1 Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

INTRODUCERE. - Psalmul 105 este un imn naţional al lui Israel (vezi Psalmii 78; 106). El ilustrează relaţiile lui Dumnezeu cu Israel din timpul lui Avraam şi al descendenţilor lui până la cucerirea Canaanului, cu accent asupra legământului dintre Dumnezeu şi Israel. În imn, Iosif e prezentat ca inel de legătură între Egipt şi Canaan. Metrul antic al imnului se observă într-o succesiune de versuri pline de bucurie, maiestuoase în paralelismul simplu.

Versetele 1-15 sunt practic identice cu v. 8-22 ale psalmului raportat în 1 Cronici 16,8-36, pe care David l-a compus pentru ceremonia păstrării cu sfinţenie a chivotului la Ierusalim. Deosebirile faţă de formă originală a psalmului se datorează probabil adaptării pentru uzul liturgic la o dată mai târzie.

Psalmii 105 şi 106 sunt psalmi pereche. Psalmul 105 ar trebui să fie studiat în lumina sfatului dat în 8T 107-116; TM 98; şi LS 196.

1. Lăudaţi. [Mulţumiţi, KJV]. Iubirea lui Dumnezeu, aşa cum e demonstrată în istoria lui Israel, necesită recunoaştere totală. Aceasta este tema psalmului. Numele Lui. Vezi la Psalm 7,17.

Popoare. Toate popoarele ar trebui să cunoască "isprăvile" lui Dumnezeu, "numele Lui cel sfânt" (v. 3), "semnele minunate" făcute de El (v. 5) şi " judecăţile Lui (v. 5). Psalmul începe cu un semnal misionar.


2 Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!
3 Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui!

Sprijinul. [Tăria Lui, KJV]. Numai prin puterea lui Dumnezeu a fost salvat Israel; numai astfel putem fi noi salvaţi.


5 Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,

Aduceţi-vă aminte. Compară cu Deuteronom 32,7.

Minunile. Aici mai ales minunile din Egipt care constituie mare parte din conţinutul psalmului (vezi Exod 6,6; 7,4).


6 sămânță a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

Sămânţă a robului Său Avraam. Vezi v. 42.

Aleşii. Literal, " cei aleşi" (vezi v. 43).


7 Domnul este Dumnezeul nostru: judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

Dumnezeul nostru. Versetele 7-11 Îl înalţă pe Dumnezeu ca pe Acela care Îşi aduce aminte de legământul Său.


8 El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

O mie de neamuri de oameni. [O mie de generaţii, KJV]. O hiperbolă poetică pentru o lungă perioadă de vreme (vezi Deuteronom 7,9).


9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

Ca Avraam. Vezi Genesa 12,7; 13,14-17; 15,18-21; 17,2; 22,15-18; etc.

Lui Isaac. Vezi Genesa 26,3; cf. 28,13.


10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel,
11 zicând: „Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți.”
12 Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr, și străini în țară;
13 mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor;

La altul. Avraam a părăsit cetatea Ur din Caldeea (vezi Genesa 11,31 la 12,5). Patriarhii au fost forţaţi să plece din Canaan (vezi Genesa 12,10; 26,1; 28,10).


14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor.

A pedepsit împăraţi. Vezi Genesa 12,17; 20,3.


15 „Nu vă atingeți de unșii Mei – a zis El – și nu faceți rău prorocilor Mei!”

Nu vă atingeţi. Vezi Genesa 26,11.

Unşii. Probabil în sensul de a fi aleşi pentru o misiune specială.

Proorocii. Vezi Genesa 20,7.


16 A chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai.

A chemat foametea. Vezi Genesa 41,53-57.


17 Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.

Înainte. [Înaintea lor, KJV]. Vezi Genesa 45,5.

Vândut. Vezi Genesa 37,28.36.


18 I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare,
19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului.

S-a împlinit ce vestise. Adică până s-a întâmplat prezicerea visurilor lui Iosif de superioritate faţă de fraţii săi (vezi Genesa 37,5-11). Încercat. Intervalul dintre prezicere şi împlinirea ei a fost o perioadă de punere la probă pentru Iosif. 20 Împăratul a trimis. Vezi Genesa 41,14.40.41.44.46-49; 45,8.


20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile, și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21 L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.

Să lege. LXX, Siriaca şi Ieronim spune yasar, "să înveţe", în loc de ebr. 'asar, "să lege". Deosebirea constă doar dintr-o singură literă. O atare exprimare ar face prima parte a versetului paralelă cu a doua. Ideea ar putea fi ilustrată printr-un obicei egiptean potrivit căruia era datoria primului ministru sau a vizirului să supravegheze educaţia copiilor regelui.

