1 Binecuvântă, suflete, pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

INTRODUCERE. - Psalmul 103 a fost descris ca unul din cei mai exuberanţi psalmi. El este exprimarea spontană a unei inimi pline de lauda la adresa lui Dumnezeu pentru harul şi mila Lui. David Îl laudă pe Dumnezeu pentru binecuvântări în propria sa viaţă (v. 1-5), povesteşte despre bunătatea lui Dumnezeu arătată faţă de copiii Săi în general (v.6-14), arată dependenţa omului de mila lui Dumnezeu (v. 15-18), şi cheamă întreaga creaţiune să se închine lui Dumnezeu (v. 19-22). Psalmii 103 şi 104 sunt psalmi pereche, cel dintâi preamărind minunile lui Dumnezeu prin mila şi îndurarea Lui, al doilea preamărind minunile Lui prin creaţiune.

Cu privire la autorul psalmului, vezi MB 167. Cu privire la preambul, vezi p. 616.

1. Binecuvântează... pe Domnul. Vezi la Psalm 63,4. Suflete. Vezi la Psalm 16,10. Tot ce este în mine. Pentru a-L lăuda pe Dumnezeu este nevoie de folosirea tuturor capacităţilor noastre.

Numele. Vezi Psalm 33,21; vezi şi la Psalm 7,17. Inversarea ordinii în care sunt prezentate ideile (figura de stil retorică numită chiasm) este o variaţie retorică plăcută în paralelismul sinonimic.


2 Binecuvântă, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui!

Nu uita. O avertizare folosită deseori de Moise (vezi Deuteronom 4,9.23; etc.). "N-avem de ce să ne temem pentru viitor decât să uităm calea pe care ne-a călăuzit Domnul şi învăţăturile Lui în istoria noastră trecută" (LS 196). "Să nu uităm" este refrenul poemul jubiliar victorian "Recessional" al lui Rudyard Kipling.


3 El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale;

El îţi iartă. Vezi la Psalm 32,1.


4 El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare;

Bunătatea. Ebr. chesed, "iubire dumnezeiască" (vezi Nota suplimentară la Psalm 36).


5 El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul.

Ca vulturul. Povestea veche că după un anumit timp vulturul năpârleşte şi întinereşte nu are bază ştiinţifică. Pasărea năpârleşte în mod discret. Psalmistul poate că are în vedere faptul că vulturul trăieşte mai mult ca multe alte păsări şi îşi păstrează vigoarea. Păcătosul iertat lasă să se vadă prospeţimea unei vieţi înnoite.

Odată cu această laudă personală, David se întoarce spre experienţa copiilor lui Dumnezeu. Notează cele şase binecuvântări din v. 3-5; iartă, vindecă, izbăveşte, încununează, satură, reîntinereşte.


6 Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți.
7 El Și-a arătat căile Sale lui Moise, și lucrările Sale, copiilor lui Israel.

Lui Moise. Vezi Exod 33,13. Căile lui Dumnezeu sunt "neînţelese" ["dincolo de cercetare, KJV] (Romani 11,33). Ele trebuie să fie "arătate" cândva prin revelaţie divină, ca la Sinai (vezi Exod 20).


8 Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate.

Îndurător şi milostiv. Compară cu Exod 34,6; Psalm 86,15.


9 El nu Se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie.
10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile noastre.

Nu ne pedepseşte. În Hristos pedeapsa pentru păcat este alinată.


11 Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

Sus. Iubirea lui Dumnezeu este incomensurabilă, cum este şi distanţa de la cer la pământ.


12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

Depărtează El fărădelegile. Compară cu Isaia 38,17; Mica 7,19. Nu putem înţelege vastitatea universului, dar putem înţelege legătura părintească (vezi v. 13).


13 Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

Cum se îndură un tată. Vezi Deuteronom 32,6.


14 Căci El știe din ce suntem făcuți; Își aduce aminte că suntem țărână.

Ştie din ce suntem făcuţi. Fragilitatea şi vremelnicia a omului sunt apeluri puternice adresate bunătăţii iubitoare a lui Dumnezeu (vezi Genesa 8,21; Psalm 89,5; Psalm 139,1-18). Ţărână. Vezi Genesa 2,7; 3,19; Iov 34,15.


15 Omul! Zilele lui sunt ca iarba, și înflorește ca floarea de pe câmp.

Omul. Ebr. 'enosh (vezi la Psalm 8,4).

Ca iarba. Compară cu Isaia 40,6-8; Isaia 51,12.


16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.
17 Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El, și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19 Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot.

Şi-a aşezat. Domnia Împăratului universului nu este naţională şi nici măcar imperială, ci universală. Dumnezeu este Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor (Apocalipsa 19,16), nu doar împăratul lui Israel.

David a început psalmul cu propria sa experienţă, şi apoi, în mod poetic, i-a inclus împreună cu sine pe toţi cei care se tem de Domnul, ca să se bucure de bunătatea Lui. Acum invită toată creaţiunea însufleţită şi neînsufleţită să se unească la binecuvântarea Domnului.


20 Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui.

Tari în putere. Tabloul îngerilor care împlinesc "poruncile Lui" leagă strâns familia din cer cu familia de pe pământ a copiilor lui Dumnezeu care ţin poruncile Lui.

Oştirile. Vezi la Psalm 24,10; Luca 2.13.

Robii Lui. Asemănător cu "oştirile" (vezi Psalm 104,4; Daniel 7,10; Evrei 1,14).


21 Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui!
22 Binecuvântați pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!

Toate lucrările Lui. Psalmistul invită întreaga creaţiune, însufleţită şi neînsufleţită, să se alăture corului de mulţumire (vezi Psalm 148).

Binecuvântaţi pe Domnul. După imnul universal de mulţumire, întâlnim un entuziasm nemăsurat în repetarea de către David a expresiei de început a psalmului. Conştient că universul răsună acum de laudă la adresa lui Dumnezeu, el vrea ca şi glasul lui să fie auzit.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1�

SR 129

1.2�

PP 294

1-4�

CT 243

1-14�

MH 79

2.3�

ML 154

2-4�

CH 502

3�

DA 270; MH 77, 111, 243

3.4�

MH 113

8�

4T 67

8-18�

8T 272

12�

MB 167

13�

COL 204; CS 17; Ed 245; GW 210; MB 113; 4T 177; 5T 177, 315

13.14�

CH 375; MH 123, 225

14�

COL 362; GW 244; MM 296; MYP 226; 8T 191

17.18�

PP 754

19�

GC 511; PK 50

20�

DA 779; GC 512, 517, 630; MM 94; PK 602; PP 100; Te 291; 1T 301, 346; 2T 171, 591; 3T 526, 450; 8T 17; 9T 17

20.21�

ML 305

20�

GC 512