1 Ascultă, poporul meu, învățăturile mele! Luați aminte la cuvintele gurii mele!

INTRODUCERE. - Psalmul 78 este cel mai lung dintre imnurile naţionale ale lui Israel (vezi Psalmi 105, .106). El urmăreşte istoria lui Israel din Egipt până la înfiinţarea regatului lui David. Psalmistul apelează la trecut cu repetatele lui evenimente, cu răzvrătirea, suferinţa şi pedeapsa rezultate, cu scopul de a avertiza pe Israel să fie credincios lui Dumnezeu în prezent şi viitor. Psalmul este în esenţă didactic. El urmăreşte să înveţe pe om cum să ducă o viaţă neprihănită. Ca atare nu urmăreşte decursul istoric cu exactitate cronologică. Psalmistul aranjează materialul istoric aşa cum corespunde mai bine scopului său pentru a arăta bunătatea lui Dumnezeu în ciuda răzvrătirii lui Israel. Nu este clară nici o împărţire pe strofe: subîmpărţirile mai mari sunt precum paragrafele din proză. Poemul abundă în expresii animate, vioaie şi în imagini artistice strălucite. Ca poezie, Psalmul 78 ar trebui comparat cu rapoartele pur faptice din cărţile istorice ale VT.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 628.

1. Poporul Meu. Versetele 1-8 anunţă scopul psalmului. Relatarea istoriei lui Israel pe punctul de a fi desfăşurată nou ar trebuie să constituie o avertizare pentru prezent şi un sfat pentru viitor (vezi LS 196).

Învăţăturile. [Legea, KJV]. Ebr. torah, învăţătură (vezi la Proverbe 3,1).


2 Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi.

Pilde. [Parabole, KJV]. Ebr. mashal (vezi la Psalm 49,4; cf. Matei 13,34.35). O parabolă cere atenţie şi meditaţie profundă pentru a fi înţeleasă pe deplin.


3 Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri,
4 nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.

Neamului de oameni care va veni. [Generaţiei care va veni, KJV]. Este indicat cursul tradiţiei. Este o sarcină sfântă a fiecărei generaţii de a înmâna celei imediat următoare istoria providenţei lui Dumnezeu.


5 El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii,

A dat o Lege. Dumnezeu intenţiona ca Legea Sa să fie dată ca învăţătură din generaţie în generaţie şi să devină o putere vie în viaţa israeliţilor (vezi Exod 10,2; 13,8.14; Deuteronom 4,9; 6,7. 20).


6 ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;
7 pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, și să păzească poruncile Lui.
8 Să nu fie, ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!
9 Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,

Efraim. Seminţia aceasta este amintită pe nume probabil pentru că într-un anumit timp a fost cea mai numeroasă şi cea mai agresivă dintre seminţii. Iosua a fost din seminţia lui Efraim (Numeri 13,8.16). Nu se ştie la care întâmplare anume se face aici referire, dacă se face la vreuna. S-ar putea ca Efraim să fie aici simbolul regatului întreg.


10 pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
11 Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase.

Au dat uitării. Vezi Psalm 106,13; cf. Psalm 78,7.


12 Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan.

Ţoab. O cetate-depozit egipteană pe malul răsăritean al braţului tanitic al Nilului. Cetatea mai era cunoscută şi sub numele Tanis şi e numită Ramses în Exod 1,11.


13 A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid.

A despărţit. Vezi Exod 14,16. Psalm 78,13-16 enumeră ocaziile când au uitat de experienţa mării Roşii, de stâlpul de nor şi de foc din pustie şi de aprovizionarea cu apă din pustie. Ca un zid. [Ca o grămadă, KJV]. Vezi la Psalm 15,8.


14 I-a călăuzit ziua cu un nor, și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.

Nor. Vezi Exod 13,21; Psalm 105,39.


15 A despicat stânci în pustiu și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe.

A despicat stânci. Vezi Exod 17,6; Numeri 20,11.


16 A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri.
17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustiu.

Să se răzvrătească [Să provoace, KJV]. Vezi Deuteronom 9,22; Evrei 3,16. Versetele 17-31 descriu cum Israel a cerut carne şi băutură şi ce pedeapsă a venit apoi. Pustie. Ebr. şiyyah, care indică un ţinut arid, fără apă.


