1 Adam, Set, Enoș,

Adam, Set şi Enos. Cartea Cronicilor debutează brusc cu o listă de nume, începând cu primul om, Adam. Nu se spune scopul pentru care este dată această listă, dar este clar că se avea în vedere parcurgerea istoriei poporului lui Dumnezeu de la începuturi până la prăbuşirea lui Israel şi a lui Iuda şi refacerea de după exilul babilonian. Cele zece generaţii de la Adam la Noe sunt prezentate în v. 1-4. Numele sunt aceleaşi ca în Genesa 5, cu excepţia unora, care au ortografia diferită în limba engleză [şi în alte limbi]. În ebraică ortografierea este aceeaşi. Totuşi, raportul este în mare măsură scurtat, fiind dat în forma cea mai succintă cu putinţă.


2 Chenan, Mahalaleel, Iered,
3 Enoh, Metușelah, Lemec,
4 Noe. Sem, Ham și Iafet.
5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras.

Fiii lui Iafet. Versetele 5-23 sunt o prezentare pe scurt a informaţiilor genealogice din Genesa

10. Raportul este comprimat, mai ales prin omiterea notelor de început şi sfârşit şi a observaţiilor despre regatul lui Nimrod din Babel şi a răspândirii semiţilor şi hamiţilor (vezi Genesa 10,5.8-12.18-20).

Gomer. Vezi la Genesa 10,2; Ezechiel 38,6. Probabil că urmaşii lui Gomer trebuie să fie identificaţi cu cimerienii cunoscuţi grecilor, menţionaţi de Homer (Odiseea xi. 12-19) ca locuind în nordul îndepărtat; menţionaţi de asemenea de Herodot (iv. 11-13) ca numărându-se printre primii locuitori ai teritoriului care reprezintă astăzi sudul Rusiei, fiind ulterior alungaţi de sciţi. Cimerienii şi-au deschis drum spre Asia Mică şi pentru un timp au ameninţat Imperiul asirian, dar au fost biruiţi de Esarhadon. Conform celor spuse de Asurbanipal, Guggu (Gyges), regele Lidiei, i-a biruit pe cimerieni, care îi pustiiau ţara, dar mai târziu a fost răsturnat de aceştia. Alyattes, strănepotul lui Gyges, care dusese război cu Ciaxare Medul, i-a alungat ulterior pe cimerieni de pe teritoriul Asiei (Herodot i.15.16 ).

Magog. Vezi de asemenea la Genesa 10,2. Strămoşul unui popor care venea dinspre nord (Ezechiel 38,15). Iosif Flavius îl identifica pe Magog cu sciţii (Antichităţii i. 6.1 ). Dar vezi vol. IV, p. 704.705.

Madai. Strămoşul mezilor (vezi Genesa 10,2). Iavan. Strămoşul ionienilor sau grecilor (vezi la Genesa 10,2; vezi şi Isaia 66,19; Ezechiel 27,13; cf. Daniel 8,21; 10,20; 11,2 ; Zaharia 9,13).

Tubal, Meşec. Vezi şi la Genesa 10,2. Cele două nume sunt pomenite împreună în Genesa 10,2; Ezechiel 27,13; 32,26; 38,2,3; 39,1. Tubal este menţionat împreună cu Tarsis, Pul, Lud şi Iavan (Isaia 66,19). Tubal este enumerat alături de Tarsis, Iavan şi Meşec (Ezechiel 27,12.13 ) ca făcând negoţ cu Tirul. Cel mai probabil, Tubal şi Meşec trebuie identificaţi cu Tabal şi Mushki, pomeniţi adesea în inscripţiile asiriene, şi cu Moschoi (Moşiani) şi Tibarenoi lui Herodot (iii. 94; vii. 78).

Tiras. Vezi şi la Genesa 10,2 . Probabil strămoşul tirsenienilor, care ocupau coasta Mării Egee (Herodot i. 57.94 ).


6 Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. –

Aşchenaz. Vezi şi la Genesa 10,3. Strămoşul unui popor care a trăit undeva în apropiere de muntele Ararat (Ieremia 51,27).


7 Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim.

Elişa. Vezi şi la Genesa 10,4. Strămoşul locuitorilor "insulelor" sau coastelor (posibil Sicilia, sudul Italiei sau Sardinia), care aduceau purpură albastră şi roşie în negoţul lor cu Tirul (Ezechiel 27,7). Culorile acestea erau obţinute din anumite tipuri de scoici.

