1 Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.

INTRODUCERE - Psalmul 14 prezintă un tablou foarte comprimat al decadenţei morale a unei lumi păcătoase, cu asigurarea că Dumnezeu este cu cei drepţi. Psalmul apare din nou cu uşoare schimbări ca Psalmul 53 (vezi comentariile de acolo).

În ce priveşte preambulul, vezi p. 616.

1. Nebunul. Ebr. nabal, o persoană cu deficienţe morale sau intelectuale sau cu ambele. Nabal de aici pare să fie cineva lipsit de înţelepciune, de cunoaştere a valorilor morale, de discernământ spiritual - daltonist privind valorile morale şi religioase - cineva materialist, care evaluează lucrurile în funcţie de mărime şi putere. Cel mai bun comentariu la "nebun" este cartea Proverbe.

Nu este Dumnezeu. Nebunul poate că Îl mărturiseşte pe Dumnezeu în scopuri sociale sau de afaceri, dar "în inima lui" nu e loc pentru credinţă în Dumnezeu (vezi Romani 1,20.21).

Nici unul care să facă binele. Tabloul e al unei corupţii totale, evidenţiată de versetele următoare. Părţi din v. 1-3 sunt citate de Pavel pentru a dovedi că atât iudeii cât şi neamurile sunt sub păcat (Romani 3,10-12).


2 Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu.

Se uită. Un tablou al lui Dumnezeu, contrar susţinerilor celui nebun (v. 1), care se apleacă peste zidurile cerului pentru a cerceta cu atenţie faptele muritorilor (vezi Psalm 102,19). Lumea pare coaptă pentru judecată, ca pe vremea lui Noe (vezi Genesa 6,12; cf. Genesa 11,5; 18,21).


3 Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

S-au rătăcit. De la calea cea dreaptă.

Netrebnici. [Murdari, KJV]. Ebr. 'alach, înrudit cu o rădăcină arabă folosită pentru lapte acrit. Cuvântul rădăcină mai e folosit doar Iov 15,16 şi în textul paralel din Psalm 53,3. Versetul 3 este paralel cu v. 1.


4 Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, și nu cheamă pe Domnul?

Şi-au pierdut mintea? [N-au cunoştinţă, KJV]. Întrebarea din versetul acesta pare să fie rostită de Dumnezeu. E posibil ca oamenii să cunoască atât de puţin încât să gândească despre Dumnezeu că poate să treacă cu vederea stricăciunea lor şi să nu-i pedepsească?

Poporul Meu. Rămăşiţa, "neamul neprihănit", din v. 5. Psalmistul se identifică cu poporul lui Dumnezeu, propria lui familie, propriii lui prieteni.

Nu cheamă pe Domnul. Ei nu Îl recunosc pe Dumnezeu. Întrucât nu cred în El, cum pot să-L cheme (vezi Romani 10,14)? Versetul 4 e paralel cu v. 2.


5 Ei vor tremura de spaimă, când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.

Ei vor tremura de spaimă. [Acolo au fost în mare primejdie, KJV]. "Acolo", adică în locul unde săvârşesc rele. Când Dumnezeu Se scoală ca Dumnezeu al judecăţii, îi apucă groaza.

Neamul neprihănit. [Generaţia celor drepţi, KJV]. Dumnezeu îi ajută şi îi ocroteşte pe cei care sunt drepţi înaintea Lui. Cu privire la "neam" ["generaţie", KJV], vezi Psalm 12,7; cf. Psalm 24,6; 73,15. În ugaritică (vezi p. 618), cuvântul tradus astfel are şi senul de "familie" sau "locuinţă". Acesta ar putea să fie sensul de aici.


6 Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul.

Nenorocit. [Sărac, KJV]. Nelegiuiţii, care nu cred în Dumnezeu, au luat în râs, şi-au bătut joc de planurile şi scopurile săracilor care se încred în El.


7 O! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, și Israel se va bucura.

Sion. Vezi la Psalm 2,6. Despre Sion se vorbeşte adesea ca fiind locuinţa lui Dumnezeu, din care El conduce ca Suveran al lumii. Întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război. Expresia aceasta nu se referă în mod necesar la

a. o robie literală specifică. Evreii au fost adesea în situaţia de exilaţi (vezi Judecători), iar limbajul acesta a ajuns să fie mijlocul comun de exprimare a refacerii dintr-o condiţie de oprimare sau dintr

b. o stare descurajată a valorilor religioase (vezi Iov 42,10; Ezechiel 16,53; Osea 6,11; Amos 9,14).

Iacov. Numele acesta este adesea legat de "Israel" (vezi Psalm 78,21.71; 105,23). "Iacov" este un alt nume dat poporului evreu, care apare în VT (vezi Isaia 2,3; Amos 7,2). Cu privire la "Israel", vezi la Genesa 32,28. Începând cu un tablou de necredinţă universală, psalmul se încheie cu o declaraţie solemnă de nădejde în mântuirea finală a lui Israel.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1 �

COL 258; GC 275