1 Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.

INTRODUCERE. - Psalmul 76 este o odă de mulţumire pentru eliberarea Ierusalimului dintr-o mare primejdie. Psalmul a fost corespunzător folosit pentru a celebra ocaziile înfrângerii oştirilor asiriene sub Sanherib (vezi PK 361, 362; cf. GC 23). Psalmistul priveşte dincolo de scenele victoriei imediate şi vede în ele justificarea dreptăţii lui Dumnezeu, dovedind atât nebunia mâniei omului cât şi înţelepciunea supunerii faţă de Dumnezeu. Psalmul constă din patru strofe a câte trei versete fiecare. Se spune că oda aceasta a fost folosită de către englezi după înfrângerea armatei spaniole şi de către scoţienii adepţi ai presbiterianismului după înfrângerea lui Claverhouse în 1679.

Cu privire la preambul vezi p. 617, 629.

1. Dumnezeu este cunoscut. Vezi Psalm 9,16; 48,3. Numele. Vezi la Psalm 5,11; 17,7.

Israel. Paralelismul sinonimic al celor două părţi ale acestui verset arată că " Israel" este sinonim cu " Iuda". Evidentă că numele nu se referă aici la cele două împărţiri ale naţiunii, împărţiri care foarte probabil au fost făcute după ce psalmul a fost compus (vezi GC 23).

În v. 1-3 Ierusalimul e celebrat ca locuinţă a lui Dumnezeu, de unde El îşi arată puterea.


2 Cortul Lui este în Salem, și Locuința Lui în Sion;

Salem. Numele mai scurt şi mai vechi al Ierusalimului; locul "paşnic", unde sălăşluia prezenţa lui Dumnezeu (vezi la Genesa 14,18; vezi şi PP 703).

Sion. Vezi la Psalm 48,2.


3 acolo a sfărâmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. – (Oprire)

Acolo. În Sion unde se manifesta puterea lui Dumnezeu.

Săgeţile. [Săgeţile arcului, KJV]. Literal, " flăcări ale arcului", descriind probabil săgeţile care zboară cu iuţeala fulgerului.

Armele de război. [Bătălia, KJV]. Ideea este că mijloacele născocite de inamic au fost înfrânte pe deplin de puterea lui Dumnezeu (vezi Psalm 46,9).

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


4 Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor.

Mai măreţ. Versetele 4-6 descriu distrugerea neaşteptată a invadatorilor.

Munţii răpitorilor. [Munţii prăzii, KJV]. Probabil denumiţi astfel pentru că sunt consideraţi ca fortăreaţă a răpitorilor, de unde aceştia porneau să jefuiască. Dumnezeu, care a făcut munţii, le e superior în putere şi slavă. LXX zice: " munţii veşnici".


5 Despuiați au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n-au putut să se apere, toți acei oameni viteji.

Vitejii aceia plini de inimă. [Cei cu mândră inimă, KJV]. Năvălitori care se făleau cu puterea lor. Au adormit somnul de apoi. Sunt morţi (vezi la Psalm 13,3). N-au putut să se apere. [Nici unul nu şi-a găsit mâinile, KJV]. Oamenii viteji sunt paralizaţi, incapabili să-şi folosească mâinile pentru a rezista.


6 La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai.

La mustrarea Ta. Când a vorbit Dumnezeu, ei au fost învinşi. Călăreţi cu cai. [Car şi cal, KJV]. Vizitiii şi călăreţii (prin figura de metonimie; cf. Isaia 43, 17).


7 Cât de înfricoșat ești Tu! Cine poate să-Ți stea împotrivă când Îți izbucnește mânia?

Tu. [Tu, chiar Tu, KJV]. Repetiţie emfatică. Versetele 7-9 descriu nimicirea vrăjmaşului ca un act al judecăţii care dă o lecţie lumii întregi. Cât de înfricoşat eşti. Sau "trebuie să fi respectat", deoarece puterea Lui biruise pe vrăjmaş.

Când. Mai bine "de când". Dacă asemenea oştiri invadatoare au fost biruite printr-o manifestare bruscă a puterii lui Dumnezeu, cine ar fi putut să se opună lui Dumnezeu având nădejde să izbutească în vreun fel?


8 Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor; pământul s-a îngrozit și a tăcut,

Hotărârea. [Judecata, KJV]. Biruirea vrăjmaşului era considerată ca o judecată din cer.

A tăcut. Pământul apărea că tace, ascultând cu respect glasul lui Dumnezeu care rostea judecata (vezi Psalm 114,3-7).


9 când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. – (Oprire)

Când S-a ridicat Dumnezeu. Vezi Psalm 3,7; 7,6; 44,26; 68,1.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi la p. 629.


10 Omul Te laudă chiar și în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

Te laudă. [Te va lăuda, KJV]. Nelegiuirea omului dă prilej de mari fapte din partea lui Dumnezeu. Ostilitatea omului faţă de Dumnezeu dă prilej de manifestare a puterii lui Dumnezeu care-I aduce laudă (vezi Exod 9,16; 18,11).

Te îmbraci. Literal, "te încingi". Paralelismul celor două expresii din verset arată că Dumnezeu Îşi pune, asemenea unei podoabe, ultimele eforturi lipsite de putere ale omului slab de a-şi arăta propria sa putere, îmbrăcându-Se astfel spre propria Sa slavă. Experienţa lui Daniel e un exemplu notabil de operare a acestui principiu (vezi PK 543, 544).


11 Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le! Toți cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat.

Juruinţe. Poetul se adresează poporului lui Dumnezeu (vezi Psalm 22,25).

Să aducă daruri. Măsura noastră de recunoştinţă este uneori manifestată în darurile noastre.


12 El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoșat pentru împărații pământului.

El frânge. [El va tăia, KJV]. Dumnezeu va doborî mândria lor, referindu-se la ceea ce făcuse El şi era celebrat în psalmul acesta. "Va tăia" sugerează lucrarea unui vier care îndepărtează mlădiţele sau taie ciorchinii de struguri (vezi Isaia 18,5).

Mândria. [Spiritul, KJV]. Ebr. ruach, literal, "vânt" (vezi la Eclesiastul 12,7).

Împăraţii. Dumnezeu strică planurile împăraţilor ca şi ale prinţilor, când buna Lui plăcere o dictează. Psalmul se încheie arătând cum Se va purta Dumnezeu în final cu cei răi. Compară cu Apocalipsa 6,15-17; 19,17-21.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-12PK 362

2�

GC 23

10�

PK 543; 5T 453

11�

4T 471