Tarsisa. Numele este acum identificat de obicei cu Tartessus din Spania (vezi la Genesa 10,4; vezi de asemenea 1 Regi 10,22; 22,48; 1 Cronici 7,10; Psalmi 48,7; Isaia 2,16; 23,1.14; 60,9; 66,19; Ieremia 10,9; Ezechiel 27,12.25; Iona 1,3).

Chitim. Probabil insula Cipru (vezi Genesa 10,4; vezi de asemenea Numeri 24,24; Ezechiel

27,6). Rodanim. Vezi la Genesa 10,4. Urmaşii lui au fost probabil locuitorii Rodosului.


8 Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. –

Cuş. Cuşiţii au locuit în Nubia şi o parte din Sudan, numită pe vremuri Etiopia (vezi Genesa 10,6).

Miţraim. Nume ebraic pentru ţara sau popoarele Egiptului (vezi la Genesa 10,6).

Put. Probabil identificaţi cu locuitorii ţării Put (vezi la Genesa 10,6; cf. Ieremia 46,9; Ezechiel 27,10; 30,5; 38,5; Naum 3,9).

Canaan. Vezi la Genesa 10,6. Există multe dovezi în favoarea unei legături timpurii între Canaan şi Egipt.


9 Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba și Dedan.

Fiii lui Cuş. Aceştia erau în Arabia de sud-est (vezi la Genesa 10,7).


10 Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –

Cuş a născut pe Nimrod. Mica 5,6 vorbeşte despre Asiria ca fiind "ţara lui Nimrod". Locuitorii primitivi ai Mesopotamiei au fost probabil un popor hamitic (vezi Genesa 10,8-11).


11 Mițraim a născut pe ludiți, anamiți, lehabiți, naftuhiți,

Ludimi. Poporul acesta, înrudit cu egiptenii (vezi Ieremia 46,9; Ezechiel 30,5), s-ar putea să fi fost lidienii (vezi la Genesa 10,13).


12 patrusiți, casluhiți, din care au ieșit filistenii și caftoriții. –

Patrusimi. Probabil locuitorii ai Patrosului sau Egiptului superior (vezi la Genesa 10,14; cf. Isaia 11,11; Ieremia 44,1; Ezechiel 29,14; 30,14).

Caftorimi. Vezi şi la Genesa 10,14. Un popor care venea din Caftor (Deuteronom 2,23), identificat de obicei cu Creta. Unii cred că expresia anterioară "din care au ieşit filistenii" a fost probabil greşit plasată acolo, că se potriveşte mai degrabă acestui context, deoarece Caftor este de repetate ori menţionat ca vechiul leagăn al filistenilor (Ieremia 47,4; Amos 9,7; vezi şi vol. II, p. 34).


13 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het,

Sidon, întâiul lui născut. Vezi şi la Genesa 10,15. Sidonul a fost la început cea mai importantă cetate a Feniciei. Chiar şi după ce Tirul a devenit mai însemnat, fenicienii au continuat să fie numiţi sidonieni (Deuteronom 3,9; Iosua 13,6; 1 Regi 11,5; 16,31).

Het. Tatăl hetiţilor (vezi la Genesa 10,15; vezi şi la vol. I, p. 129.13 7; vol. II, p. 30-33).


14 și pe iebusiți, amoriți, ghirgasiți,

Iebusiţii. Locuitorii Iebusului sau Ierusalimului (1 Cronici 11,4.5; vezi la Genesa 10,16; de asemenea vol. II, p. 37).

Amoriţi. Vezi şi la Genesa 10,16. Poporul acesta locuia în ţinutul deluros la răsărit de Iordan (Numeri 21,13; Deuteronom 1,4; Judecători 11,19-22), dar şi în ţinutul deluros la apus de Iordan (Genesa 14,7,13 ; Iosua 10,5; Judecători 1,34,35 ).


15 heviți, archiți, siniți,

Heviţi. Poporul acesta locuia pe coastele Libanului (Iosua 11,3; Judecători 3,3), precum şi în Gabaon şi Sihem (Iosua 9,7; Genesa 34,2). Nu se cunoaşte nimic sigur din surse extrabiblice cu privire la heviţi, dar unii consideră că au fost horiţi sau huriani (vezi la Iosua 9,3).

Archiţi, Siniţi. Locuitorii a două cetăţi feniciene (vezi la Genesa 10,17).


16 arvadiți, țemariți, hamatiți.

