1 Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!

INTRODUCERE. - Psalmul 75 este un imn al izbăvirii de vrăjmaş. E foarte probabil să fi fost folosit pentru a celebra eliberarea lui Israel de sub puterea Asiriei pe vremea retragerii lui Sanherib (2 Regi 19,35.36). Ca şi Psalmii 46 şi 47, cu care se aseamănă într-o oarecare măsură, poemul este deosebit de dramatic, îndeosebi prin prezentarea lui Dumnezeu ca fiind Judecătorul cel drept. Justificând oportunitatea dreptăţii lui Dumnezeu, psalmul este o mustrare pentru nerăbdarea omului.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 629.

1. Te lăudăm. [Îţi aducem mulţumiri, KJV]. Folosirea pronumelui la persoana întâi plural sugerează ideea că psalmul a fost scris pentru a fi folosit în serviciul public de închinare. Repetarea expresiei dă un accent liturgic.

Numele. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. Chemăm. [Este aproape, KJV]. Prin manifestarea puterii Sale de a elibera pe Israel de duşmani, Dumnezeu face cunoscut că este prin preajmă (vezi Deuteronom 4,7). Vestim minunile Tale. [Lucrările Tale minunate vestesc, KJV]. Sau "ele povestesc faptele Tale minunate".


2 „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.

Vremea hotărâtă. [Adunarea, KJV]. Ebr. mo'ed, "timp rânduit", "adunare", "loc de adunare". Dumnezeu este prezentat ca Stăpân (vezi Psalm 46,10). El alege timpul oportun, momentul exact şi cel mai nimerit pentru îndeplinirea scopurilor Sale. Prin nerăbdarea noastră, tindem să o luăm înaintea lui Dumnezeu (vezi Habacuc 2,3).

Fără părtinire. Când judecă Dumnezeu, oamenii sunt trataţi la fel (vezi la 2 Samuel 23,3; Psalm 58,1).


3 Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)

Să se cutremure. [Sunt sfărâmaţi, KJV]. Când ţara pare să se topească sub paşii

invadatorului, Dumnezeu intervine pentru a acorda sprijin. Fără Dumnezeu, totul s-ar pierde.

Stâlpii. Pământul este asemănat cu o clădire puternică susţinută de stâlpi.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


4 Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliți!”, și celor răi: „Nu ridicați capul sus!”

Capul. [Cornul, KJV]. Adesea un simbol al puterii (vezi 1 Samuel 2,10; Psalm 89,24).


5 Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie!

Atâta trufie. [Cu un gât înţepenit, KJV]. Adică arogant, poruncitor, încăpăţânat; expresia "gât înţepenit" este obişnuită în Pentateuc (vezi Exod 32,9; 33,3.5; Deuteronom 9,6.13; 31,27).


6 Căci nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici din pustiu nu vine înălțarea.

Înălţarea. Succesul nu este asigurat de avantajele naturale geografice, nici de naţiunile care locuiesc în cele patru puncte cardinale, ci de conformarea omului cu planul etern al lui Dumnezeu (vezi MH 476, 477). Rezultatul final este hotărât de Dumnezeu (vezi v. 7).


7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și înalță pe altul.

Cel ce judecă. [Judecător, KJV]. Vezi Genesa 18,25; Psalm 50,6; 82,1; 94,2.

Scoboară. Se potriveşte şi indivizilor şi naţiunilor (vezi 1 Samuel 2,7.8; Psalm 147,6; Daniel 2,21; 4,17).


8 În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund!

Potir. Dumnezeu este prezentat că ţine în mână un potir din care să bea oamenii (vezi la Psalm 60,3; cf. Isaia 51,17.22; Apocalipsa 14,9.10). Plin de amestecătură. Amestecat cu mirodenii pentru a face vinul mai tare şi a spori puterea lui îmbătătoare (vezi Proverbe 9,2; 23,30; Isaia 5,22).

La fund. [La drojdii, KJV]. Nelegiuiţii trebuie să golească potirul, bând tot conţinutul lui. Acest tablou impresionant al dreptei judecăţi a lui Dumnezeu e cântărit cu atenţie pentru a inspira teamă de păcat.


9 Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.

Eu. Psalmistul vorbeşte pentru sine şi, ca un act de închinare publică, pentru poporul Israel. Voi vesti. Psalmistul se leagă să vestească dreptatea purtării al lui Dumnezeu cu oamenii (vezi

v. 1).

10 Și voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

Puterile. [Coarnele, KJV]. Vezi la v. 4.

Voi doborî. "Eu" poate să însemne Dumnezeu; limba ebraică abundă în astfel de schimbări bruşte de persoană. S-ar putea ca psalmistul să vorbească în locul lui Dumnezeu sau să vorbească în locul poporului, cu încrederea că Dumnezeu îi va ajuta să-i biruiască pe cei răi.

Psalmul se încheie cu o afirmare generală a dreptei guvernări a lui Dumnezeu.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 6.7MH 476