1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru,

Pavel. De obicei Pavel îşi începe epistolele cu o referire la numirea sa divină ca apostol. Totuşi, deoarece intenţiona sa principală nu era ca epistola aceasta să fie citită în public, fiind trimisă unui vechi prieten, autoritatea apostolică a lui Pavel nu avea nevoie să fie accentuată.

Vezi harta cu evenimentele care au condus la scrierea epistolei lui Pavel către Filimon

Întemniţat al lui Hristos Isus. [Prizonier al lui Isus Hristos, KJV]. Situaţia actuală a lui Pavel, ca întemniţat [prizonier], era într-un contrast puternic cu amintirea pe care o avea Filimon despre Pavel, evanghelistul zelos, călătorul neistovit şi organizatorul neobosit. Filimon ştia că ocara şi necazul lui Pavel erau rezultatul mărturiei credincioase pentru Hristosul căruia Îi slujeau amândoi. Cu toate că şi Filimon era robul lui Hristos, cel puţin el se bucura de libertatea fizică. Aici Pavel vrea să ajungă la inima iubitoare a lui Filimon. Cât de mult din mândria personală era dispus Filimon să jertfească în calitatea sa de împreună prizonier [întemniţat] al lui Isus Hristos? Pavel îi scrie unui prieten iubit, în accente curajoase şi dure, ca unui bărbat consacrat.

Fratele. [Fratele nostru, KJV]. O referire la marea frăţietate a tuturor creştinilor, dintre care fac parte Pavel, Timotei, Filimon, iar acum şi Onisim. Pavel se sprijină aici pe spiritul frăţesc, căutând o primire blândă pentru un sclav fugar. În cele din urmă spiritul acesta ar fi distrus chiar instituţia sclaviei.

Timotei. Se poate ca Filimon să fi făcut cunoştinţă cu Timotei în decursul colaborării acestuia cu Pavel la Efes (vezi Faptele Apostolilor 19:22). Poate că se dezvoltase o strânsă legătură de prietenie între Filimon şi Timotei; în felul acesta pomenirea numelui lui Timotei arată grija pe care o avea acesta pentru delicata legătură dintre Filimon şi Onisim, cum şi asentimentul cu Pavel în tot ce a scris apostolul.

Prea iubitul. [Prea iubitul nostru, KJV]. Lui Filimon avea să-i fie greu să ignore sfatul dat cu atâta sinceritate şi iubire frăţească. Adevărata afecţiune este exprimată atât de rar, mai ales între bărbaţi. Pavel exemplifică trăsăturile gingaşe, ca şi calităţile mai dârze pe care le va manifesta întotdeauna un creştin sincer.

Filimon. În afară de informaţiile date de această epistolă, nu se mai ştie nimic cu privire la Filimon. Se pare că locuia în Colose, deoarece Onisim era colosean, ca şi Arhip (vezi Coloseni 4:17). Filimon, un convertit al lui Pavel (vezi Filimon 19), era o persoană cu o avere considerabilă şi cu prestigiu social (vezi v. 2). Prin urmare atitudinea sa faţă de Onisim ar fi avut o mare influenţă asupra familiei sale, asupra grupului de creştini printre care lucra, precum şi asupra cercului de prieteni păgâni.

Tovarăşul nostru de lucru. Poate că Filimon lucrase împreună cu Timotei şi cu Pavel la evanghelizarea Efesului şi a ţinutului învecinat (Faptele Apostolilor 19:26). Totuşi s-ar putea ca Pavel să se refere numai la activitatea lui Filimon în favoarea bisericii din Colose. Pavel ştia că lucrarea lui Filimon ca slujbaş bisericesc este vrednică de încredere şi de laudă.


2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta:

Sora. [Iubita, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea sora, adică o soră din biserică. Pavel îi acordă sorei Aphia o poziţie egală cu a sa şi a lui Filimon. Înălţarea femeii este una din marile contribuţii aduse de către creştinism neamului omenesc, acesta fiind unul din multele cazuri din Noul Testament în care este scoasă în evidenţă demnitatea femeii. În cele mai multe societăţi păgâne femeia era limitată la un fel de sclavie, dar creştinismul a emancipat-o din starea aceasta şi i-a acordat o poziţie de egalitate socială şi spirituală cu soţul ei. Bunul mers al multor cămine creştine, şi chiar necreştine, poate fi considerat o urmare a învăţăturilor inspirate ale lui Isus Hristos.