Plac. Ebr. nephesh (vezi la Psalm 16,10). Traducerea "plac" este în armonie cu folosirea ugaritică (vezi p. 618).


23 Atunci Israel a venit în Egipt, și Iacov a locuit în țara lui Ham.

Ţara lui Ham. Egiptul, aşa cum arată textul paralel (vezi Psalm 78,51; vezi la Genesa 10,6).


24 Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

A înmulţit pe poporul Său. Compară cu Exod 1,9-16.


25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui și s-au purtat mișelește cu robii Săi.

Le-a schimbat inima. În vorbirea figurată a Bibliei, Dumnezeu e adesea descris ca făcând ceea ce El nu împiedică (vezi 2 Samuel 12,11; 16,22; 24,1; 1 Regi 12,15). Mişeleşte. Vezi la Exod 1,10.


26 A trimis pe robul Său Moise și pe Aaron, pe care-l alesese.

Robul Său Moise. Vezi Exod 14,31; Deuteronom 34,5; Iosua 1,2.

Aaron. Vezi Exod 4,14-17.27.


27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.

În mijlocul lor. Adică a egiptenilor.

Ham. Vezi la v. 23.


28 A trimis întuneric și a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.

Întuneric. Plaga a noua (vezi Exod 10,21-23). Psalmistul nu merge pe firul raportului din Exod cu privire la plăgi.


29 Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii.

Sânge. Vezi Exod 7,14-25.


30 Țara lor a forfotit de broaște, până în odăile împăraților lor.

Broaşte. Vezi Exod 8,1-15.


31 El a zis, și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor.

Muşte. Vezi Exod 8,20-24.

Păduchi. Vezi Exod 8, 16-19.


32 În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor.

Grindină. Vezi Exod 9,18-35.

Flăcări de foc. Vezi Exod 9, 23.24.


33 Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor.
34 El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

Lăcuste. Ebr. 'arbeh (Vezi Exod 10,1-20).

Lăcuste. [Omizi, KJV]. Ebr. yeleq, considerat a reprezenta stadiul neînaripat al lăcustei. În raportul Exodului e folosit numai un cuvânt ('arbeh).


35 care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36 A lovit pe toți întâii născuți din țara lor, toată pârga puterii lor.

Întâii născuţi. Vezi Exod 11,12.


37 A scos pe poporul Său cu argint și aur, și niciunul n-a șovăit dintre semințiile Lui.

Argint şi aur. Vezi Exod 12,35-36. Înainte de a părăsi Egiptul, copiii lui Israel au cerut o recompensă pentru munca lor neplătită (Vezi PP 281). Nici unul nu a şovăit. [Nici o persoană slabă, KJV]. Literal, "nici unul care să se poticnească".


38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

S-au bucurat. Vezi Exod 12,33.


39 A întins un nor, ca să-i acopere, și focul, ca să lumineze noaptea.

Nor. Pentru a indica drumul şi pentru a proteja faţa de soarele arzător (Vezi Exod 13,21; PP 282). Versetele 39-41 prezintă trei dintre principalele minuni din pustie: ocrotirea şi călăuzirea prin stâlpul de nor şi de foc, prepeliţele şi mana, apele care au ţâşnit din stâncă. Trecerea Mării Roşii nu e pomenită.


40 La cererea lor, a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer.

Prepeliţe. Vezi Exod 16,13.

Pâine din cer. Vezi la Psalm 78,24.25.


41 A deschis stânca, și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

A deschis stânca. Vezi Exod 17,6; cf. Psalm 78,15.20. Psalm 105,40, 41 scoate în evidenţă belşugul darurilor lui Dumnezeu.


42 Căci Și-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt și de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

Veselie. Ebr. rinnah, "un strigăt răsunător de veselie" (vezi Exod 15).


44 Le-a dat pământurile neamurilor, și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui și să țină legile Lui. Lăudați pe Domnul!

Să ţină Legile Lui. În mijlocul preocupărilor din zilele de pe urmă este bine să ne amintim binecuvântările lui Dumnezeu şi ne orânduim viaţa în consecinţă.

Lăudaţi pe Domnul. Vezi la Psalm 104,35.

COMENTARIILE LUIELLEN WHITE

1-458T 107-109; TM 98

1.2�

MH 101

2.3�

MH 255; PK 566

9�

1T 203

14.15�

PP 131; 3T 94; 4T 229

15�

PK 571

18�

PP 218

21.22�

Ed 53; PP 222; 6T 219

23�

MH 101

26.27�

PK 16

37�

DA 824

39�

PP 282

41�

PP 411

42-45�

Ed 40

43-45�

PP 334

44.45�

PK 120