1 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

INTRODUCERE - Psalmul 33 este un imn solemn, care aduce laudă lui Iehova în calitate de Creator, Suveran şi Susţinător credincios al celor care se tem de El. Probabil a fost compus cu prilejul unei biruinţe naţionale. Cu toate că nu e un psalm acrostih, poemul constă din 22 de versete, tot atâtea câte litere sunt în alfabetul ebraic. Numele pentru Dumnezeu în tot psalmul este Yahweh, iar psalmul prezintă o etalare magnifică a atributelor lui Dumnezeu. Despre autorul psalmului, vezi PP 716.

1. Bucuraţi-vă. Ebr. ranan, "a da un chiot răsunător de bucurie". Versetele 1-3 formează introducerea la psalm şi sunt o invitaţie pentru cei drepţi să-L laude pe Iehova cu instrumente muzicale.

Le şade bine. Ebr. na'wah, "corespunzător", "decent". Farmecul recunoştinţei le stă bine sfinţilor.


2 Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu lăuta cu zece corzi.

Arfa. Ebr. kinnor, literal, "liră" (vezi p. 34).

Alăuta. [Psaltirea, KJV]. Ebr. nebel, un instrument asemănător harpei (vezi p. 33). E normal ca această expresie să fie tradusă: "cu harpa cu zece coarde". Doar ce e cel mai bun e suficient de bun pentru închinarea lui Iehova. Cât priveşte prezentarea generală a instrumentelor folosite la serviciul Templului din vechime, vezi p. 29-42.


3 Cântați-I o cântare nouă! Faceți să răsune corzile și glasurile voastre!

O cântare nouă. Semne noi de bunăvoinţă cer o apreciere nouă şi imnuri noi de laudă (vezi Psalm 40,3; 96,1). N-ar trebui să folosim totdeauna doar ce s-a obişnuit să se folosească. Împrejurările noi cer formule corespunzătoare şi potrivite în cuvinte de rugăciune şi laudă.


4 Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

Domnul este adevărat. [Domnul este drept, KJV]. Versetele 4-21 prezintă motivele de laudă la adresa lui Iehova. Printre motivele acestea se află şi faptul că Iehova este drept şi bun (v. 4.5.18; vezi Psalm 25,10; 26,3; 36,5.6).


5 El iubește dreptatea și neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.
6 Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui.

Prin Cuvântul. Al doilea motiv de laudă (vezi la v. 4) este că Iehova a creat toate lucrurile. Isus este declarat a fi "Cuvântul" (Ioan 1,1) care a făcut "toate lucrurile" (Ioan 1,3). Oştirea lor. Corpurile cereşti, aşa cum e indicat de structura paralelă a versetului.


7 El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări.

Îngrămădeşte. Ebr. ned, cuvântul folosit pentru a descrie apele din Exod 15,8 şi Iosua 3,13-16 în relatarea trecerii Mării Roşii şi a Iordanului. Unii traducători consideră ned o formă mai scurtă a lui no'd, "burduf de piele" (vezi RSV). No'd apare în propoziţia: "Pune-mi lacrimile în burduful Tău" (Psalm 56,8). Interpretarea aceasta este susţinută de diferite versiuni vechi.

În cămări. Compară cu Iov 38,8-11; Ieremia 5,22.


8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
9 Căci El zice și se face; poruncește, și ce poruncește ia ființă.

El zice şi se face. [El a zis şi s-a făcut, KJV]. Sau simplu "el a zis şi a fost" sau poate mai bine, "el a zis şi a devenit". "El" este emfatic, aşa cum e arătat în ebraică prin folosirea pronumelui; Dumnezeu e prezent ca Creator în contrast clar cu orice dumnezeu ce ar putea pretinde capacităţi creatoare. Caracterul sublim al limbajului folosit pentru a descrie actele creatoare ale lui Dumnezeu e neîntrecut în literatură (vezi Genesa 1,3.6.9.11.14.20.24.26).