Arhip. Având în vedere strânsa legătură pe care o avea Arhip cu Filimon şi cu Apfia, se poate ca el să fi fost fiul lor. Pavel vorbeşte despre Arhip ca tovarăşul său de luptă, datorită puternicei sale conduceri în biserică. Poate că el cârmuise biserica din Colose în timpul absenţei lui

Epafra, conducătorul ei de drept (Coloseni 4:17).

Biserica. Gr. ekklesia (vezi Matei 18:17).

Casa ta. Unii cred că aceasta este o referire la slujitori şi la ceilalţi membrii ai gospodăriei lui Filimon. Alţii însă consideră că Pavel se referă la o biserică creştină care se aduna pentru închinare în căminul acesta. Că în biserica primară credincioşii se adunau să se închine în case particulare este evident din Noul Testament. De pildă, casa Mariei din Ierusalim (Faptele Apostolilor 12:12), căminul lui Priscila şi a lui Acuila din Roma (Romani 16:1–3), casa lor din Efes (1 Corinteni 16:19) şi casa lui Nimfa din Laodicea (Coloseni 4:15). În oraşele mari se ţineau în acelaşi timp mai multe servicii de închinare în diferite case. Pavel ştia că întreaga biserică va fi interesată de revenirea lui Onisim. Scrisoarea aceasta a fost fără îndoială citită în auzul lor, căci probabil toţi aveau nevoie de sfatul ei pentru a-şi da seama care era datoria lor creştină cu privire la acest sclav. Faptul că locuinţa lui Filimon era destul de mare pentru ca o biserică întreagă să se adune în ea, sugerează că el era un om înstărit şi cu influenţă socială.


3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Har. În ce priveşte un salut identic, vezi Romani 1:7.


4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

Rugăciunile mele. Împărtăşirea cu Dumnezeu a bucuriilor şi a întristărilor vieţii, ca de la prieten la prieten, este rugăciunea ideală. Pavel îi reaminteşte iarăşi lui Filimon adâncul respect şi adânca recunoştinţă pe care le are faţă de el. Cu tact, Pavel pregăteşte calea pentru ca Filimon să-l primească bine pe Onisim. Este un belşug de încurajare în a şti că un prieten iubit şi respectat se roagă pentru tine, că acest prieten are deplină încredere în judecata şi în integritatea ta (vezi v. 5–7). Aceasta este asigurarea pe care i-o dă Pavel lui Filimon.


5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.

Am auzit. Auzise fie de la Epafra, fie de la Onisim (Coloseni 1:7, 8; 4:12, 13). Credinţa. Iubirea şi credinţa sunt calităţi pe care creştinii adevăraţi le exercită atât faţă de Dumnezeu, cât şi faţă de om.

Dragostea. Gr. agape (vezi 1 Corinteni 13:1). Iubirea lui Filimon nu era doar sentimentalism. Devoţiunea lui era exprimată în Faptele apostolilor sale, atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semeni. Pavel presupune că Filimon va manifesta aceeaşi iubire şi credincioşie creştină şi în primirea lui Onisim.

Sfinţii. Gr. hagioi, literal, cei sfinţi (vezi Romani 1:7).


6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.

Părtăşie. [Comuniune, KJV]. Gr. koinonia, comuniune, împărtăşire. Pe lângă faptul că Îi aduce mulţumiri lui Dumnezeu pentru ajutorul şi încurajarea oferite de Filimon, Pavel se mai roagă şi ca acesta să recunoască fiecare ocazie prin care poate să-şi manifeste iubirea şi credincioşia creştină.

Să dea la iveală. Gr. epignosis (vezi Efeseni 1:17).

Tot binele. [Fiecare lucru bune, KJV]. Filimon era până departe vestit pentru mărinimia sa; aici Pavel se roagă ca să-şi manifeste întotdeauna credinţa şi … dragostea creştină (v. 5). Creştinul adevărat va arăta în orice ocazie şi faţă de toţi oamenii credinţa şi … dragostea. Cu un tact izvorât din adevărata iubire, Pavel i se adresează nu doar lui Filimon, ci şi bisericii din Colose, care urma să citească scrisoarea aceasta. Nu numai Onisim, dar şi toţi sclavii creştini din Colose trebuia să dea pe faţă credinţa şi … dragostea.