18 Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor.

Au ispitit. Ebr. nasah, literal "au încercat", "au pus la probă". Cerând. Simţămintele inimii s-au manifestat printr-un murmur de neplăcere concret. Mâncare. Ebr. 'okel, "hrană" un termen generic, care înseamnă tot ce se mănâncă. După poftele lor. Literal "pentru poftele lor", adică pentru ei (vezi la Psalm 16,10).


19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustiu?

Să pună o masă. Vezi Psalm 23,5. Întrebările din v. 19 şi 20 puse în mod poetic pe buzele celor care murmurau, fac naraţiunea mai expresivă. Murmurele lor erau "împotriva lui Dumnezeu" care le dăduse toate motivele să se încreadă în El.


20 Iată că El a lovit stânca, de au curs ape și s-au vărsat șiroaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său?”

Şi pâine. Conform relatării istorice, ordinea acestor minuni a fost inversă (vezi Exod 16,8. 12; 17,6; Numeri 11,31.32; 20,8-11). Psalmistul se abate la ordinea strict cronologică. Carne. Ebr. she'er, "mâncare de carne" (vezi la v. 18).


21 Domnul a auzit și S-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov, și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui,

Foc. Vezi Numeri 11,1; Psalm 106,18.


22 pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui.
23 El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor:

Porţile cerurilor. Compară cu 2 Regi 7,2.19; Maleahi 3,10. Versetele 23-25 reprezintă o descriere poetică aleasă a darului manei.


24 a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer.

A plouat. Vezi Exod 16, 4. În tot raportul poetic din psalmul acesta se observă o strânsă asemănare cu limbajul şi expresiile din raportul istoric. Grâu. Ebr. dagan, "grâne" sau "merinde" (vezi Exod 16,4; Psalm 105,40; cf. Ioan 6,31). Mana semăna cu "sămânţa de coriandru" (vezi Exod 16,31).


25 Au mâncat cu toții pâinea celor mari, și le-a trimis mâncare să se sature.

Pâinea celor mari. [Hrana îngerilor, KJV]. Literal, "hrana celor puternici". Cei puternici sunt îngerii lui Dumnezeu (Psalm 103,20). LXX traduce "pâinea îngerilor". De aici nu trebuie să deducem că mana este hrana îngerilor. Expresia înseamnă doar "hrană procurată de...îngeri" (PP 297).


26 A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.

A pus. Versetele 26-31 sunt o poetică descriere plastică a minunii trimiterii prepeliţelor şi a rezultatelor acesteia.


27 A plouat peste ei carne, ca pulberea, și păsări înaripate, cât nisipul mării;

Carne. Vezi Exod 16,13; Numeri 11,31.


28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, de jur împrejurul locuințelor lor.
29 Ei au mâncat și s-au săturat din destul: Dumnezeu le-a dat ce doriseră.

S-au săturat din destul. Vezi Numeri 11,20; cf. Psalm 106,15.


30 Dar n-apucaseră să-și astâmpere bine pofta, mâncarea le era încă în gură,
31 când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel.
32 Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile Lui.

N-au crezut. Vezi Evrei 4,2.6. Versetele 32-55 continuă relatarea lecţiilor neînvăţate, reluând raportul din Exod în v. 42.


33 De aceea, El le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic.
34 Când îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu;

Se întorceau. Versetele 34-39 sunt un tablou cât se poate de bine conturat al păcatului omului şi al pedepsei, al întoarcerii lui temporare la Dumnezeu şi al milei nemărginite a lui Dumnezeu faţă de copiii Lui rătăcitori.


35 își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor.
36 Dar Îl înșelau cu gura și-L mințeau cu limba.

Minţeau. Pocăinţa lor nu era o scârbă faţă de păcat, ci teama de pedeapsă (vezi la Psalm 32,6).


37 Inima nu le era tare față de El, și nu erau credincioși legământului Său.
38 Totuși, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea și nu nimicește; Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii Lui urgii.
39 El Și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce.
40 De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustiu! De câte ori L-au mâniat ei în pustietate!

S-au războit. [L-au provocat, KJV]. Vezi la v. 17.


41 Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel.

Să ispitească. Vezi la v. 18.