Arvadiţi. Arvadul se afla pe o insulă de pe coasta feniciană (vezi la Genesa 10,18). Ţemariţi. Oamenii din Simarra, probabil o cetate pe coasta Feniciei (vezi la Genesa 10,18). Hamatiţi. O cetate importantă pe Orontes (vezi la Genesa 10,18; vezi şi vol. II, p.70).


17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uț, Hul, Gheter și Meșec. –

Fiii lui Sem. Printre aceştia sunt enumeraţi un număr de popoare importante.

Elam. Aceasta a fost vestita ţară din regiunea muntoasă în partea de est a Babiloniei (vezi la Genesa 10,22). Capitala ei, Susa, a fost una din capitalele Imperiului persan pe vremea Esterei (vezi la Estera 1,2).

Asur. Asiria (vezi la Genesa 10,22).

Arpacşad. Avraam a fost un descendent al lui Arpacşad (v. 24-27). Locaţia exactă a Arpacşadului nu e cunoscută (vezi la Genesa 10,22).

Lud. În Mesopotamia superioară (vezi la Genesa 10,22).

Aram. Arameii, uneori numiţi sirieni, au fost un popor foarte important, a cărui limbă a ajuns să fie foarte mult folosită în Asia apuseană (Isaia 36,11), atât în comerţ, cât şi în diplomaţie (vezi şi la Genesa 10,22; vol. I, p. 29,30 ; vol. II, p. 70,71 ; vol. III, p. 79-83).

Uţ. Vezi 1 Cronici 1,42; Genesa 36,28; Iov 1,1; Ieremia 25,20; Plângeri 4,21. Amplasarea lui nu e sigură (vezi la Genesa 10,23). Iov locuia în ţara Uţ (Iov 1,1).

Meşec. Sau Maş (Genesa 10,23).


18 Arpacșad a născut pe Șelah; și Șelah a născut pe Eber.

Arpacşad a născut pe Şelah. Versetele 18 la 23 sunt aproximativ identice cu Genesa 10,24-

29. Între Arpacşad şi Şelah, LXX l-a adăugat în Genesa 10,24 pe Cainan. Numele acesta nu se găseşte în textul ebraic actual al Genezei, dar se găseşte în genealogia lui Hristos din Luca (Luca 3,36 ). Până acum au fost enumeraţi 14 "fii ai lui Iafet", 30 de "fii ai lui Ham" şi 26 de "fii ai lui Sem", un total de 70 în această primă serie.


19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20 Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Hațarmavet, pe Ierah,
21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23 pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan.
24 Sem, Arpacșad, Șelah,

Sem, Arpacşad, Şelah. Versetele 24-27 prezintă pe scurt genealogia din Genesa 11,10-26. În

v. 28-42 există o a doua serie de seminţii sau popoare provenite din Avraam prin Ismael, fiii Cheturei şi Isaac. În seria anterioară, fiii lui Iafet şi ai lui Ham au ocupat primul loc pe listă, înainte de descendenţii lui Sem. Tot aşa acum, fiii lui Ismael şi ai Cheturei sunt prezenţi întâi, înainte ca să fie enumeraţi cei ai lui Isaac. Dintre fiii lui Isaac, Esau se află înaintea lui Israel, întrucât cronicarul îndreaptă atenţia spre Israel ca punct culminant a prezentării sale.


25 Eber, Peleg, Rehu,
26 Serug, Nahor, Terah,
27 Avram, adică Avraam.
28 Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael.
29 Iată sămânța lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

Nebaiot. Vezi Genesa 25,13; 28,9; 36,3; Isaia 60,7. Chedar. Vezi Genesa 25,13; Isaia 21,16; 42,11; 60,7; Ieremia 2,10; 49,28; Ezechiel 27,21. Probabil, seminţia Kidri din inscripţiile lui Asurbanipal, care locuia într-un teritoriu la est de Edom. Adbeel. Probabil, un trib în apropiere de frontiera egipteană (vezi la Genesa 25,13).


30 Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

Hadad. Vezi Genesa 25,15; 1 Regi 11,14.


31 Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
32 Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. – Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. –

Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. În Genesa 25,1, Chetura e numită "nevastă a lui Avraam", o observaţie nu contrazice cele spuse despre ea în Genesa 25,6 şi aici. În vremurile străvechi, o concubină nu era un partener ilegal, ci o soţie de rang secundar.

Madian. Vezi la Genesa 25,2.

Dedan. Genesa 25,3 adaugă numele lui Aşurim, Letuşim şi Leumim ca fii ai lui Dedan.


