1 Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.

INTRODUCERE. - Ca şi Psalmii 46 şi 47, Psalmul 48 este o cântare de eliberare, menit să fie folosit probabil la serviciul de închinare de la Templu. El laudă purtarea de grijă a lui Iehova faţă de Ierusalim şi eliberarea poporului Său din mâna vrăjmaşului. Psalmul 48 este unul dintre poemele cele mai vesele ale lui David (vezi PK 203). El a fost cântat de oştirile lui Iosafat după o biruinţă însemnată (vezi PK 201-203).

Cu privire la preambul vezi p. 617, 627.

1. Mare. David începe aducând laudă lui Iehova, care S-a dovedit un eliberator dintr-o mare

primejdie (v. 4-8). Cetatea. Ierusalimul (vezi Psalm 46,4; 48,8). Muntele. Muntele Sion (vezi Psalm 2,6; 68,16; vezi la Psalm 18,2).

2 Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.

Frumoasă înălţime. [Frumoasă aşezare, KJV]. Mai potrivit, "înălţime". Aşezarea pe un loc înalt a Ierusalimului, deasupra ţinuturilor dimprejur, este poate lucrul cel mai impresionant al topografiei lui. Cetatea se află crestele cele mai înalte din ţară. Poziţia lui înălţată făcuseră probabil pe năvălitori să se teamă să-l atace (vezi v. 4.5).

Bucuria întregului pământ. O expresie hiperbolică a poetului cu privire la respectul lui patriotic pentru capitala naţiunii sale (vezi Psalm 50,2; Plângeri 2,15).

În partea de miazănoapte. Sensul exact al acestei expresii nu e cu totul clar, deşi explicaţia următoare pare rezonabilă. La origine, muntele Sion reprezenta doar partea cetăţii cucerite de la iebusiţi (2 Cronici 5,2; cf. 2 Samuel 5,7). Muntele Moria se află la nord de muntele Sion, şi pe acest munte din nord au fost înălţate mai târziu Templul şi Palatul lui Solomon (2 Cronici 3,1; cf. 1 Regi 8,1). Din punct de vedere geografic, cele două înălţimi alcătuiesc un singur lanţ. După construirea Templului, întregul lanţ muntos a ajuns să fie cunoscut sub numele de Sion (vezi Isaia 8,18; Ioel 3,17). Datorită prezenţei sanctuarului şi a palatului pe partea de nord a lanţului în timpul lui Solomon, partea de nord a devenit zona cea mai importantă a cetăţii. Prin urmare, prin expresia "partea de miazănoapte" psalmistul poate că a încercat să descrie figurat sediul conducerii civile şi religioase şi îndeosebi locaşul lui Dumnezeu, aşa cum arată contextul psalmului. Interpretarea aceasta aruncă lumină şi asupra textului din Isaia 14,13, unde Satana este reprezentat ca aspirând să stea "la capătul miazănoaptei". A ocupa o asemenea poziţie însemna a participa la sfaturile lui Dumnezeu şi a avea acces la planurile divine. Aceasta era exact ambiţia lui Lucifer (vezi PP 37).

Întrucât David a fost autorul Psalmului 48 (vezi introducerea la Psalm 48), orice importanţă pe care el a dat-o înălţimii nordice Moria a fost o anticipare profetică, sau în caz contrar a compus psalmul acesta după ce fuseseră terminate planurile detaliate ale Templului, inclusiv determinarea locului (2 Cronici 3,1).

Cetatea Marelui Împărat. Vezi la Psalmul 46,9. Isus citează expresia aceasta ca un titlu dat Ierusalimului (Matei 5,35).


3 Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.
4 Căci iată că împărații se adunaseră: doar au trecut împreună,

Se adunaseră. Versetele 4 la 6 descriu în mod plastic marşul şi nimicirea grabnică ale unei oştiri vrăjmaşe. Limbajul este extrem de comprimat. Numărul mic al conjuncţiilor din versetele 4 şi 5 amplifică forţa descrierii (vezi la Psalm 46,6).


5 au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă.

Au luat-o la fugă. Vrăjmaşul a privit spre cetatea inexpugnabilă, şi-a dat seama că nu o poate cuceri, au văzut că propria lui siguranţă era în primejdie şi a fugit cât a putut de repede.


6 I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.

La facere. Asemănarea aceasta, care indică o durere foarte mare, este frecventă în VT (vezi Ieremia 4,31; 6,24; Mica 4,9.10).


7 Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis.

Corăbiile din Tarsis. O a doua comparaţie pentru a arăta puterea lui Dumnezeu manifestată în învălmăşeala şi împrăştierea inamicului. Tarsis este de obicei identificat cu clasicul Tartessus din sudul Spaniei, la nord de Cadix. Expresia "corăbiile de Tarsis" pare să fi fost folosită pentru orice corabie capabilă să navigheze la Tartessus, acum pare să fie folosită peste folosit port Tartessus. Aşa cum o furtună sfărâma aceste vase puternice, tot aşa şi Dumnezeu îl nimiceşte pe vrăjmaş.


8 Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)

Cum auzisem. Părinţii noştri ne-au povestit de minunile izbăvirii din trecut săvârşite de Dumnezeu. Acum am văzut cu proprii noştri ochi.

Domnului oştirilor. Vezi la Psalm 24.10.

Cetatea Dumnezeului nostru. Vezi la v. 1; cf. Psalm 46,4.

Dumnezeu va face să dăinuiască. Izbăvirea prezentă e o garanţie a biruinţei viitoare.

Pe vecie. Compară PK 46, 564; DA 577.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!

Bunătatea. Ebr. chesed, "dragoste divină" (vezi la Psalm 36,7). Ne gândim. Literal, "am comparat". Templului Tău. Vezi la Psalm 5,7. Frecventarea casei lui Dumnezeu tinde să ne îndrepte gândurile spre Dumnezeu.


10 Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.

Numele Tău. Aşa cum Numele lui Dumnezeu este cunoscut până la marginile pământului, tot atât de departe trebuie să ajungă şi lauda Lui.


11 Se bucură muntele Sionului și se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale.

Muntele Sionului. Vezi la v. 2.

Fiicele lui Iuda. Probabil folosit aici în mod simbolic, cu privire la cetăţile lui Iuda (vezi Iosua 15,45).


12 Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile,

Ocoliţi-l. Cu scopul de a cerceta şi a admira cetatea pe care Dumnezeu o scăpase de vrăjmaşi printr-o uimitoare manifestare a puterii Sale. Număraţi-i. [Spuneţi, KJV]. Sau "socotiţi-i". Dumnezeul acesta. Dumnezeul care-Şi făcuse sălaşul în cetate şi o apărase împotriva vrăjmaşului.

Până la moarte. Dumnezeu va fi călăuza noastră pe tot parcursul vieţii. El ne va însoţi chiar până la sfârşit. Dacă creştinul are siguranţa aceasta, nu are de ce să se teamă. Păstorul Îşi va călăuzi turma până în veşnicie (vezi Psalm 23,6).

Nu se ştie sigur dacă expresia ebraică 'al-muth e redată corect redată "până la moarte". Cuvântul s-ar putea să fie un termen muzical (cf. Muth-labben, Psalm 9 preambul; vezi p. 628, 658). LXX zice: "pururi".COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1.2PP 539

2�

DA 576; GC 17; PP 637, 731

10.11.14�

PK 203

14�

Ed 165; 3T 458; 8T 278


13 priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei.
14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.