1 Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.

INTRODUCERE. - Psalmul 82 este chemarea în judecată de către Dumnezeu a judecătorilor nedrepţi care stăpânesc peste Israel. El a fost compus probabil într-o vreme când se manifestau multă nedreptate şi corupţie în administrarea dreptăţii. Psalmul are trei părţi: (1) Dumnezeu este prezentat ca Judecător suprem (v. 1); (2) Dumnezeu trece la denunţarea judecătorilor nedrepţi şi a judecăţii corupte (v. 2-7); (3) Psalmistul Îl imploră pe Dumnezeu să se ridice şi să judece (v. 8). Psalmul are învăţături pentru toţi copiii lui Dumnezeu în ce priveşte purtarea unora faţă de alţii. Psalmul 58, care este asemănător ca temă, dar deosebit în tratare, şi Isaia 3,13-15 au valoare comparativă în studiul acestui scurt, dar impresionant psalm. Experienţa lui Iosafat este de asemenea vrednică de studiat (vezi 2 Cronici 19,8-11; PK 197, 198).

Cu privire la preambul vezi p. 617, 627.

1. Dumnezeu. Ebr. 'Elohim (vezi vol. I, p. 170, 171). Stă. Sau, "îşi ia locul", ca la convocarea unei adunări sau participarea la ea.

Dumnezeu. [Puternici, KJV]. Ebr. 'El, "Dumnezeu" (vezi vol. I, p. 171). "Adunarea lui Dumnezeu" ["a celor puternici", KJV] se poate referi la Israel în general (vezi Numeri 27,17; 31,16; Iosua 22,16.17) sau specific, din context, la adunarea judecătorilor, cărora Dumnezeu le încredinţează autoritatea de a împărţi dreptate.

Dumnezeilor. Ebr. 'Elohim, aici probabil "judecători", aşa cum e tradus numele 'Elohim în Exod 21,6; 22,8.9. Judecătorii pot fi numiţi 'Elohim în sensul că sunt reprezentanţi ai suveranităţii lui Dumnezeu (vezi Exod 7,1).


2 – „Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? – (Oprire)

Până când? Dumnezeu, Judecătorul suprem, vorbeşte judecătorilor lui Israel.

Veţi căuta la faţa. A arăta părtinire pe baza circumstanţelor sau a poziţiei era interzisă în

Israel (vezi Levitic 19,15; Deuteronom 1,17; Fapte 10,34). Oprire. [Selah, KJV]. Vezi la p. 629.


3 Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului,

Faceţi dreptate. [Apăraţi, KJV].Compară cu Isaia 1,23; Ieremia 5,28.

Daţi dreptate. Nu numai ascultarea cazurilor, ci şi exprimarea dreptăţii veritabile în hotărâri.


4 scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi.”

Izbăviţi-i. Sau "smulgeţi-i".


5 Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.

Ei nu vor să ştie. [Ei nu ştiu, KJV]. Versetul acesta pare să fie o observaţie parantetică a psalmistului, făcând plastică, printr-o ilustraţie, denunţarea de către Dumnezeu a judecătorilor nedrepţi (vezi Psalm 53,4; 73,22).

În întuneric. Refuzând să-L cunoască pe Dumnezeu, ei sunt necalificaţi pentru sarcina dată lor de Dumnezeu de a face judecată (vezi Proverbe 2,13; Ioan 3,19).

Temeliile pământului. Probabil aici principiile fundamentale ale guvernării morale.

Se clatină. Când judecătorii nedrepţi administrează dreptatea, bazele cârmuirii morale se clatină şi cad. Cârmuirea pământească, care e datoare să reflecte cârmuirea lui Dumnezeu, se transformă în anarhie.


6 Eu am zis: „Sunteți dumnezei, toți sunteți fii ai Celui Preaînalt.”

Dumnezei. Ebr. 'Elohim (vezi la v.1). Cu privire la folosirea de către Mântuitorul a versetului acestuia, vezi Ioan 10, 34-38.


7 Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare.”

Oameni. Ebr. 'adam, "omenire" (vezi la Psalm 8,4; şi la Genesa 1,26).

Domnitor. [Prinţ, KJV]. Persoane de rang înalt. Chiar dacă au fost numiţi 'Elohim (vezi la v. 1.6), vor muri din cauza necredincioşiei lor.


8 Scoală-Te, Dumnezeule, și judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

Scoală-Te. Compară cu Psalm 3,7.

Toate neamurile sunt ale Tale. [Vei moşteni toate neamurile, KJV]. În cuvintele lui Ioan: "Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său" (Apocalipsa 11,15; cf. Daniel 2,44, 45).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1.3.4PK 198