Între noi. [În voi, KJV]. Sau printre voi, adică toţi aceia, inclusiv sclavii, care erau membrii în biserica din Colose sau oriunde în altă parte.


7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine.

Am avut. [Am, KJV]. Dovezi textuale favorizează timpul trecut al verbului. Aici Pavel amplifică motivul recunoştinţei sale (v. 4). Când a ajuns la Pavel raportul credincioşiei lui Filimon (v. 5), efortul depus de apostolul în predicarea Evangheliei către coloseni şi lui Filimon în deosebi (v. 19), au fost din belşug răsplătite.

Bucurie şi mângâiere. Probabil că în închisoare Pavel reflectase cu nostalgie la ospitalitatea de care dăduse dovadă Filimon. Amintirile plăcute îi aduceau bucurie şi mângâiere.

Inimile. [Pântecele, KJV]. Literal, măruntaiele. Pe vremuri se considera că intestinele sunt sediul emoţiilor.

Frate. O simplă dovadă de afecţiune – dar cine-i poate măsura valoarea când izvorăşte din sinceritate? Filimon nu trădase niciodată aşteptările lui Pavel; în cazul lui Onisim, Pavel nu are nici o îndoială că Filimon va continua să fie vrednic de încrederea sa.


8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci,

De aceea. Adică pe temeiul splendidului raport care vorbea de credinţa şi… dragostea lui Filimon (v. 4–7), Pavel este sigur că sfatul lui cu privire la Onisim va fi primit cu bunăvoinţă. Deoarece Filimon înţelege şi practică iubirea creştină inteligentă, Pavel va apela numai la nivelul acesta. Această presupunere este un adevărat compliment pentru Filimon, o apreciere sinceră pentru mărturia sa creştină. Nu toţi cei care mărturisesc că sunt creştini sunt dispuşi să primească îndrumări de la alţii, nici chiar din partea celor cu educaţie şi experienţă superioară.

Îndrăzneală. Gr. parresia (vezi Faptele Apostolilor 4:13).

Porunca. Gr. epitasso, a ordona, a porunci. Poziţia lui Pavel ca apostol şi ca părinte în credinţă al lui Filimon (v. 19) presupune autoritatea la care Pavel ar fi putut apela pentru a-l ruga pe Filimon să-l accepte pe Onisim ca pe un frate creştin. Pavel nu se îndoieşte deloc că Filimon ar fi răspuns la orice îndrumare dată de oricare apostol cu autoritate. Dar Pavel cunoştea o cale mai bună (vezi v. 9). Nu s-ar putea duce nimănui nici un compliment mai distins decât admiterea deschisă că trăieşte mai presus de simplele reguli şi porunci, că viaţa lui personală e călăuzită de impulsurile superioare ale unei predări a vieţii lui Isus Hristos şi de principiile creştine.

Ce se cuvine. Sau datoria; adică datoria unui creştin autentic.


9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemnițat pentru Hristos Isus.

Fac o rugăminte. Sau să apelez. Dovada iubirii lui Pavel pentru Onisim şi Filimon este de repetate ori văzută în tot cuprinsul epistole. Nu ca un superior, ci ca un egal apelează Pavel la Filimon pentru ajutor în situaţia lui Onisim, ca un sclav pocăit. Pavel era plin de încredere că Filimon va aprecia această intervenţie pentru rezolvarea problemei, care era de partea amândurora.

În numele dragostei. Ca un conducător talentat, Pavel nu porunceşte. Prezentând nevoia şi obiectivul de atins, apostolul apelează cu putere la toate motivele nobile la care ar răspunde un creştin adevărat. Provocaţi la un răspuns drept şi nobil, conlucrătorii lui Pavel îşi încordau fiecare nerv şi muşchi pentru a împlini aşteptările apostolului. În felul acesta, aici i se dă lui Filimon un prilej de a servi, şi nu doar o ocazie de a răspunde la un ordin.

Eu, … bătrânul Pavel. Nu poate fi determinată vârsta exactă a lui Pavel la data aceea. Trecuseră 28 de ani de la uciderea cu pietre a lui Ştefan, dată la care el era numit tânăr (vezi Faptele Apostolilor 7:58). Prin urmare, apostolul avea în jur de şaizeci de ani când a trimis această scrisoare. În ce priveşte data la care a fost scrisă Epistola lui Pavel către Filimon, vezi Vol. VI, p. 105. Din cauza vieţii sale încordate, apostolul era epuizat şi obosit, dar nu atât încât să treacă cu vederea problemele unui prieten personal. Unii citesc ambasador în loc de bătrân, deoarece cred că Pavel face aici o paralelă cu sintagma sol [ambasador] în lanţuri (Efeseni 6:20). Lingvistic şi contextual, redarea ambasador este neconvingătoare.