33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. – Aceștia sunt toți fiii Cheturei.
34 Avraam a născut pe Isaac. – Fiii lui Isaac: Esau și Israel.
35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. –

Fii lui Esau. Lista aceasta (v. 35-37) corespunde în general cu Genesa 36,10-14, dar este redată aici într-o formă foarte prescurtată.


36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Țefi, Gaetam, Chenaz, Timna și Amalec. –

Teman. Acesta este de asemenea numele unei regiuni din Idumea sau Edom (Amos 1,12; Ieremia 49,7.20; Ezechiel 25,13 ; Habacuc 3,3). Teman era ţinutul natal al lui Elifaz, prietenul lui Iov (Iov 2,11).

Timna şi Amalec. Potrivit Genesa 36,12, Timna a fost concubina lui Elifaz şi cea care a dat naştere unui fiu cu numele de Amalec.


37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
38 Fiii lui Seir: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. –

Fiii lui Seir. Nu se vede legătura între seria aceasta şi cea precedentă. În Genesa 36,20, Seir este descris ca fiind "horitul care locuia în ţară". În Iosua 7,9 expresia "locuitorii ţării" pare să-i desemneze pe băştinaşi. "Horiţii" sau hurianii, au fost primii locuitori care au locuit în ţară înainte de năvălitorii semiţi. (Deuteronom 2,22; vezi la Genesa 36,20).


39 Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. –

Homam. Sau Hemam (Genesa 36,22). Deosebirea se datorează faptul că în Geneza e folosit un y, în timp ce aici e folosit un w. Cele două litere seamănă atât de mult între ele în ebraică, încât pot fi confundate uşor una cu cealaltă. Astfel, pentru evident aceleaşi motive, Obal din Genesa 10,28 apare Ebal în v. 22 din acest capitol. Variaţiile de felul acesta sunt numeroase. De pildă, avem Ţefi (v. 36), Alian şi Şefi (v. 40) pentru Ţefo (Genesa 36,11 ), Alvan şi Şefo (Genesa 36,23).


40 Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. – Fiii lui Țibeon: Aia și Ana. –
41 Fiul lui Ana: Dișon. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. –

Hamran. Ebr. chamran. În Genesa 36,26, numele acesta apare chemdan. În ebraica consonantică deosebirea este de o singură literă, un r din Cronici luând locul lui d în Geneza. În ebraică aceste litere sunt foarte semănătoare, putând fi confundate între ele.


42 Fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.

Iaacan. Sau Acan (Genesa 36,27). Deosebirea în cazul acesta a decurs probabil din faptul că în Geneza numele lui Acan este precedat de conjuncţia "şi" care, în ebraică, este exprimată simplu adăugând unui cuvânt litera w ca prefix. Acest w înlocuind conjuncţia "şi" ar fi putut fi interpretată de un scrib oarecare drept y.

Numeroasele deosebiri de formă ale multor nume din Cronici, datorate în parte confundării unei litere ebraice cu o alta în liste scrise de mână, nu sunt în mod necesar toate erori de transcriere. Nu numai că uneori erau aplicate nume diferite aceleiaşi persoane, dar se pare că a existat o mare libertate în scrierea vechilor nume, aşa cum se poate vedea şi în rapoarte nebiblice. Împăratul persan cunoscut iudeilor ca 'Achashwerosh (în KJV, Ahasuerus, de la forma latină) şi grecilor ca Xerxe era cunoscut în Persia ca Khshayarsha şi era scris în documente din alte părţi ale imperiului ca Achshiyarshu, Achshimarshu, Hishiyarshu etc. Egiptenii îl cunoşteau sub numele de Chsharsha, Chshayarsha etc. În plus, tatăl lui Xerxes pe care îl numim Darius (lat.), era Dareios pentru greci, Daryavesh pentru iudei, Tariyamaush pentru sirieni, Dariyamush pentru babilonieni şi Darayavaush pentru perşi. Uneori, acelaşi om purta nume fără nici un fel de legătură între ele; cel care se dădea drept Bardiya, fratele lui Cambise şi al cărui nume adevărat era Gaumata, a fost numit Smerdis de scriitorii greci.


43 Iată împărații care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetății lui era Dinhaba. –

Iată împăraţii. Lista aceasta de regi şi căpetenii străvechi ai Edomului (v. 43,44) este aproape aceeaşi cu aceea din Genesa 36,31-43.


44 Bela a murit; și, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. –
45 Iobab a murit; și, în locul lui, a domnit Hușam din țara temaniților. –
46 Hușam a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. –
47 Hadad a murit; și, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48 Samla a murit; și, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
49 Saul a murit; și, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50 Baal-Hanan a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi; și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –
51 Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.