1 Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și Te-ai mâniat: ridică-ne iarăși!

INTRODUCERE. - Potrivit preambulului, Psalmul 60 a fost scris de David în timpul războaielor cu edomiţii. Psalmul descrie umilirea israeliţilor după o înfrângere mai mare (v. 1-3), face apel la Dumnezeu pentru a împlini făgăduinţele Sale de biruinţă (v. 4-8) şi exprimă încredere în biruinţa finală asupra vrăjmaşilor lui Israel (v. 9-12). Psalmul are un stil foarte rapid, foloseşte metafore vii şi abundă în exprimări ale speranţei.

Cu privire la preambul, care este neobişnuit de amănunţită, vezi p. 616, 628.

1. Tu [în KJV, în româneşte subînţeles]. Repetarea de opt ori a pronumelui acestuia la începutul propoziţiilor succesive din v. 1-4 [în KJV] (o figură de stil retorică, numită anafora) face exprimarea pasajului [în engl.] impresionant de puternică din punct de vedere retoric.

Ne-ai lepădat. Compară cu Psalm 43,2; 44,9-11.

Împrăştiat. Sau "zdrobit". Cuvântul ebraic tradus în felul acesta sugerează fie înfrângerea unei oştiri ale cărui rânduri au fost zdrobite, fie sfărâmarea unui zid cu ajutorul uneltelor de asalt (vezi Judecători 21,15; 2 Samuel 5,20; 6,8).

Te-ai mâniat. Psalmistul consideră înfrângerea ca o dovadă a mâniei lui Dumnezeu. Ridică-ne iarăşi. [Întoarce-Te la noi, KJV]. Sau "întoarce-ne".


2 Ai cutremurat pământul, l-ai despicat; drege-i spărturile, căci se clatină!

Ai cutremurat pământul. Metafora unui cutremur e folosită pentru a zugrăvi panica aceea care cuprinde o ţară când e înfrântă. Spărturile. Psalmistul se roagă ca Dumnezeu să umple spărturile sau crăpăturile pricinuite de cutremur, adică să repare devastările făcute de inamic.


3 Ai făcut pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire.

Lucruri grele. Sau "lucruri severe", adică dezamăgiri, înfrângeri, încercări.

Vin de amorţire. Literal, "vin de ameţeală". Ca să zicem aşa, naţiunea fusese făcută să bea un vin îmbătător care o ameţise, ajungând asemenea unui om beat (vezi Psalm 75,8; Isaia 51,17, 22; Ieremia 25,15-17).


4 Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe spre biruința adevărului. – (Oprire)

Un steag. Ebr., nes, "un stindard", "o insignă", "un semnal", "un semn". În ciuda umilirii naţiunii, psalmistul vede speranţă în chemarea lui Israel de a se aduna sub steagul lui Dumnezeu. Adevărului. Poporul lui Dumnezeu este chemat să susţină principiile adevărului şi dreptăţii, pentru ca lumea să poată fi atrasă de religia lui Hristos.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p.629.


5 Pentru ca preaiubiții Tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

Prea iubiţi. Psalmistul pare să vorbească despre naţiunea Israel (vezi Deuteronom 33,12).

Dreapta Ta. Vezi Psalm 17,7; 44,3.

Ascultă-ne. [Ascultă-mă, KJV]. Textul propriu-zis ebraic zice: "răspunde-ne", pe care vechii învăţaţi iudei l-au transformat în nota "răspunde-mi" sau "ascultă-mă". Schimbarea aceasta are sprijinul multor versiuni vechi. Totuşi nu pare să existe motiv temeinic pentru depărtarea de la varianta textului ebraic.

Versetele 5-12 par să fie Psalm 108, 6-13 cu mici modificări (vezi comentariile acolo).


6 Dumnezeu a zis în sfințenia Lui: „Voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot.

Dumnezeu a zis. Dumnezeu făgăduise lui Israel ţara Canaan (vezi Genesa 12,7; 13,15; 17,8; Psalm 105,8-11). Cererea lui David este ca Dumnezeu să împlinească toate punctele făgăduinţei. În sfinţenia Lui. Sfinţenia lui Dumnezeu este adesea menţionată de scriitori biblici în legătură cu observaţia că se poate avea încredere în făgăduinţele Lui (vezi Psalm 89,35; Amos 4,2). Voi împărţi. Vezi Iosua 1,6; 136,7; 14,5; etc.

Sihemul. Numele acestei cetăţi este folosit aici pentru a desemna întreaga regiune de la răsărit de Iordan (printr-o figură de stil, o cetate principală reprezintă un întreg teritoriu). Sichemul a fost al doilea punct de oprire al lui Iacov când s-a înapoiat din Mesopotamia (Genesa 33,18). Mai târziu a devenit o cetate importantă, dacă nu chiar cetatea principală a lui Efraim (vezi 1 Regi. 12,1). Menţionarea Sichemului în acest important catalog e plină de însemnătate. În apropiere de Sihem a fost citită legea, când Israel a luat în stăpânire Ţara făgăduită (vezi Deuteronom 27,28; Iosua 8,33-35; vezi la Genesa 12,6).

Sucot. Un loc la răsărit de Iordan, unde Iacov şi-a aşezat tabăra la întoarcerea din Mesopotamia (Genesa 33,16-17).


