1 Bateți din palme toate popoarele! Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

INTRODUCERE. - Psalmul 47 este un imn vesel de laudă la adresa lui Iehova, care este înălţat ca Dumnezeu nu numai al lui Israel, ci şi al tuturor naţiunilor pământului. Poate fi considerat

o dezvoltare a temei din Psalm 46,10; Psalmii 46, 47 şi 48 sunt strâns înrudiţi între ei. Ca imn pentru serviciul public de închinare, Psalmul 47 era cântat probabil sub formă de dialog, de două coruri, unul cântând v. 1.2 şi 5.6, iar celălalt răspunzându-i alternativ prin v.4 şi 7.8, ambele uninduse pentru a cânta v. 9. Acest psalm triumfător este citit în serviciul sinagogii moderne de Anul Nou, înainte de a suna din shophar (cornul de berbec). În acea zi, stăpânirea universală a lui Iehova este evidenţiată în cadrul închinării.

Cu privire la preambul vezi p. 616, 627.

1. Strigăte de bucurie. [Glas de triumf, KJV]. Vezi 2 Samuel 6,15; 1 Cronici 15,28. Psalmistului nu i se par exagerate manifestări precum bătutul din palme şi strigătul de bucurie pentru a exprima lauda care I se cuvine lui Dumnezeu (vezi Psalm 148, 149, 150).


2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat: El este Împărat mare peste tot pământul.

Domnul. Ebr. yahweh ( vezi vol.1, p. 171.172).

Înfricoşat. Sau "demn de respectat". Dumnezeu este vrednic să primească veneraţia noastră profundă.

Peste tot pământul. Vezi Psalm 46,10; Maleahi 1,14.


3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4 El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește. – (Oprire)

Slava lui Iacov. Sau "mândria lui Iacov", adică ţara Canaan, o ţară a frumuseţii şi a rodniciei.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629. Cuvântul se găseşte la o răspântie de idei: v. 1-4 exprimă nădejdea psalmistului; v. 5-9 zugrăvesc împlinirea acelei nădejdi.


5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.

Dumnezeu Se suie. O imagine a lui Dumnezeu care Se reîntoarce în locuinţa Sa, după ce a coborât să împlinească una din faptele Sale minunate.


6 Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați Împăratului nostru, cântați!

Cântaţi. Ebr. zamar, rădăcina lui mizmor, "psalm" (vezi p. 627). De notat forţa imprimată de repetarea de patru ori a expresiei.


7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântați o cântare înțeleaptă!

Împărat peste tot pământul. Vezi v. 2; Psalm 46,10. Aceasta este tema psalmului.

Înţeleaptă.[Cu înţelegere ,KJV]. Ebr. maśkil, un cuvânt cu înţeles nesigur (vezi p. 628). Întrucât termenul acesta apare în preambulul câtorva de psalmi (32, 42, 44, etc.), probabil ca o denumire tehnică a unor astfel de psalmi, expresia ar trebui probabil tradusă: "cântaţi un maschil" (vezi RSV, "cântaţi laude cu un psalm").


8 Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt și mai presus de orice.

Domnitorii. Fie prinţii lui Israel, fie ai altor naţiuni.

Cu poporul. Cuvântul "cu" ["chiar", KJV] este adăugat. RV adaugă "a fi", iar RSV, "ca", ambele redări susţinând ideea că poporul altor naţiuni se va uni cu poporul Dumnezeului lui Avraam. Cei care se vor alătura poporului Domnului sunt priviţi ca fii ai lui Avraam (vezi Genesa 17,4; Romani 4,13-18; Galateni 3,7).

Ideile din v.8 şi 9 sunt dezvoltate în Psalm 97 şi 99.

Scuturile. Probabil aici un simbol a domnitorilor ca apărători (vezi Osea 4,18, unde cuvântul pentru "conducători" este, literal, "scuturi"). LXX spune "puternici" în loc de "scuturi", în mod evident dintr-un alt cuvânt ebraic. Aceia care conduc sunt sub conducerea lui Iehova.

Întrucât ebraicul magen, "scut", mai înseamnă şi "mijlocire", "petiţie" (vezi la Psalm 7,10), pasajul poate că ar trebui să fie redat astfel: "Către Dumnezeu merg cererile pământului; el este înălţat foarte".

Mai înalt. Vezi la Psalm 46,10. Tema psalmului este repetată în propoziţia finală.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 9 �

ML 291