1 Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

INTRODUCERE. - Psalmul 45 este un imn de căsătorie, care celebrează căsătoria unui rege cu o prinţesă. Unii comentatori înclină să accepte ideea că psalmul este în întregime mesianic. Nu poate fi pus la îndoială faptul că unele părţi dintre ele sunt mesianice. Versetele 6 şi 7 sunt citate în Evrei 1,8.9 drept cuvinte ale lui Dumnezeu Tatăl adresate către Fiul Său. Versetul 2 a fost declarat de asemenea mesianic: "frumuseţea dumnezeiască a caracterului lui Hristos... despre care spunea David, văzându-L în viziune profetică: ‚Tu eşti cel mai frumos dintre oameni' " (MB 79). Afirmaţia aceasta scoate totodată în evidenţă faptul că David este autorul psalmului. Întrucât prezicerea mesianică este atât de des amestecată cu descrieri cu caracter locală, adesea e imposibil de a defini hotarele dintre o aplicaţie viitoare şi una locală dată pasajului. Un drum sigur este acela de a lua ca mesianice numai acele pasaje pe care inspiraţia le declară în mod clar că o astfel de natură. Alte pasaje, cu toate că ar părea să aibă o aplicaţie mesianică, trebuie interpretate în primul rând în cadrul lor local şi socotite a fi numai ipotetic mesianice.

După introducerea din primul verset, poetul inspirat se adresează mirelui (v. 2-9) şi apoi miresei (v. 10-17); ultimele două versete alcătuiesc o binecuvântare asupra unirii celor doi. Cu privire la preambul vezi p. 617, 627, 628.

1. Îmi clocotesc. Ebr. rachash, un cuvânt care apare numai aici în VT. În ebraica post-biblică înseamnă "a fi în mişcare". O atare definiţie corespunde contextului prezent. David este atât de însufleţit de minunăţia şi de frumuseţea vedeniei sale (vezi MB 75), încât trebuie să o exprime în cuvinte. Predica care impresionează sufletul, asemenea poeziei valoroase, vine dintr-un suflet care este impresionat (Matei 12,34).

Pana. Ebr. 'eţ, "stylus", un instrument de scris folosit pentru a săpa litera în piatră (vezi Iov 19,24). Această prezentare oficială neobişnuită acordă solemnitate şi importanţă temei poemului. Limba. David doreşte ca limbajul său să fie a unui scriitor iscusit - caldă, liberă, din care se revarsă emoţii.


2 Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

Cel mai frumos dintre oameni. [Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor, KJV]. David descrie viziunea sa profetică despre Isus, strălucirea slavei Tatălui (MB 79). Faptul că iudeii acordau importanţă mesianică acestui verset se vede dintr-o parafrază aramaică: "Frumuseţea Ta, Împăratule Mesia, este mai mare decât aceea a fiilor oamenilor". În v. 2-9 împăratul este descris ca om, războinic, cârmuitor şi în cele din urmă ca mire în ziua nunţii.

Harul. După menţionarea frumuseţii fizice a împăratului, David atrage atenţia asupra vorbirii lui alese (vezi Cântarea Cântărilor 5,16; Isaia 50,4; Matei 7,29; 13,54; Luca 2,47; Luca 4,22). De aceea. Darurile frumuseţii şi ale elocvenţei sunt privite ca dovadă a unei deosebite binecuvântări a lui Dumnezeu.


3 Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava –

Încinge-ţi sabia. Împăratul este nu numai frumos la făptură şi ales la vorbire; el e şi puternic în luptă. Poetul prezice că va avea biruinţă când va porni la război. S-a sugerat că ceremonia întăririi cavalerilor are ca bază cuvintele acestea.


4 da, slava ta! – Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

Blândeţea. [Smerenia ,KJV ]. Împărăţia urma să fie întemeiată nu pe mândrie şi aroganţă, ci pe smerenie, blândeţe, bunătate.


