1 Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.

INTRODUCERE. - Psalmul 111 constă din 22 de rânduri, fiecare rând începând cu o literă a alfabetului ebraic. O construcţie asemănătoare se găseşte în Psalm 112 şi pentru motivul acesta au fost numiţi psalmi gemeni (în ce priveşte tratarea psalmilor-acrostih vezi p. 625). Psalmii 111 şi 112 sunt psalmi de laudă şi încep cu "Aleluia" (vezi la v. 1).

1. Lăudaţi pe Domnul. Ebr. halelu Yah, expresie de la care derivă "aleluia".


2 Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc.

Cercetate. Amănuntele lucrării mâinilor lui Dumnezeu nu sunt totdeauna vizibile pentru observatorul întâmplător. Ele trebuie să fie explorate şi descoperite prin studiu serios. După cum minerul sapă în pământ pentru a-i descoperi bogăţiile, tot aşa lucrările lui Dumnezeu îşi dezvăluie comoara aceluia care e dispus să sape pentru a o găsi.


3 Strălucire și măreție este lucrarea Lui, și dreptatea Lui ține în veci.
4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv.

O aducere aminte. Expresia zice literal: "El a făcut un monument de aducere aminte [sau "amintire" sau "menţiune"] a lucrărilor Sale minunate". Sabatul este un monument de aducere aminte a creaţiunii (vezi Genesa 2,2.3; DA 281). Monumentul de aducere aminte a fost păstrat cu sfinţenie de patriarhi şi profeţi. Dumnezeu a repetat şi a accentuat din nou sfinţenia Sabatului când a proclamat Legea Sa sfântă de pe Sinai (Exod 20,8-11). Când a fost aici, pe pământ, Hristos a luat parte la închinare în sinagogă în ziua de Sabat (vezi Marcu 1,21; Luca 4,16). Apostolul Pavel, după ani de zile de la învierea lui Hristos, a ţinut Sabatul zilei a şaptea (vezi Fapte 13,14; 17,2).


5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Își aduce pururi aminte de legământul Lui.

Hrană. Ebr. ţereph, "hrană". Aşa cum Dumnezeu S-a îngrijit de cele trebuincioase pentru Israel în pustie procurându-le mană, tot aşa El Se va îngriji de nevoile poporului Său în vreme de necaz (vezi Isaia 33,16; GC 626, 629).


6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor.
7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,

Adevărate. [Sigure, KJV]. De la ebr. 'aman, "a fi sigur stabilit", "a fi de încredere". Poruncile lui Dumnezeu, în care sunt expuse îndatoririle omului, sunt vrednice de încredere şi adevărate. Ele rămân pururi neclintite, sunt neschimbătoare.


8 întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire.

Întărite. Domnul are anumite principii imutabile prin care guvernează universul. La Dumnezeu "nu este nici schimbare, nici umbră de mutare" (Iacov 1,17).


9 A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.

Înfricoşat. [Respectabil, KJV]. De la ebr. yara', "a se teme", fie de om (Genesa 50,19), fie de Dumnezeu (Deuteronom 6,13). Forma verbului folosită aici , nora' înseamnă literal "a fi temut", sau "a fi respectat". Nora' apare de 44 de ori, dar e redat "respectabil" [KJV], numai aici. În altă parte e tradus "înfricoşat" (Deuteronom 7,21; Neemia 1,5; etc.). Mai e tradus şi "de temut" (1 Cronici 16,25; Psalm 96,4), "înfricoşat" (Daniel 9,4) şi "de temut" (Psalm 89,7). Nora', deşi în general e aplicat la Dumnezeu, e folosit totodată pentru lucruri sau fapte (Exod 34,10; Deuteronom 8,15; Psalm 45,4 etc.), deşi aparent cu referire la acte divine dumnezeieşti. Nora' nu e nicăieri aplicat la fiinţe omeneşti, cu excepţia a două cazuri, unde e aplicat la o naţiune (Isaia 18,2.7), dar chiar şi aici numele pare să fie folosit cu referire la actele lui Dumnezeu. Despre folosirea titlului "respectat", vezi DA 613.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

2-4ML 175

4�

DA 281; 5T 74

7.8�

GC 288, 434; MB 81; PP 342

8�

Ed 30

9�

CG 538; DA 613; Ed 243; Ev 133; EW 70, 122; GW 178; MB 157; ML 282; PK 49, 236; PP 307; 1T 410

10�

CG 23, 87, 316, 493; CT 108, 502; CSW 21; Ev 136; FE 136, 169, 328, 381; MYP 27, 190, 290, 329; PK 34; TM 161; 3T 491; 4T 27, 208, 425, 553; 5T 84; 8T 199 (Mai mult la Proverbe 9,10)


10 Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci.