1 Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei!

INTRODUCERE. - Psalmul 59 este asemănător în ceea ce priveşte fundalul cu Psalmii 56, 57,

58. E un strigăt de eliberare dintr-o mare primejdie, încheindu-se cu o bruscă şi dramatică trecere la mulţumire că deoarece izbăvirea e sigură. Psalmul are două părţi importante: v. 1-10, care conţin o rugăminte de izbăvire de vrăjmaşi, şi v. 11-17, care conţin o cerere de pedepsire a lor. Stilul viguros şi categoric al psalmului este marcat de repetarea atât a versetelor pitoreşti (vezi v. 6 şi 14), cât şi a unui refren ( vezi v. 9 şi 17) în puncte potrivite din cele două secţiuni.

Potrivit preambulului, ocazia compunerii psalmului a fost întâmplarea când Saul a trimis oameni să supravegheze casa lui David cu scopul de a-l omorî (vezi 1 Samuel 19,11-18). Cu privire la preambul, vezi p. 616, 627, 629.

1. Scapă-mă. Sau "smulge-mă de aici". Aceasta este rugăciunea repetată a psalmistului (vezi Psalm 7,1; 17,13; 22,20; etc.). David doreşte să fie păzit de toţi vrăşmaşii săi, indiferent că sunt în propria lui gospodărie, la curte, în popor sau printre neamuri.

Ocroteşte-mă. Literal, "fă-mă înalt", adică "fă-mă de neajuns" (vezi Psalm 18,48).


2 Scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge!

Oamenii setoşi de sânge. Literal "oameni ai sângelui", adică ucigaşi.


3 Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața; niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!

Stau la pândă. Vrăjmaşul e asemănat cu fiarele sălbatice gată să sară asupra prăzii lor.

Viaţa. [Sufletul, KJV]. Sau "pe mine" (vezi Psalm 16,10). Potrivit cu raportul din 1 Samuel 19,11-18, soţia lui David, Mical, fiica lui Saul, i-a povestit lui David despre intenţia criminală a lui Saul şi l-a ajutat să fugă printr-o fereastră noaptea.

Oameni porniţi la rău. [Puternici, KJV]. Sau "furioşi", cei folosiţi de Saul să aducă la îndeplinire scopul lui criminal. Fără să fi păcătuit. [Nu pentru abaterea mea, KJV]. Psalmistul susţine vehement că este nevinovat.


4 Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc: trezește-Te, ieși înaintea mea și privește!

Aleargă, se pregătesc. Limbajul acţiunilor militare. Cu toată nevinovăţia mea. Adică "nu pentru vreo greşeală a mea" (RSV). Trezeşte-te. Vezi Psalm 7,6; 35,23. Ieşi înaintea mea. [Să-mi ajuţi, KJV]. Literal, "să mă întâmpini", în ideea de a da ajutor.


5 Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepsești toate neamurile! N-avea milă de niciunul din acești vânzători nelegiuiți. – (Oprire)

[Tu, KJV]. [În rom., subînţeles]. Pronumele primeşte forţă suplimentară datorită poziţiei lui, la începutul propoziţiei. Doamne, Dumnezeul oştirilor. Vezi Psalm 24,10. Vezi de asemenea Psalm 80,4.19; 89,8; Isaia 1,9.

Dumnezeul lui Israel. Vezi la Psalm 14,7; vezi şi la Psalm 72,18. Această serie de titluri atrage atenţia asupra puterii nemărginite a lui Dumnezeu şi a grijii Lui deosebite pentru copiii Săi (vezi vol. I, p. 170-173).

Să pedepseşti. [Să vizitezi, KJV]. Ebr. paqad, un cuvânt care descrie nu numai acţiune în sine de a vizita, dar şi ceea ce vizitatorul săvârşeşte prin vizita sa (vezi la Psalm 8,4). Aici obiectul vizitării este evident acela de a pedepsi.

Toate neamurile. [Pe toţi păgânii, KJV]. Psalmistul include în rugăciunea sa nu numai pe vrăjmaşii săi nelegiuiţi, ci şi pe toţi vrăjmaşii lui Dumnezeu (vezi la Psalm 2,1; 9,5).

N-avea milă. Pentru explicarea spiritului de aparentă dorinţă de răzbunare exprimate de David în v. 5.8.10-15, vezi p. 624.

Oprire. [Selah, KJV]. Compară cu v.13. Termenul apare în locuri potrivite în cele două părţi importante ale psalmului (vezi introducerea la Psalm 59). Cu privire la înţelegerea expresiei selah, vezi p. 629.


6 Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății.

Urlă. [Fac zgomot, KJV]. Sau "a mârâi".

Ca nişte câini. Psalmistul îi compară pe vrăjmaşii săi (v. 1.2) cu nişte câini pe jumătate morţi de foame, pe jumătate sălbatici din Orient, care dorm ascunşi în timpul zilei şi vin în târguri şi în sate noaptea dând târcoale în căutarea de hrană (vezi la Psalm 22,16).

Dau ocol. Vrăjmaşii patrulează prin cetatea pentru a fi siguri că psalmistul nu le scape. Ebraica din versetul acesta este aproape identică cu ebraica din v. 14 (vezi la v. 14).


7 Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii; căci zic: „Cine aude?”

Ţâşneşte. Sau "se revarsă", "face să izvorască" (vezi Proverbe 15,2).

Cine aude? Vezi la Psalm 10,11.


8 Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu Îți bați joc de toate neamurile.

Tu. Vezi la v. 5.

Râzi. Vezi la Psalm 2,4.

Neamurile. Vezi la v. 5.


9 Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea.