Întemniţat pentru Hristos Isus. [Prizonier al lui Isus Hristos, KJV]. Vezi v.1.


10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele: pentru Onisim,

Născut în lanţurile mele. Nu este dată nici o indicaţie cu privire la felul cum a ajuns Pavel să-l cunoască pe Onisim şi nici măcar vreo aluzie la motivul care l-a făcut pe acesta să vină la Pavel, sau la felul cum a venit. Providenţa, prin căile ei misterioase, i-a adus laolaltă pe Pavel, care nu trecea cu vederea nici un prilej pentru servire, şi pe Onisim, care a răspuns curajos.

Onisim. Însemnând folositor. Delicateţea lui Pavel în prezentarea problemei lui Onisim e dată pe faţă în greacă, unde numele lui Onisim este păstrat pentru sfârşitul propoziţiei. Literal, versetul zice: Te rog cu privire la copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim (ca şi în versiunea Cornilescu). Filimon este condus cu tandreţe în cămara inimii lui Pavel şi în felul acesta este convins să-l privească pe Onisim aşa cum o face apostolul. Fără afirmaţia cu privire la legătura duioasă care exista între Pavel şi Onisim, Filimon şi-ar fi adus aminte doar de comportamentul urât, de neascultarea şi de posibilul egoism manifestate de Onisim în trecut (v. 11).

Pavel foloseşte un pronume posesiv puternic, care sporeşte calitatea relaţiei dintre el şi Onisim. Apostolul scrie, literal, propriul meu copil. În felul acesta Pavel apela la inima lui Filimon înainte ca să amintească numele fostului său sclav. Datorită marelui respect pentru apostol, Filimon era dispus să facă orice pentru a-i fi pe plac şi n-ar fi respins cu uşurătate nici un lucru iubit mult de apostol.

Filimon trebuia să observe paralela dintre experienţa sa (v. 19) şi aceea a lui Onisim – amândoi erau fii ai lui Pavel, odraslele lui spirituale. Pavel îi numea pe convertiţii săi copii preaiubiţi (vezi 1 Corinteni 4:14, 15, 17; 1 Timotei 1:2, 18).


11 care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie.

Nefolositor. [Neprofitabil, KJV]. Sau inutil. Nu e sigur dacă aceasta este o referire la indolenţa sau chiar la hoţia lui Onisim în timp ce lucra pentru Filimon sau la fuga sa, făcându-se astfel nefolositor, în măsura în care e vorba de serviciul oferit stăpânului său. Ambele interpretări pot fi corecte.

Dar acum. Adică de când Onisim îl întâlnise pe Pavel şi se convertise. El sugerează ideea că, dacă Onisim n-ar fi fugit, probabil acum n-ar fi fost creştin. Se poate observa o uşoară mustrare la adresa lui Filimon. Fiind creştin, el a fi putut face pentru Onisim lucrarea pe care o făcuse Pavel. Dar a trebuit ca acest sclav să fugă de la stăpânul său, să-l găsească pe apostol la Roma şi astfel să-L întâlnească pe adevăratul lui Domn şi Stăpân.

În felul acesta Pavel întâmpină o posibilă obiecţie din partea lui Filimon. Onisim fusese cândva nefolositor pentru Filimon, dar acum se întoarce la stăpânul său cu totul schimbat. O primire bună avea să fie avantajoasă pentru ambii, deoarece fostul sclav îşi va îndeplini acum datoria altfel decât pe vremuri.

Şi mie. Aici Pavel se leagă pe sine cu interesele şi viitorul lui Onisim. Prin urmare ceea ce va face Filimon pentru Onisim, va face de fapt pentru Pavel.


12 Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea.

Ţi-l trimit. [Ţi l-am trimis, KJV]. Onisim avea să vină o dată cu scrisoarea. Dar aceasta nu este o dovadă că Pavel l-ar fi constrâns, nici chiar că doar l-ar fi îndemnat pe sclav să se întoarcă. În plus, Pavel nu avea puterea să-l trimită înapoi pe Onisim la Filimon, şi nici nu avea posibilitatea să se asigure că acesta va ajunge la Colose. Totuşi, Pavel avea încredere în integritatea acestuia. Amândoi ştiau că datoria creştină a lui Onisim era să se întoarcă la Filimon, chiar dacă prin asta Pavel se lipsea de serviciul binevoitor al acestui proaspăt convertit. Pavel l-a eliberat pe Onisim din serviciul său, pentru ca să-l poată sluji pe Filimon.