5 Săgețile tale sunt ascuțite: sub tine vor cădea popoare, și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.

Săgeţile tale. Versetul acesta este o prezentare dramatică de idei, care poate fi tradus mai bine astfel: "Săgeţile tale sunt ascuţite - popoarele cad sub tine - [săgeţile se înfig] în inima vrăjmaşilor împăratului". Tabloul este al unei biruinţe depline.


6 Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic; toiagul de domnie al Împărăției Tale este un toiag de dreptate.

Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule. Expresia aceasta este redată felurit în diferite versiuni şi note. Următoarele sunt tipice: "Tronul Tău este tronul lui Dumnezeu", "Tronul tău, dat de Dumnezeu", "Tronul tău dumnezeiesc". Traducerile acestea erau se pare o încercare, făcută de cei care credeau că este vorba de o nuntă pământească, de a găsi o traducere care să fie în armonie cu ideea aceasta. O înţelegere corectă a principiilor interpretării profetice a Vechiului Testament (vezi introducerea la Psalmul 45; vezi şi la Deuteronom 18,15) îngăduie o aplicaţie imediată şi locală a psalmului, precum şi o aplicaţie viitoare a unor anumite părţi, certificate de inspiraţie că au o astfel de aplicaţie. În lumina acestor consideraţii, nu e necesar să ne depărtăm de traducerea simplă şi cât se poate de naturală a ebraicei care se găseşte în KJV şi în versiunile vechi. Pentru o mai bună tratare a problemei traducerii acestui verset, vezi probleme de traducere a Bibliei, p. 148-150.

Versetele 6 şi 7 sunt citate în Evrei 1,8.9 pentru a arăta că Mesia este înălţat mai presus de

îngeri (vezi introducerea la Psalm 45).

Veşnic. Domnia lui Mesia nu va avea sfârşit (vezi Apocalipsa 11,15).

Un toiag de dreptate. Literal, "un toiag al dreptăţii".


7 Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.

Dumnezeule, Dumnezeul Tău. [Dumnezeu, Dumnezeul Tău, KJV]. Dumnezeu Tatăl L-a uns pe Hristos, Fiul. E posibil să se traducă astfel expresia: "Dumnezeul, Dumnezeul Tău", în care caz este continuată adresarea directă către Hristos Fiul (ca în v. 6), Dumnezeu Tatăl fiind considerat Dumnezeul Lui.

Uns. Ebr. mashach, rădăcina cuvântului "Mesia"(vezi la Exod 29,7; Numeri 3,3).


8 Smirna, aloea și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele; în casele tale împărătești de fildeș te înveselesc instrumentele cu corzi.

Smirna. O răşină plăcut mirositoare produsă de un copac ce creşte în Arabia (vezi Genesa 43,11; Estera 2,12; Cântarea cântărilor 4,6; Matei 2,11; Ioan 19,39).

Aloia. O substanţă plăcut mirositoare produsă prin arderea unui lemn aromatic din India şi Ceylon (vezi Proverbe 7,17; Cântarea cântărilor 4,14). A nu se confunda cu medicamentul amar modern numit aloe.

Casia. O scoarţă de copac asemănătoare cu scorţişoara, dar mai puţin aromată, produsă în India.

Toate veşmintele. Expresia zice literal, "smirna şi aloia şi casia, toate veşmintele tale". Veşmintele lui sunt atât de îmbibate cu parfumuri, încât acestea par să fie înseşi veşmintele lui.

Casele tale împărăteşti de fildeş. Palate împodobite cu fildeş, precum celebrul palat al lui

Ahab din Samaria (vezi la 1 Regi 22, 39; cf. Amos 3,15).

Te înveselesc instrumentele cu coarde. [Pe unde te-au înveselit, KJV]. "Pe unde", ebr. minni, arhaic de la min, care înseamnă "de la" sau "de unde". O uşoară schimbare în minnim dă traducerea: "instrumente cu coarde" (vezi RSV; cf. Psalm 150, 4). Versiunile vechi sprijină redarea textului ebraic.