Să întărâte. Sau "să pună limite" Celui nemărginit, atotputernic.

Sfântul lui Israel. Compară cu Psalm 71,22.


42 Nu și-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș,

Nu şi-au mai adus aminte. Vezi Psalm 105,5.


43 de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele Lui minunate din câmpia Țoan.

Semnele Lui. Naraţiunea plăgilor e reluată de la v. 12. Psalmistul pare să menţioneze numai şase din cele zece plăgi, începând cu prima, continuând cu a patra, a doua, a opta şi a şaptea şi încheind raportul cu a zecea. Psalmul nu este o lucrare ştiinţifică, ci un poem inspirat, în care autorul a ales doar suficiente fapte din cercetarea istorică pentru a crea impresia dorită.

Ţoan. Vezi v. 12.


44 Cum le-a prefăcut râurile în sânge, și n-au putut să bea din apele lor.

Râurile în sânge. Prima plagă (Exod 7,17-21). Pluralul denumeşte Nilul şi canalele lui.


45 Cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare, care i-au mâncat, și broaște, care i-au nimicit.

Muşte...broaşte. Plăgile a patra şi a doua (Exod 8,20-24.1-6).


46 Cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor.

Lăcuste. Plaga a opta (Exod 10,4-15; cf. Psalm 105,34; Ioel 1,4).


47 Cum le-a prăpădit viile, bătându-le cu piatră, și smochinii din Egipt, cu grindină.

Piatră. Plaga a şaptea (Exod 9,18-26). Piatra a nimicit roadele câmpului şi a ucis vitele.

Grindină. [Brumă, KJV]. Ebr. chanamal, un cuvânt care apare numai aici. Sensul lui e îndoielnic. Dintr-o rădăcină arabă aparent similară, unii derivă "inundaţie devastatoare". "Brumă" este traducerea LXX.


48 Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei, și turmele pradă focului cerului.

Focului cerului. [Trăsnete fierbinţi, KJV]. Ebr. reshaphim, "flăcări", aici descriind probabil "fulgere" (vezi Exod 9,24).


49 El Și-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.

Mânia Lui aprinsă. Versetele 49-51 descriu plaga a zecea (Exod 12,29.30).

Îngeri aducători de nenorociri. [Îngeri răi, KJV]. Adică îngeri care aduc rele.


50 Cum Și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei;
51 cum a lovit pe toți întâii născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham.

Pârga puterii. Similar în construcţie şi înţeles literal cu "întâii născuţi" (vezi p. 24).

Corturile lui Ham. Ham a fost tatăl lui Miţraim, strămoşul egiptenilor (vezi la Genesa 10,6; cf. Psalm 105,23.27).


52 Cum a pornit pe poporul Său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustiu.

Ca pe nişte oi. Versetul acesta Îl descrie pe Păstorul lui Israel care Îşi conduce oile de la o păşune la alta prin mijlocul pustiei (vezi la Psalm 23,1; cf. Psalm 77,20).


53 Cum i-a dus fără nicio grijă, ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor.

Marea a acoperit. O scurtă revenire la tratarea eliberării de la Marea Roşie, cu contrastul idealist între încrederea lui Israel şi groaza egiptenilor (Exod 14,13.25).


54 Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta Lui l-a câștigat.

Spre muntele acesta. Cu licenţa rapidităţii poetice, psalmistul cuprinde distanţa dintre experienţa de la Marea Roşie şi intrarea în Canaan într-un singur verset. Israeliţii sunt la hotarele Ţării făgăduite.


55 Cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

Moştenire. Vezi Numeri 34,2; Iosua 23,4.


56 Dar ei au ispitit pe Dumnezeul preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui și n-au ținut poruncile Lui.

Ispitit. Compară cu v. 17.18.41. Versetele 54-64 reiau istoria dureroasă a răzvrătirii şi a pedepsirii.


57 Ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor, s-au abătut la o parte ca un arc înșelător,

o parte, ca un arc înşelător.

Un arc înşelător. Unul care nu loveşte direct la ţintă şi care este aşadar înşelător pentru arcaş (vezi Osea 7,16).


58 L-au supărat prin înălțimile lor și I-au stârnit gelozia cu idolii lor.

Înălţimile. Centre de cult idolatru.