[De aceea, primeşte-l, KJV]. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte.

Inima mea. [Măruntaiele mele, KJV]. Vezi v. 7. Pavel îl însoţeşte cu spiritul pe sclavul care se înapoia. Primindu-l pe Onisim, Filimon nu numai că va accepta un sclav convertit, dar va satisface şi inima mărinimoasă a lui Pavel.


13 Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie.

Aş fi dorit. Gr. boulomai, a dori, a avea dorinţa. După el, Pavel şi-ar fi dorit ca folositorul Onisim să rămână la Roma ca ajutor personal al său. Pentru un lucrător bătrân, istovit de ani întregi de activitate intensă, serviciile unui prieten devotat n-ar fi putut fi măsurate în bani sau în altceva. Totuşi, deşi Pavel avea să piardă mângâierea prezenţei lui Onisim, urma să fie răsplătit lăuntric prin împăcarea celor doi prieteni ai săi. În consecinţă, Pavel nu trebuia să îngăduie ca nevoile sale personale să se aşeze în calea unor probleme mai importante, care urmăreau o biruinţă spirituală, sau să aibă îndrăzneală să se atingă de drepturile lui Filimon, proprietarul legal al lui Onisim.

În locul tău. Apostolul sugerează cu tact că Filimon considera serviciul adus lui Pavel ca una dintre cele mai mari onoruri ale vieţii, că, dacă ar fi fost în stare, el însuşi s-ar fi îngrijit de Pavel aşa cum făcuse Onisim. Din această cauză, Filimon nu numai că s-ar fi bucurat de serviciul minunat săvârşit de Onisim, ci i-ar fi şi fost recunoscător lui Onisim a slujit în locul lui.

În lanţuri pentru Evanghelie. Compară cu v. 1, 10. Aceasta este o altă aluzie la faptul că, deşi serveau amândoi aceluiaşi Stăpân, Pavel suferea neplăcerile din închisoarea romană, în timp ce Filimon se bucura de libertate şi de binecuvântările lucrării apostolului. Mila delicată a lui Filimon (v. 5–7) avea să-l facă să înţeleagă repede răspunderea pe care o avea faţă de veneratul său prieten.


14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.

Învoirea. [Părerea, KJV]. Sau consimţământul, intenţia. Deşi poate că era foarte sigur de aprobarea lui Filimon, Pavel nu vroia să ia nimic ca de la sine înţeles, respectând întotdeauna dreptul celorlalţi de a alege. Apostolul ştia că adevărata prietenie este zidită numai pe manifestarea liberă şi voluntară a iubirii. De aceea, cu multă delicateţe şi respect, Pavel stăruie ca Filimon să hotărască mai departe cu privire la Onisim.

N-am vrut. Gr. thelo, a hotărî, a voi. Pentru Pavel respectul lui Filimon era mai valoros chiar decât avantajul serviciilor lui Onisim. Exprimându-şi dorinţele cu privire la Onisim Pavel nu intenţiona să inspire simpatie din partea lui Filimon şi astfel Onisim să-i fie înapoiat. Apostolul nu se preta la aşa ceva. Scopul lui a fost mai degrabă de a arăta cât de mult aprecia caracterul şi serviciile lui Onisim.

Binele. [Beneficiul tău, KJV]. Şi anume binele care i-ar fi revenit lui Pavel dacă Filimon i-ar fi respectat decizia de a-l păstra pe Onisim ca slujitor al său.

Silit. [De nevoie, KJV]. Pavel pare să fie mulţumit de faptul că, dacă l-ar fi reţinut pe Onisim la Roma, Filimon nu ar fi obiectat; dar nu vroia să dea naştere la o situaţie în care permisiunea lui Filimon să rezulte din constrângere.


15 Poate că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie,

Poate. Deşi Pavel nu declară solemn că fuga lui Onisim a fost providenţială, el sugerează această posibilitate.

