1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui atotputernic,

INTRODUCERE. - Psalmul 91 are o solie de mângâiere pentru toţi cei care trec prin perioade de necaz, îndeosebi pentru "poporul lui Dumnezeu care ţine poruncile" (vezi 8T 120) şi pentru aceia care vor trece prin "timpul strâmtorării" şi prin primejdiile timpurilor din urmă (vezi Ed 181; PP 110; PK 538; GC 630; 8T 120, 121). Psalmul are ca temă siguranţa pe care cel care îşi pune încrederea în Dumnezeu. Schimbarea de pronume din v. 1-13 e probabil datorată folosirii liturgice a psalmului, diferitele lui părţi fiind cântate la serviciul de închinare de către voci solo sau de voci care răspundeau una alteia. Psalmul poate fi comparat cu descrierea pe care o face Elifaz vieţii omului bun (vezi Iov 5,17-26), pe care însă o depăşeşte cu mult (vezi Proverbe 3,21-26).

1. Stă. [Locuieşte, KJV]. Ideea este aceea de odihnă liniştită, ca într-o locuinţă. Ocrotirea. [Locul tainic, KJV]. Când suntem "primiţi în intimitatea şi comuniunea cea mai strânsă cu Dumnezeu" (MB 188), se poate spune că locuim "în locul tainic al Celui Prea Înalt".

Prea Înalt. Ebr. 'Elyon. Vezi vol. I, p. 170-173 cu privire la acest nume dat lui Dumnezeu, precum şi la celelalte trei nume folosite în v. 1.2: "Atotputernic" (Shaddai), "Domnul" (Yahweh), "Dumnezeu" ('Elohim).

La umbra. Vezi la Psalm 17,8. Versetele 1 şi 4 vor aduce o mângâiere deosebită acelora care iau seama la avertizarea lui Dumnezeu, în "ziua Domnului" (vezi PP 167).


2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

Zice. [Eu voi zice, KJV]. "Eu". Psalmistul face din simţământul acesta expresia personală, specială a satisfacerii acestei nevoi.

Locul meu de scăpare. [Refugiul, KJV]. Vezi Psalm 18,2; 144,2.

Mă încred. Vezi Psalm 31,6; 55,23. "În Dumnezeu ne încredem" este motoul care se află pe bancnotele şi monedele Statelor Unite ale Americii.


3 Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei.

Te scapă. [Cu siguranţă te va scăpa, KJV]. În ebraică, subliniat.

Laţul. Vezi Psalm 124,7. Satana pune multe laţuri pentru copiii lui Dumnezeu.

Ciumă şi pustiirile ei. [Ciuma rău mirositoare, KJV]. Literal, "plaga nimicirilor". În timp de necaz "poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinţă. Totuşi, chiar dacă sunt persecutaţi şi necăjiţi, îndură lipsuri şi suferă de foame, nu vor fi lăsaţi să piară" (GC 629).


4 El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

Pavăză. Ebr. sinnach (vezi Psalm 5,12).


5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.

Ciuma. Ebr. deber, "plagă", personificată ca umblând în întunericul nopţii, când nu poate fi depistată. Molima. [Nimicirea, KJV]. Ebr. qeţeb, poate numele unei boli. Îngerii îi ocrotesc pe oameni de astfel de boli (DA 348; AA 153).


7 O mie să cadă alături de tine, și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

O mie... zece mii. Folosirea în poezie a unor numere mari, rotunde au efect retoric. Cuvântul ebraic tradus "zece mii" uneori înseamnă doar un număr mare, neprecizat. În ugaritică (vezi p. 618) cuvântul acesta este folosit adesea în construcţii paralele cu "o mie" şi denotă doar numere mari. Nu ar trebui să se facă nici un calcul din folosirea figurată a numerelor acestora.

