1 Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!

INTRODUCERE. - Psalmul 94 apelează la Dumnezeu pentru un răspuns la problema triumfului aparent al celor nelegiuiţi (v.1-7), se adresează conducătorilor nedrepţi care se fălesc cu aparenta neimplicare a lui Dumnezeu în problemă (v. 8-11) şi află un răspuns final în apărarea drepţilor de către Dumnezeu şi triumful final al binelui (v. 12-23). Psalmul este o garanţie că, în ciuda aparenţelor, dreptatea va birui în cele din urmă (vezi Psalm 92). LXX-a are în preambul expresia, " pentru ziua a patra a săptămânii". Psalmul 94 are semnele distinctive ale unui psalm liturgic.

1. Dumnezeul răzbunărilor. Cererea este repetată, scoţând în evidenţă stăruinţa ei. Arată-Te. Ebr. yapha', " străluceşte cu splendoare" (vezi Psalm 50, 2; 80,1).


2 Scoală-Te, Judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor!

Scoală-Te. Vezi Psalm 7,6.

Judecătorul pământului. Vezi Genesa 18,25; Psalm 58,11.

Răsplăteşte. Vezi Psalm 28,4; Plângeri 3,64.


3 Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?

Până când? Vezi Psalm 6,3; 13,1. Obosit de aparenta supremaţie a răului, psalmistul se miră de ce întârzie Dumnezeu să Se manifeste.


4 Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, și toți cei ce fac răul se fălesc.
5 Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta.

Zdrobesc. Sau "sfărâmă" (vezi Plângeri 3,34; cf. Proverbe 22,22; Isaia 3,15).


6 Înjunghie pe văduvă și pe străin, ucid pe orfani

Junghie pe văduvă. Nelegiuirile la care se face referire în versetul acesta sunt deosebit de detestabile, pentru că persoanele acestea sunt slabe şi fără apărare (vezi Psalm 68,5; 82,3; Exod 22, 22-24; Deuteronom 10,18). Limbajul pare să arate că opresorii fac parte din adunarea lui Israel.


7 și zic: „Nu vede Domnul, și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”

Şi zic. Nu neapărat prin vorbe, ci prin purtarea lor (vezi Psalm 10,11.13).

Domnul. Ebr. Yah (vezi la Psalm 68,4).

Nu vede. Versetul 7 încheie plângerea şi strigă după răsplată (vezi Psalm 14,1.2).


8 Totuși învățați-vă minte, oameni fără minte! Când vă veți înțelepți, nebunilor?

Fără minte. Vezi Psalm 92,6; cf. Romani 3,11.


9 Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
10 Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?
11 Domnul cunoaște gândurile omului: știe că sunt deșarte.

Gândurile. Vezi Psalm 7,9; 26,2; cf. 1 Corinteni 3,20. [Ei, KJV]. În evreieşte e masculin şi deci nu se poate referi la "gânduri", care e feminin; oamenii înşişi sunt "deşerţi". Deşerte. Vezi Psalm 39,5.6; cf. Eclesiastul 2,14.15.


12 Ferice de omul pe care-l pedepsești Tu, Doamne, și pe care-l înveți din legea Ta,

Ferice. Vezi la Psalm 1,1. La prima privire, aceasta ar părea să fie o fericire stranie! Versetele 12-19 prezintă o pleiadă remarcabilă de binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă asupra celor drepţi. El mustră, învaţă, dă odihnă, nu părăseşte niciodată, judecă cu dreptate, dă ajutor împotriva oamenilor răi, susţine în vreme de primejdie şi mângâie (vezi Efeseni 3,20). Experienţa psalmistului pare să întărească aceste manifestări ale principiului divin.