A fost despărţit. Literal, a fost separat. Aceasta pare să fie o altă sugestie că Dumnezeu avusese un rol în fuga lui Onisim de la Filimon. Pavel nu minimalizează aici fuga sclavului, ci o pune în perspectiva cuprinzătoare a noii sale relaţii atât cu Dumnezeu cât şi cu Filimon.

O vreme. Indiferent cât timp trecuse de când Onisim îl părăsise pe Filimon, în comparaţie cu timpul cât se va bucura de sclavul său în viitor, perioada de despărţire a fost doar ca o clipă.

Pentru veşnicie. Gr. aionios, literal, timp veşnic, adică pentru totdeauna, dar cu unele limite (vezi Matei 25:41). Onisim avea să fie un sclav credincios şi un tovarăş creştin pentru tot restul vieţii sale.


16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

Dar nu. [Nu acum, KJV]. Sau mai departe nu.

Mai presus decât pe un rob. Pavel sugerează că Filimon ar trebui să-l accepte pe Onisim ca pe un frate de credinţă a cărui viaţă, ca şi a sa, este predată Domnului Isus Hristos. Şi mai presus de serviciul său de sclav, Onisim avea să manifeste faţă de Filimon un devotament aşa cum arătase şi faţă de Pavel.

Frate iubit. Iubirea pe care Pavel o dezvoltase faţă de Onisim într-un scurt timp sugerează tovărăşia minunată care îl aştepta pe Filimon, care avea să îl aibă pe Onisim lângă el pentru o perioadă mult mai mare. Onisim plecase ca un sclav renegat, dar se întoarcerea ca un frate creştin folositor (v. 11), o mărturie a harului lui Dumnezeu. Pentru Pavel experienţa sa cu Onisim ilustrează puterea lui Dumnezeu de a transforma răul în bine. Deşi împiedicat de greşelile şi eşecurile oamenilor, Domnul poate totuşi să-şi realizeze scopurile uimitoare cu cei care Îl recunosc.

Indolenţa şi laşitatea care îl aduseseră pe Onisim la Roma l-au adus apoi la Pavel şi în consecinţă la Isus Hristos. Acum el se întoarce la Filimon ca un om transformat. Despărţirea lor temporară a avut ca rezultat o legătură veşnică. Nu era dificil pentru Filimon să vadă mâna lui Dumnezeu în experienţele fostului său sclav. Prin urmare Filimon trebuia să considere un privilegiu deosebit ocazia de a conlucra cu Dumnezeu în viaţa lui Onisim.

În chip firesc. [În carne, KJV]. Adică Onisim avea să fie un sclav conştiincios care îi va răsplăti din plin lui Filimon încrederea pe care o are în el. Înainte de plecarea lui Onisim de la Roma, Pavel se bucurase de binecuvântarea slujirii lui în chip firesc; de aici înainte numai Filimon avea să fie beneficiarul acesteia.

La Domnul. Indiferent de cum fusese înainte legătura lui Onisim cu Filimon, de acum înainte trebuia ca acest sclav să fie privit ca un frate creştin prea iubit şi, ca şi Filimon, un candidat pentru cer. Astfel, bucuria speranţei creştine avea să fie un bun comun.


17 Dacă mă socotești, dar, ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.

Dacă. În greceşte apare implicit faptul că Pavel nu avea nici o îndoială cu privire la strânsa şi calda prietenie creştină care exista între el şi Filimon. Aşadar propoziţia poate fi parafrazată astfel: întrucât mă socoteşti ca un prieten.

Primeşte-l ca pe mine însumi. După o introducere atentă, Pavel face o cerere precisă, care constituie apogeul epistolei. Pentru această rugăminte, care fusese întârziată prin tact delicat şi elegant, Pavel apelează la un motiv real şi sensibil, acela al prieteniei dintre Filimon şi apostol. Drepturile sale legale îi permiteau stăpânului să procedeze altfel decât îi sugera Pavel. Dar acesta se ridică deasupra justiţiei şi apelează la dragoste. Datorită respectului neîndoielnic al lui Filimon pentru judecata lui Pavel şi a recunoştinţei sale pentru iubirea apostolului, Onisim avea să fie primit pe temeiul aprecierii pe care i-o acorda apostolul. Pentru un om ca Filimon aceasta era de ajuns.


18 Și, dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.