9 Printre preaiubitele tale sunt fete de împărați; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Fete de împăraţi. Întrucât scena de căsătorie se desfăşoară în bogăţia excesivă a curţii regale, e potrivit ca persoanele care servesc să fie femei din neam regesc. La dreapta ta. Locul de onoare (vezi 1 Regi 2,19). Cu aur de Ofir. În haine brodate sau împodobită cu aurul cel mai fin. Despre localizarea Ofirului, vezi la 1 Regi 9,28; cf. Iov 28,16.


10 Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea; uită pe poporul tău și casa tatălui tău!

Ascultă. Psalmistul se adresează acum miresei, prezentată în v.9, sfătuind-o să ia bine seama la noua legătură în care e gata să intre.

Uită. De fapt mireasa primeşte următorul sfat: " Nu tânji după propriul tău cămin, nu compara pe cel nou cu cel vechi, nu încerca să aduci idei străine în noul tău mediu înconjurător; rupe toate prieteniile care s-ar interpune între tine şi soţul tău". O frumoasă pildă de loialitate faţă de cineva se găseşte în istoria lui Rut şi a lui Naomi (vezi Rut 1,16-18).


11 Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și, fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale.

Pofti. Devotamentul faţă de soţul ei va spori farmecele ei în ochii lui. Afecţiunea sinceră îi uneşte pe soţii. Domnul tău. Sara se adresa lui Avraam numindu-l "domnul meu" (vezi la Genesa 18,12; cf. 1 Petru 3,6). Închinăciunile. Ebr. shachah, literal, "a se pleca", o acţiune săvârşită atât înaintea oamenilor, cât şi înaintea lui Dumnezeu (Genesa 27,29; 33,7; 1 Samuel 25,23; etc.).


12 Și fiica Tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta.

Fiica Tirului. Persoane bogate sau de neam ales vor aduce daruri de nuntă, considerând un privilegiu să onoreze astfel căsătoria. Compară cu expresia "fiica Sionului" (Isaia 1,8). Pe vremea psalmistului, Tirul era probabil cel mai bogat oraş comercial cunoscut iudeilor. Despre bogăţia Tirului, vezi Isaia 23,1-8; Ezechiel 26,27).


13 Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești; ea poartă o haină țesută cu aur.

Fata împăratului. Mireasa, fiica unui alt împărat (vezi v. 9). Înăuntrul. Referindu-se aici nu la slava frumuseţii inimii, ci la mireasă, aşa cum este ea îmbrăcată pentru nuntă, în propria ei locuinţă înainte de a merge să-l întâlnească pe mire. Ţesută cu aur. Vezi la v. 9.


14 Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine.

Haine cusute la gherghef. Ebr. riqamoth, considerat că se referă acum la un material în multe culori, precum hainele pestriţe (vezi Judecători 5,30; Ezechiel 16,10). Fete. [Fecioare, KJV]. Însoţitoarele ei la nuntă.


15 Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului.

În mijlocul bucuriei. Alaiul miresei vine să-l întâmpine pe mire şi pentru a fi condus în palatul împăratului. Cu versetul acesta se încheie adresarea către mireasă.


16 Copiii tăi vor lua locul părinților tăi; îi vei pune domni în toată țara.

Copiii tăi. Urmaşii împăratului vor ocupa locuri de frunte. Slava împărăţiei viitoare va înlocui pe cea a celei anterioare. Versetele 16 şi 17 sunt o binecuvântare de încheiere a căsătoriei regale, adresată regelui.


17 Din neam în neam îți voi pomeni numele: de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

Numele. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. Îţi voi pomeni. Cuvintele acestui verset pot fi înţelese ca descriind laudele cuvenite lui Dumnezeu (vezi MH 101).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1�

Ev 172

2�

COL 336; CT 240; MB 79

17�

MH 101