De tine nu se va apropia. Indiferent de primejdie, ea nu va atinge pe acela a cărui încredere este în Dumnezeu. Aceasta e convingerea pe care i-o dă omului credinţa neclintită, în ceasul primejdiei celei mai mari.


8 Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.

Vei privi cu ochii. Vei vedea pedepsirea celui nelegiuit, dar nu vei avea parte de ea (vezi Psalm 37,34). Israeliţii au văzut cu ochii lor când egiptenii au pierit în Marea Roşie (vezi Exod 14,31); în ţinutul Gosen ei urmăriseră nenorocirile care s-au abătut asupra egiptenilor.


9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,

Cel Prea Înalt. Vezi la v. 1.

Turnul tău de scăpare. Vezi la Psalm 90,1.


10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

Îngerilor. Vezi Psalm 34,7; Genesa 24,7.40; cf. Evrei 1,14. Copiii credincioşi ai lui Dumnezeu se află sub paza neîntreruptă a îngerilor (vezi DA 240; GC 512, 513; MH 105; 6T 366, 367). În toate căile tale. Compară cu folosirea de către Satana a acestui text în ispitirea din pustie a lui Hristos (Matei 4,6; Luca 4,10.11).


12 și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.

Te vor duce. Compară cu Proverbe 3,23.24.


13 Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. –

Lei. Simbol al unui duşman turbat.

Năpârci. Ebr. pethen, o specie de şerpi veninoşi (vezi Deuteronom 32,33; Iov 20,14.16; Isaia 11,8 pentru alte apariţii ale cuvântului pethen).

Şerpi. [Balauri, KJV]. Vezi la Psalm 74,13. Cuvântul denotă un monstru marin. Acela care se încrede în Dumnezeu e în siguranţă în mijlocul celor mai îngrozitoare primejdii, ca şi cum ar umbla nevătămaţi printre şerpi veninoşi.


14 „Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.

Mă iubeşte. Printr-o bruscă şi dramatică schimbare, Dumnezeu este Cel care vorbeşte, ca şi cum nu ar fi fost suficient pentru copiii Săi să se încurajeze unii pe alţii (ca în v. 1-13). Dumnezeu vorbeşte acum în persoană şi aplică psalmului sigiliul propriei Sale făgăduinţe (vezi Psalm 50,15.23).

Îl voi izbăvi. Ratificarea de către Dumnezeu a mărturiei servilor Săi, aşa cum e exprimată în v. 3.7.10-13. Numele. Vezi la Psalm 5,11; 7,17. A cunoaşte Numele lui Dumnezeu înseamnă a avea credinţă şi încredere în El.


15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.

Îi voi răspunde. Compară cu Isaia 65,24.

În strâmtorare. Vezi Psalm 46,1; cf. Deuteronom 4,7; Isaia 43,2.


16 Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.”

Îl voi sătura. Mulţumirea finală pe care Dumnezeu o făgăduieşte va fi viaţa în prezenţa Sa (vezi Psalm 17,15). Nimic mai puţin decât atât nu poate aduce mulţumire inimii omului.

Mântuirea Mea. Adevărata religie aduce omului binecuvântare în viaţa aceasta şi în viaţa viitoare (vezi 1 Timotei 4,8). Având în vedere mulţumirea veşnică pe care o făgăduieşte Dumnezeu, mai putem noi să ne irosim puterile pentru simple şi mărunte câştiguri pământeşti şi să nu depunem nici un efort pentru a asigura împlinirea făgăduinţelor?

COMENTARIILE ELLEN G. WHITE

1-168T 120

1�

AH 274; CH 362; MB 188; PP 167

1.2�

4T 525

3-10�

GC 630

4�

PP 167

6�

AA 153; DA 348

9.10�

Ed 181; PK 538; PP 110

11�

EW 271; FE 177; GC 517, 560, 629; ML 31, 56, 160, 302; PP 256; Te 35, 286; 3T 363 (vezi la Psalm 34,7)

14�

PP 110

16�

COL 289; PP 167