Puterea. Multe manuscrise ebraice şi LXX, precum şi alte versiuni, zic "puterea mea", sugerând astfel ideea că prin această expresie psalmistul se adresează lui Dumnezeu (vezi v. 17; Psalm 28,7.8). Expresia "căci" nu apare în ebraică. Versetele 9 şi 10 constituie un refren, care e repetat cu modificări în v. 17.

Nădăjduiesc. [Voi nădăjdui, KJV]. După izbăvire nu trebuie să slăbim vigilenţa şi efortul pentru ca nu cumva să dăm ocazie vrăjmaşului ne asalteze din nou, cât timp suntem neatenţi. Scăparea. [Apărarea, KJV]. Literal, "un loc înalt şi sigur", "o cetăţuie".


10 Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte; Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc.

Bunătatea. [Îndurarea, KJV]. Ebr. chesed (vezi nota suplimentară la Psalm 36).

Îmi iese înainte. [Va apăra, KJV]. Literal, "va confrunta" (vezi la Psalm 18,5; 21,3).

Mă face să-mi văd. Vezi Psalm 54,7.


11 Nu-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, și doboară-i, Doamne, scutul nostru!

Nu-i ucide. Adică nu imediat. Lui Cain i s-a îngăduit să pribegească pe pământ ca o pildă vie a urmărilor nenorocite ale urii şi uciderii (vezi Genesa 4,12-14). Psalmul 59,11 este începutul celei de a doua părţi a psalmului. Versetele 11-15 conţin o serie de imprecaţii tare, cerând aducere treptată a pedepsei asupra vrăjmaşilor nelegiuiţi ai psalmistului, probabil pentru a da timp oamenilor să vadă urmări depline ale păcatului (vezi la v. 5).

Poporul meu. O expresie care sugerează sentimentele duioase ale psalmistului pentru poporul lui Israel. El gândeşte că întregul popor ar trebui să fie îngrijorat de nelegiuirea generalizată. Uită. Când ne bucurăm de eliberare deplină, tindem să uităm primejdiile din care am fost scăpaţi (vezi Psalm 78,11.42; 106,13.21; etc.).

Scutul. În armonie cu folosirea ugaritică (vezi p. 618), ebraicul magen ar trebui probabil să fie tradus cu un verb, "a implora", "a cere stăruitor", ca şi în alte părţi în psalm (vezi la Psalm 84,9). Propoziţia ar suna atunci astfel: "te rugăm, o, Doamne".


12 Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze: să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni.

Gura lor păcătuieşte. Vezi v. 7.

Să se prindă. Literal, "să fie prinşi", adică aşa cum ar fi prinşi într-o capcană sau cursă (vezi Psalm 55,23).

În însăşi mândria lor. Probabil când erau siguri de izbânda lor.


13 Nimicește-i, în mânia Ta, prăpădește-i, ca să nu mai fie! Fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov, până la marginile pământului. – (Oprire)

Nimiceşte-i. Literal, "pune capăt" sau "completează". Nu imediat, ci după ce lucrările lui Dumnezeu au fost clar văzute de toţi. Expresia este repetată cu scop de accentuare (vezi Psalm 57,1).

Că împărăţeşte Dumnezeu. Dumnezeu este Conducătorul universal, pedepsind nelegiuirea şi

răsplătind dreptatea (vezi 1 Samuel 17,46).

Iacov. Vezi la Psalm 14,7.

Marginile pământului. Dumnezeu conduce toate împărăţiile lumii, nu numai pe Israel.

Oprire. [Selah, KJV]. Vezi p. 629.


14 Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății.

În fiecare seară. Vezi v. 6. Ebraica v. 14 este aceea a v. 6, cu excepţia adăugării conjuncţiei we, "şi", la începutul v. 14. Versetul 6 descrie purtarea vrăjmaşilor; v. 14 descrie pedeapsa pe care psalmistul o invocă asupra vrăjmaşilor în lumina purtării lor. Limbajul este unul al triumfului. Vrăjmaşii pot să se întoarcă şi să strige, dar ei vor fi dezamăgiţi.


15 Umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui.

Umblă încoace şi încolo. [Pribegesc, KJV]. În ebraică versetul acesta începe cu hemmah, tradus normal prin "ei", dar aici neluat în seamă de KJV. Ugaritica (vezi p. 618) arată că hemmah este şi o particulă cu înţelesul de "iată", "vedeţi" sau "într-adevăr". O astfel de traducere se încadrează bine în context. De aceea expresia trebuie să fie redată astfel: "Iată ei umblă încoace şi încolo după hrană".

Hrană. Psalmistul era prada dorită.

Petrec noaptea nesătui. [Şi se plâng dacă nu sunt mulţumiţi, KJV]. Ebr. lin, literal, "a petrece noaptea". O uşoară modificare a punctuaţiei vocalice dă un lun, care înseamnă "a murmura". Schimbarea aceasta a fost adoptată de LXX, de KJV şi de alte versiuni. Vrăjmaşii umblă toată noaptea după pradă, dar în zadar.


16 Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineață voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.

Dar eu. În contrast clar cu vrăjmaşii din v. 15.

Puterea. Ebr. 'oz, "tărie" în v. 9 [KJV].

Dis de dimineaţă. Pe cât se pare în contrast clar cu "seară" (v. 6.14).

Loc de adăpost. Sau "loc de scăpare". Cu toate că psalmistul a folosit mijloacele sale pentru a scăpa (vezi 1 Samuel 19,12), pe bună dreptate el a atribuit izbăvirea sa îndurării divine.


17 O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare.

Pe Tine. Un refren asemănător cu acela din v. 9 şi 10.