Pedepseşte. [Mustră, KJ]. Ebr. yasar, "a disciplina", "a corecta", "a instrui", "a mustra". Vezi Deuteronom 8,5; Iov 5,17; Psalm 89,32.33; 119,71; cf. Iov 33,15-30. Dacă creştinul acceptă disciplina, va fi fericit! Una dintre valorile principale ale îndreptării prin suferinţă este că cel care suferă are o compătimire mai mare faţă de ceilalţi.

Legea. Ebr. torah (vezi la Proverbe 3,1).


13 ca să-l liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!

Să-l linişteşti. [Să-i poţi da odihnă, KJV]. Liniştea şi odihna sufletească sunt rezultatul acceptării felului de viaţă al lui Dumnezeu. Zilele nenorocirii. Vezi Psalm 49,5.


14 Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-Și părăsește moștenirea.

Nu lasă. [Nu leapădă, KJV]. Oricât de lungă ar fi pedepsirea de la Dumnezeu, copiii Săi credincioşi pot să se bazeze pe asigurarea că Dumnezeu nu-i va părăsi (vezi Deuteronom 31,6; 1 Samuel 12,22; Psalm 37,28; Romani 11,1.2).


15 Ci se va face odată judecată după dreptate, și toți cei cu inima curată o vor găsi bună.

Să se facă odată. [Va reveni odată, KJV]. Dreptatea se va conforma încă odată cu principiile veşnice ale caracterului şi cârmuirii lui Dumnezeu. Vor găsi bună. [O vor urma, KJV]. Cei cu inimă curată îşi vor declara în mod deschis supunerea faţă de dreptate.


16 Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?

Cine mă va ajuta? [Cine se va ridica pentru mine? KJV]. Pe cât se pare psalmistul, în v. 1619, vorbeşte despre propria sa experienţă, începând cererea lui personală cu o întrebare (v. 16), la care răspunde în v. 17-19.


17 De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții!

Sufletul meu. Sau "eu" (vezi la Psalm 16,10).

În tăcerea. Adică în moarte (vezi Psalm 31,17.18; cf. Psalm 115,17).


18 Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
19 Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.

Gânduri. Ebr. śar'appim, "gânduri neliniştitoare" (vezi Matei 6,25-34; DA 313; MB 141-146).

Mângâierile. O puternică încredere în Dumnezeu înlătură gândurile pline de îngrijorare şi le înlocuieşte cu "gânduri mângâietoare".

Înviorează. Mângâierile lui Dumnezeu dau pace şi siguranţă neumbrită (vezi Psalm 63,5.6; 2 Corinteni 1,3.4; 1 Petru 5,7).

Sufletul. Sau "mă" ( vezi la Psalm 16,10).


20 Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii?

Te vor pune? [Va avea comuniune? KJV]. Întrebarea retorică cere un răspuns negativ. Întrebările din v. 3 şi 4 primesc un răspuns satisfăcător prin nimicirea celor nelegiuiţi.

Te. Dumnezeu.

La adăpostul legii. [Printr-o lege, KJV]. Prin reglementări legale, prin decizii judecătoreşti, ei îşi realizează scopurile rele (vezi 1 Regi 21,10-13).


21 Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat.

Vieţii. [Sufletului, KJV]. Vezi la Psalm 16,10.

Osândesc sânge nevinovat. [Osândesc sânge nevinovat, KJV]. Vezi Psalm 10,8; cf. Matei 27,4.


22 Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.

Turnul meu de scăpare. [Apărarea mea, KJV]. Vezi Psalm 18.2.


23 El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.

Nelegiuirea. Vezi Psalm 7.16; 35,8. Prin răutatea lor. În timp ce ei întreprind acţiuni păcătoase (vezi Psalm 5,10). Dumnezeul nostru. Poetul renunţă la tonul personal (v. 22) pentru a cuprinde adunarea, poporul adunat pentru închinarea colectivă. Îi va nimici. Repetarea emfatică dă forţă rezumativă concluziei psalmului (vezi v. 1).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 14.15.21�

PP 456

22�

PP 413

23�

PP 456