Ia fiinţă. [a fost tare, KJV; s-a zidit, trad. Niţulescu; s-au făcut, trad G. Galaction]. "S-au arătat" sau simplu "au stat", sporind simplitatea inegalabilă a paralelismului sinonimic al acestui verset (vezi p. 622).


10 Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor.

Răstoarnă. Al treilea motiv de laudă (vezi la v. 4 şi 6) constă din faptul că Iehova e suveran

(v. 10 şi 11).

11 Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, și planurile inimii Lui, din neam în neam.

Dăinuiesc pe vecie. Notează contrastul dintre expresiile v. 10 şi 11: "sfaturile Neamurilor", "sfaturile Domnului" "planurile popoarelor", "planurile inimii Lui".


12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!

Ferice. Vezi la Psalm 1,1. Versetul acesta anticipează v. 18-20, introducând ideea unei legături speciale a lui Dumnezeu cu Israel.


13 Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor.

Priveşte din înălţimea cerurilor. Vezi la Psalm 11,4. Al patrulea motiv pentru laudă (vezi la v. 4.6.10) constă în faptul că Iehova este omniprezent şi atotştiutor.

Toţi fiii. Iehova este Dumnezeul tuturor oamenilor, deşi s-ar putea ca nu toţi oamenii să recunoască obligaţia lor de supunere faţă de El (vezi Matei 5,45).


14 Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului.
15 El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor.

La toţi. [La fel, KJV]. Ebr. yachad "numărul întreg". Sensul este că Dumnezeu modelează inima tuturor oamenilor, nu că inimile sunt modelate în acelaşi fel. Cuvântul pentru "a fasona", yaşar, este folosit pentru a descrie crearea omului şi a animalelor (Genesa 2,7.8.19). El este folosit şi pentru creşterea prenatală a omului (Ieremia 1,5; cf. Isaia 44,2). Prin urmare psalmistul poate să se refere aici la facerea sau crearea minţii omeneşti. Sau ar putea să fi avut în vedere influenţarea şi modelarea ulterioară a gândirii omeneşti.


16 Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

Scapă pe împărat. Al cincilea motiv pentru laudă (vezi la v. 4.5.10.13) constă în faptul că Iehova e omnipotent. Folosind trimiterile la neputinţa cârmuitorilor, a oamenilor puternici şi a călăreţilor, psalmistul sugerează că numai Iehova este atotputernic. Acesta este un procedeu poetic extraordinar, sensul lui sugerat fiind sesizabil doar pentru cititorul atent.


17 calul nu poate da chezășia biruinței, și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
18 Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

Ochiul Domnului. Vezi la Psalm 32,8. Al şaselea motiv pentru laudă (vezi la versetele 4.510.13.16) constă în faptul că omul poate avea încredere că Iehova va apăra pe poporul Lui ales.


19 ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei.

Foametei. Locuitorii Palestinei erau adesea expuşi foametei.


20 Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru.

Nădăjduieşte. Vezi la Psalm 27,14.


21 Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

Inima. Vezi Psalm 13,5.

Numele. Vezi la Psalm 7,17.


22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!

Cum o nădăjduiam noi. Un apel tânguitor de încheiere ca Israel să poată vedea curând împlinirea nădejdilor lui şi să se bucure de dovada gingăşiei purtării de grijă a lui Iehova. Iacov a dat lui Israel o lecţie de speranţă şi de aşteptare plină de încredere prin ultimele cuvinte rostite pe patul de moarte (vezi Genesa 49,18).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

4.5 8T 271 5 �

MH 418; SC 92

6 �

MH 415; PP 44.112

6-9 �

8T 259

8 �

MH 438; 8T 285

9 �

COL 81; DA 270; Ed 129, 254; MH 77, 414; PP 44, 112

10 �

AA 574

10.11 �

PP 124

12 �

8T 271

12-14 �

PK 50

13 �

PK 265

13.14 �

PP 124

2. 14.15 �

MH 166, 438; 8T 285

16.17 �

PP 716

18 �

MH 229; 5T 424

18.19 �

MH 417

18-21 �

8T 271

20 �

SR 102