Gelozia. Vezi Exod 20,5; 34,14. Dumnezeu cere ca noi să-I servim cu nimic mai puţin decât cu întreaga noastră fiinţă (vezi Deuteronom 6,13.20-25; Matei 4,10).


59 Dumnezeu a auzit și S-a mâniat, și a urgisit rău de tot pe Israel.

A urgisit. [I-a fost scârbă, KJV]. Mai degrabă "a lepădat".


60 A părăsit Locuința Lui din Silo, Cortul în care locuia între oameni.

Silo. Timp de aproape 300 de ani cortul şi chivotul au fost la Silo, un loc la aproximativ 16 km nord de Betel (vezi Iosua 18,10; Judecători 18,31; 1 Samuel 4,3). După ce chivotul a fost capturat de filisteni (1 Samuel 4) şi recuperat, n-a mai fost adus la Silo, ci în final a fost dus la Ierusalim (vezi PP 514; cf. Ieremia 7,12.14).


61 Și-a dat slava pradă robiei, și măreția Lui în mâinile vrăjmașului.

Slava. [Tăria Sa, KJV]. Chivotul (vezi 1 Samuel 4,3.21; Psalm 132,8).


62 A dat pradă sabiei pe poporul Lui și S-a mâniat pe moștenirea Lui.

Sabiei. Vezi 1 Samuel 4,2.10.


63 Pe tinerii lui i-a ars focul, și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.

I-a ars focul. Un tablou al pustiirii: tinerii nimiciţi în bătălie, tinerele nemăritate, preoţii omorâţi (vezi 1 Samuel 4,11), morţii nejeliţi (vezi Iov 27,15). Gândiţi-vă la pustiirea unei ţări în care nu mai există ceremonii de căsătorie sau ritualuri funerare!


64 Preoții săi au căzut uciși de sabie, și văduvele lui nu s-au bocit.
65 Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin,

Ca unul care a dormit. Prin această metaforă puternică, psalmistul îl prezintă pe Dumnezeu ca nepăsător cu totul faţă de poporul Său şi care apoi Se ridică acţionând în favoarea acestuia. Folosirea acestei curioase figuri de stil şi a aceleia a unui viteaz care strigă puternic când se trezeşte din ameţeala beţiei, pare străină pentru gândirea noastră modernă apuseană, dar în nici un caz nu e nefirească pentru mentalitatea orientală.


66 și a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară.
67 Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim;

Cortul lui Iosif. Timp de mulţi ani sanctuarul fusese pe teritoriul lui Iosif (vezi v. 60). Mai târziu Ierusalimul de pe teritoriul lui Iuda a devenit locaşul chivotului (vezi 2 Samuel 6,1-18).


68 ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului, pe care-l iubește.
69 Și-a zidit Sfântul Locaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.
70 A ales pe robul Său David și l-a luat de la staulele de oi.

A ales pe David. Psalmul se încheie cu frumosul tablou al păstorului turmei care devine, prin alegerea făcută de Dumnezeu, păstorul lui Israel (vezi 1 Samuel 16,11-13; 2 Samuel 3,18; 7,5. 8).


71 L-a luat dinapoia oilor care alăptau, ca să pască pe poporul Său, Iacov, și pe moștenirea Sa, Israel.

Dindărătul oilor care alăptau. Păstorul credincios nu numai că îşi conduce oile, ci el însuşi merge în urma oilor care alăptează pentru ca să lua, la nevoie, mieii nou născuţi ai turmei.


72 Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

I-a cârmuit. [I-a păscut, KJV]. Un frumos omagiu adus regelui-păstor al lui Israel; el a cârmuit cu dreptate şi pricepere (vezi 1 Regi 9,4).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-45 T 37

4-7�

MH 448

5-8�

5T 38

7�

PK 378

10�

8T 276

15.16�

PP 298; SR 132

18-21�

PP 378

19�

CH 495; EW 56; FE 319; MH 200; PK 242; 6T 178

24�

COL 287; MH 202, 311

24.25�

PP 297

25�

MM 277; SR 130; 6T 372

32-35.37-39�

PP 410

37-39�

Ed 45

38.39�

8T 276

41�

3T 209

52.58.60.61�

PP 545

61�

8T 276

68.69�

GC 23