1 Domnul împărățește: să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe!

INTRODUCERE. - Psalmul 97 celebrează înscăunarea lui Iehova ca drept Cârmuitor peste întregul pământ şi arată că idolii nu sunt altceva decât nimic şi că cei drepţi sunt îndreptăţiţi. Alături de teofania (sau manifestarea slavei lui Dumnezeu) din Habacuc 3, Psalmul 97 reprezintă una dintre cele mai frumoase imagini ale slavei dumnezeieşti din VT (vezi Exod 19; Psalm 18). "Domnul împărăţeşte" este tema acestui psalm liturgic.

1. Domnul împărăţeşte. Vezi Psalm 93,1; 96,10; 99,1. Creştinul ar trebui să facă adesea afirmaţia aceasta măreaţă.

Să se veselească pământul. Vezi Psalm 96,1.

Ostroavele cele multe. Literal, "multe insule"; cuvântul tradus "ostroave" poate să însemne atât "insule", cât şi "ţinuturi de coastă". Aici evident se face referire la insulele şi ţinuturile de coastă ale Mării Mediterane (vezi Psalm 72,10; cf. Isaia 60,9).


2 Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

Norii şi negura. Descrie cum se manifestă maiestatea lui Dumnezeu înaintea ochilor omului muritor. Sunt taine cu privire la Dumnezeire pe care omul nu le poate cuprinde (vezi Romani 11,33; Ed 169; SC 111; PP 43).

Dreptatea şi judecata. Vezi Psalm 89,14. Indiferent cât de mare este răul, în cele din urmă dreptatea va învinge.

"Zdrobit, adevărul se înalţă din nou;

În veşnice zile ca şi Dumnezeu.

Din contră, minciuna rănită din greu

În chinuri se stinge sub ochii-alor săi."

-WILLIAM CULLEN BRYANT, "The Battle Field"


3 Înaintea Lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

Focul. Vezi Psalm 18,13; 50.3.


4 Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede și se cutremură.

Fulgerele Lui. Vezi Psalm 77,16-18 cf. 104,32; Habacuc 3,6-10.

Pământul. Compară cu Judecători 5,4; Psalm 68,8; 114,7.


5 Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

Munţii se topesc. Compară cu Judecători 5,5; Mica 1,4; Naum 1,5; 2 Petru 3,10; Apocalipsa 20,11. Se pare că în mintea poetului e manifestarea dumnezeiască de la Sinai.

Înaintea Domnului. Repetarea accentuează titlului atotcuprinzător al Divinităţii (vezi Iosua 3,11.13; Mica 4,13; cf. Zaharia 4,14; 6,5).


6 Cerurile vestesc dreptatea Lui, și toate popoarele văd slava Lui.

Cerurile vestesc. Vezi Psalm 19,1; 50,6.

Popoare. Vezi v. 1; cf. Isaia 40,5.


7 Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii: toți dumnezeii se închină înaintea Lui.

Ruşinaţi. Descrierea impresiei făcute asupra păgânilor când se arată slava lui Dumnezeu. Idolii sunt fără putere înaintea lui Dumnezeu.

Toţi dumnezeii. Vezi la Psalm 82,1.6. Dacă se face referire la dumnezeii păgânilor, lucrul acesta e numai la modul figurat, deoarece dumnezeii aceştia nu există. LXX zice: "Închinaţi-vă Lui, voi toţi îngerii Lui" (vezi la Psalm 8,5). Vulgata zice: "Adoraţi-L, voi, toţi îngerii".


8 Sionul aude lucrul acesta și se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale, Doamne!

Sionul. Vezi Psalm 2,6; 9,14; 68,16; vezi la Psalm 48,2. Psalm 97,8 descrie impresia făcută asupra lui Israel când slava lui Dumnezeu se arată. Sionul s-a veselit când a aflat vestea cea bună că Domnul împărăţeşte.

Fiicele lui Iuda. Vezi la Psalm 48,11.

De judecăţile Tale. Ele se bucură, nu în chip răzbunător, ci pentru că adevărul a triumfat.


9 Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu ești preaînălțat mai presus de toți dumnezeii.

Înalt. Ebr. 'Elyon (vezi vol. I, p. 173; Psalm 83,18).

Mai pe presus de toţi dumnezeii. Vezi la Psalm 95,3.


10 Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui și-i izbăvește din mâna celor răi.

Urâţi rău. Psalmistul încheie cu îndemnul de a urî răul (vezi Psalm 45,7; CT 397; cf. Psalm 34,14-22; 2 Corinteni 6,14-18). Răul ne desparte de Dumnezeu. Neatenţia faţă de rău deschide calea pentru ca Satana să intre în viaţa noastră. În inima în care este iubire de păcat nu poate exista adevărata religie (vezi Proverbe 8,13).

Sufletele. Vezi la Psalm 16,10.

Credincioşilor. [Sfinţi, KJV]. Ebr. chasidim (vezi Nota suplimentară de la Psalm 36).

Izbăveşte. Compară cu Daniel 3,16-30; 6,16-23.


11 Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria, pentru cei cu inima curată.

Semănată. De la ebr. zara, "a semăna". Cuvântul este folosit la figurat cu referire la subiecte morale, ca de pildă a semăna "neprihănirea" [dreptatea, KJV] (Proverbe 11,18), "nelegiuirea" (Proverbe 22,8; Iov 4,8) - lucruri care dacă sunt semănate pot să producă o recoltă corespunzătoare. "Lumina" poate fi concepută aici ca o lumină semănată, gata să răsară şi să aducă roade pentru căutătorul sincer după adevăr. "Orice suflet cu adevărat sincer va veni la lumina adevărului. ‚Lumina este semănată pentru cel neprihănit.' Şi nici o biserică nu poate înainta în sfinţenie decât dacă membrii ei caută adevărul ca pe o comoară ascunsă" (GC 522).

În loc de zara' un manuscris ebraic are zarach, "a străluci". Această variantă e susţinută de LXX, Siriaca şi de Targumi. Zarach este folosit în Psalm 112,4 în afirmaţia: "Celui neprihănit îi răsare

o lumină".


12 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!

Bucuraţi-vă. Vezi Psalm 32,11; 33,1.

Măriţi. [Mulţumiţi, KJV]. Vezi Psalm 30,4. Cea mai mare bucurie a omului ar trebui să fie în cunoaşterea faptului că există un Dumnezeu şi că El este Tatăl copiilor Săi pământeşti.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 2�

COL 177; Ed 169; PP 43; SC 111; 5T 197, 699

10-12�

CT 397

11�

CW 34; GC 522