Dacă. Versiunea greacă accentuează care era, din perspectiva lui Pavel, datoria lui Onisim faţă de Filimon. Totuşi, propoziţia condiţională îi permite lui Filimon privilegiul de a judeca dacă, în împrejurările de faţă, Onisim îi mai datorează ceva. Onisim fugise de le stăpânul său cu lucruri furate, iar acum, fiind creştin, ar fi trebuit să îi înapoieze totul, fără discuţie. Unii sugerează că aici este vorba de serviciile lui Onisim, a căror valoare puteau fi stabilită în bani, deoarece Filimon trebuia să pună un alt slujitor pentru a ocupa locul lui Onisim.

Pavel nu face aici nici o aluzie cum că Filimon ar trebui să ţină cont de datoria pe care o are faţă de apostol şi astfel să-i anuleze datoria lui Onisim. Pretenţia aceasta ar fi contrazis înaltele principii etice de care era condus Pavel.

În socoteala mea. Pavel doreşte ca nici un obstacol să nu împiedice primirea călduroasă care dorea să îi fie făcută lui Onisim când va sosi la Colose. Pavel vroia ca datoria sclavului fugar să fie trecută în socoteala lui personală, aşa cum un tată acoperă datoriile fiului său (v. 11). O astfel de prevedere şi iubire, care acoperă greşelile unui păcătos pocăit, reflectă splendoarea marii jertfe a lui Hristos pentru oamenii care îşi recunosc datoria faţă de Dumnezeu. Hristos, ca şi Pavel în această situaţie, nu purta răspunderea păcatelor omenirii. Totuşi, el stă în locul omului, acoperindu-i datoriile cu propriile sale merite, aşa încât păcătosul pocăit să poată fi îndreptăţit înaintea întregului univ. Hristos, ca şi Pavel, era dispus să plătească datoria păcătosului, astfel încât acesta să poată fi primit de toţi ca şi cum nu săvârşise nici un rău. De aceea, când sclavul pocăit se întorcea, Filimon nu trebuia să-l vadă pe Onisim şi datoria sa, ci pe Pavel şi făgăduinţa lui de plată. Putea vorbirea apostolului să fie mai amabilă şi în acelaşi timp mai subtilă?


19 Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie.

Voi plăti. Acesta este angajamentul prin care Pavel încearcă să înlăture orice obstacol ce ar putea să împiedice acceptarea şi primirea călduroasă a sclavului fugar. Cu însăşi mâna mea. Este foarte probabil ca Pavel să fi scris, cu însăşi mâna lui, întreaga scrisoare (compară cu Galateni 6:7).

Datorezi. Pavel îi reaminteşte cu amabilitate lui Filimon de dubla sa datorie faţă de Pavel. Filimon este îndatorat lui Pavel deoarece Onisim este acum un serv folositor (v. 11), cu mult mai de preţ fie în chip firesc, fie în Domnul (v. 16). În plus, Filimon îi e îndatorat lui Pavel pentru bucuria şi pacea Evangheliei, pe care le-a primit prin lucrarea lui Pavel. Apostolul doreşte ca nimic să nu împiedice împăcarea stăpânului cu sclavul. Pavel îi convertise pe amândoi şi nu există valoare materială care să poată plăti această datorie. Astfel, Filimon trebuia să-şi dea sama că datoria sa era mai mare decât a lui Pavel.


20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos!

Da. Gr. nai, o particulă de confirmare (compară cu Matei 15:27; Romani 3:29; Apocalipsa 14:13) care anticipează un răspuns afirmativ la cererea din Filimon 17.

Fă-mi binele. [Să am bucuria, KJV]. Gr. oninemi, a trage folos, a avea bucurie, cuvânt de la care derivă numele Onesimus (vezi v. 10). Situaţia aceasta delicată este plină de avantaje pentru toţi cei implicaţi. Fiecare din ei – Pavel, Onisim, Filimon – va trage un folos nemăsurat din primirea cordială şi călduroasă de care avea să aibă parte Onisim la Colose. Pavel nu doreşte nici un avantaj material, numai bucuria de a-i vedea pe doi din convertiţii săi uniţi în dragostea creştină. Pavel nu este mânat de egoism, ci de dorinţa plină de iubire de a vedea o demonstraţie a nobleţei

creştine printre proprii săi convertiţi. În Domnul. Adică aşa cum i-ar plăcea şi Domnului.


21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic.

Ascultarea ta. Aceasta nu trebuie să fie ca o resemnare la o poruncă directă de la Pavel, deoarece nu este dată nici o poruncă (vezi v. 9) în scrisoarea aceasta. Ci Pavel are încredere că Filimon va asculta de înalta chemare a datoriei creştine. Acestuia i se dă iarăşi prilejul de a exercita iubirea iertătoare a lui Hristos. Privind la comportamentul său de mai înainte (vezi v. 5–7), Pavel nu are nici o îndoială cu privire la răspunsul lui Filimon.

Vei face chiar mai mult decât îţi zic. Unii cred că aici Pavel sugerează eliberarea lui Onisim. Fără îndoială că Pavel nădăjduia că aceasta se va întâmpla (vezi AA 457). El are încredere că Filimon îi va ura un bun venit fără rezerve lui Onisim, această bună primire fiind pe măsura spiritului său mărinimos.

Noul Testament nu atacă direct instituţia sclaviei, dar trasează principii care cu timpul aveau să se dovedească fatale pentru acea instituţie. Având în vedere structura socială a Imperiului Roman, procedeul lui Pavel nu putea fi în nici un caz îmbunătăţit. El proclama principiile libertăţii creştine şi îi făcea pe oameni să recunoască nedreptatea sclaviei. În felul acesta el punea în aplicare planul lui Dumnezeu de a rezolva problema sclaviei prin procesul mai lent al luminii treptate, şi nu prin atacul direct împotriva ei (vezi 1 Corinteni 7:20–24; Efeseni 6:5).


22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

Totodată. Sau în acelaşi timp, adică atunci când Filimon îi va face o primire călduroasă lui Onisim.

Loc de găzduire. Pavel îşi exprimă aici în mod delicat încrederea în judecata sănătoasă a lui Filimon cu privire la Onisim. Numai prietenii adevăraţi, legaţi prin respect reciproc, ar vorbi atât de deschis cu privire la găzduire. Filimon nu avea să-i dea lui Pavel nici un prilej de a-şi pierde încrederea în integritatea sa. Se pare că Pavel avea motive să se aştepte că în curând va fi eliberat din închisoare. Tradiţia spune că la scurt timp după ce a fost scrisă scrisoarea aceasta, Pavel şi-a împlinit promisiunea de a vizita oraşul Colose (compară Filipeni 2:24; vezi Vol. VI, p. 30).

Nădejde. Sau încredere.

Datorită rugăciunilor voastre. Adică rugăciunile care au fost înălţate pentru eliberare sa, probabil cele ale întregii biserici din casa lui Filimon (v. 2), ca şi mijlocirea altor membrii ai bisericilor creştine de peste tot.

Să vă fiu dăruit. Profund conştient de slujba lui apostolică, Pavel simte importanţa prezenţei sale în biserici. Totuşi, cu nobilă umilinţă el mărturiseşte că numai mijlocirea lor îi va face posibilă eliberarea.


23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;

Epafra. Poate întemeietorul şi conducătorul bisericilor din Colose, Laodicea şi Hierapolis (vezi Coloseni 1:7; 4:12, 13).

Tovarăşul meu de temniţă. Vezi Romani 16:7. Epafra era întemniţat ca şi Pavel (vezi Filimon 1:9, 13), pentru că predica Evanghelia.


24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.

Marcu. Se pare că este vorba de Ioan Marcu, fiul Mariei (vezi Faptele Apostolilor 12:12), scriitorul celei de a doua Evanghelii – tânărul care îl însoţise pe Pavel în prima sa călătorie misionară (vezi Faptele Apostolilor 13:13; 15:37; Coloseni 4:10; 2 Timotei 4:11).

Aristah. Vezi Faptele Apostolilor 19:29; 27:2; Coloseni 4:10.

Dima. Deşi tovarăş al lui Pavel în cursul întemniţării sale (Coloseni 4:14), mai târziu l-a părăsit şi se pare că a apostaziat (vezi 2 Timotei 4:10).

Luca. Este Luca medicul, care apare prima dată ca tovarăşul lui Pavel în călătoria către Macedonia (vezi Faptele Apostolilor 16:10). Se pare că a rămas la Filipi timp de şapte ani, până când Pavel s-a întors aici (vezi Faptele Apostolilor 20:5, 6). De asemenea se pare că rămas cu Pavel până la executarea sa (vezi Faptele Apostolilor 21:15; 27:2; 2 Timotei 4:11).


25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Harul Domnului nostru. Vezi Galateni 6:18.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

3–6AA 4579 5T 730

9–16AA 457

17–21AA 458