de înfiorătoare, deoarece Isaia o menţionează împreună cu nimicirea egiptenilor la Marea Roşie ca fiind caracteristică pentru nimicirea care avea să vină asupra oştirilor lui Sanherib (Isaia 10,27).


12 Căci ei zic: „Să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu!”

Locuinţele. [Casele, KJV]. Ebr. ne'oth, "locuinţe" sau "păşuni". Naţiunile vrăjmaşe unelteau să pună stăpânire pe ţara unde Dumnezeu locuia în mijlocul poporului Său.


13 Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt,

Vârtejul. [O roată, KJV]. Ebr. galgal, în general "roată", cu toate că galgal pare de asemenea că a fost folosit pentru potirul uscat în formă de roată al unui mărăcine (vezi Isaia 17,13). Rugăciunea este ca vrăjmaşul să fie alungat şi nimic complet, aşa cum vântul alungă azi ciulinii.

Paiul. Sau "pleava" (vezi Psalm 1,4). Lucrurile acestea descriu ce este foarte uşor şi lipsit de valoare (Iov 13,25, Maleahi 4.1), potrivite doar pentru distrugere.


14 ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții!

Ca flacăra. Compară cu Isaia 9,18; 10,17.18; Zaharia 12,6.

Munţii. Adică vegetaţia care creşte pe munţi.


15 Urmărește-i astfel cu furtuna Ta și bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

Urmăreşte-i. Compară cu Psalm 35,4-6.


16 Acoperă-le fața de rușine, ca să caute Numele Tău, Doamne!

Acoperă-le faţa. Dezamăgirea şi confuzia se observă pe faţă.

Să caute Numele Tău. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. Rugăciunea psalmistului nu e ca vrăjmaşii lui Israel să fie făcuţi să sufere ci ca, prin evenimentele pe care Dumnezeu le îngăduie să vină asupra lor, să fie conduşi să-L recunoască şi să se întoarcă la El ca Dumnezeu al lor. Psalmistul ar vrea ca umilirea lor să ducă la supunerea lor faţă de voia lui Dumnezeu.


17 Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară!

Să fie ruşinaţi. Psalmistul se roagă ca vrăjmaşii lui Israel să fie smeriţi şi aduşi chiar pe pragul nimicirii, ca să se întoarcă la Dumnezeu în sinceritate şi adevăr (vezi Isaia 37,20). Ei. [în rom. subînţeles]. Cu referire la naţiunile care s-au unit.

Domnul. [Iehova, KJV]. Vezi la Exod 6,3.

Cel Prea Înalt. Psalmistul se roagă pentru nimicirea sau aproape nimicirea vrăjmaşilor lui Israel nu din spirit de răzbunare personală, ci pentru a arăta că Iehova este Cârmuitorul suprem al lumii. Scopul pedepsei este ca oamenii să-L poată cunoaşte pe Dumnezeu. În această observaţie remarcabilă se încheie psalmul.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1-18PK 200


18 Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel Preaînalt pe tot pământul.