7 Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase; Efraim este tăria capului Meu, iar Iuda, toiagul Meu de cârmuire.

Galaadul. Un ţinut la răsărit de Iordan, acordat lui Gad şi lui Mănase (vezi Numeri 32,39.40;

Iosua 17,1; vezi la Psalm 22,12).

Efraim. Efraim şi Iuda erau seminţiile principale la apus de Iordan.

Ţara capului Meu. Sau "întăritura capului meu", privit de unii cercetători ca însemnând în mod

figurat un coif (vezi RSV). Efraim e descris ca fiind apărarea principală a întregii ţări. După împărţirea regatului, Efraim a fost seminţia cea mai de seamă a regatului de nord (vezi Deuteronom 33,17).

Iuda. Una din seminţiile principale cât priveşte poziţia, numărul şi făgăduinţa profetică (vezi Genesa 49, 8-12).

Toiagul de cârmuire. De la ebr. chaqaq, "a decreta". Forma folosită aici înseamnă "un legiuitor", prin urmare "un comandant [de trupe pe câmpul de lupte]", sau "sceptrul unui comandant [un simbol al autorităţii]". Lui Iuda i s-a încredinţat cârmuirea lui Israel (vezi 1 Samuel 16,1; 2 Samuel 2,4; 5,1-3; Psalm 78,68).


8 Moab este ligheanul în care Mă spăl; peste Edom Îmi arunc încălțămintea; țara filistenilor strigă de bucurie din pricina Mea!” –

Moab. Un ţinut care se întindea la est de la marea Moartă până la deşert, la nord până la râul Amon şi la sud până la Edom. Moab plănuise să nimicească pe Israel la data intrării lui Israel în Canaan (vezi Numeri 22). Balaam a profetizat subjugarea lui Moab (vezi Numeri 24,17). David a împlinit profeţia (vezi 2 Samuel 8,2).

Ligheanul. O metaforă care exprimă un foarte mare dispreţ, asemuind Moabul cu un lighean în care cuceritorul îşi spală picioarele.

Îmi arunc încălţămintea. Comentatorii au sugerat următoarele sensuri pentru această figură de stil cam obscură: (1) Edomul este un rob căruia stăpânul îi aruncă încălţămintea pentru a fi curăţită sau pentru a avea grijă de ea în vreun alt fel. (2) Edomul este un ţinut luat în stăpânire prin actul simbolic al scoaterii încălţămintei şi aruncării ei pe un câmp (vezi la Rut. 4,7-8).

Ţara filistenilor. [Filistia, KJV]. Filistenii erau duşmanii tradiţionali ai israeliţilor. Teritoriile lor se întinde de-a lungul coastelor mediteraneene la vest de Iuda.

Strigă de bucurie din pricina Mea. Sau "strigă în triumf pentru mine" - o expresie evident ironică. În Psalm 108,9, unde versetul acesta pare să se repete cu uşoare modificări, expresia sună: "strig de bucurie asupra ţării Filistenilor". Unii modifică textul din Psalm 60,8 pentru a-l face să fie în acord cu textul din Psalm 108,9 (vezi RSV). Ambele exprimări pot fi încadrate în context. Ca şi alţi duşmani ai lui Israel, Filistia nu trebuie să triumfe, ci să se triumfe asupra ei.


9 Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?

Cetatea întărită. Foarte probabil o referire la Sela, capitala Edomului, probabil cetatea numită mai târziu Petra, la care se poate ajunge printr-o trecătoare îngustă ai cărei pereţi stâncoşi sunt aproape verticali. Cetatea era săpată în stâncă şi practic inaccesibilă pentru năvălitori (vezi Obadia 1,3). David exprimă nerăbdarea de a captura această fortăreaţă.

Mă va duce la Edom? Versetul acesta e de fapt un strigăt de război. Victoria sperată a fost realizată de Ioab şi Abişai în timpul domniei lui David (vezi la 2 Samuel 8,12.13; vezi şi la 1 Regi 11,15).


10 Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

M-ai lepădat. [Ne lepezi, KJV]. Compară cu Psalm 43,2; 44,9-11.


11 Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic.

Dă-ne ajutor. Psalmistul recunoaşte că Dumnezeu este adevăratul lui izvor de ajutor.


12 Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Vom face isprăvi mari. Literal "vom dobândi tărie" (vezi Psalm 118,16). Cuvântul ebraic pentru "tărie" (chayil) conţine ideea de putere sau de capacitate de a îndeplini. Chayil este folosit pentru a descrie cinstea şi eficienţa unei femei (vezi Rut 3,11; vezi la Proverbe 31,10), totodată valoarea unui războinic viteaz (Iosua 1,14; 1 Cronici 5,24).

Vrăjmaşii noştri. Deşi început cu o umilire, psalmul se încheie într-o notă de speranţă şi încredere (vezi Psalm 44,5). Lui David i s-a îngăduit să vadă răspunsul la rugăciunea sa. Înainte de sfârşitul domniei lui, Israel îşi întinsese foarte mult hotarele. Făgăduinţele date lui Avraam începeau să se împlinească (vezi Genesa 15,18; vezi la 1 Regi 4,21).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 12�

5T 487