1 Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu care șezi pe heruvimi!

INTRODUCERE. - Psalmul 80 a fost scris într-un timp de mare nenorocire naţională. El este o rugăciune pentru redobândirea a bunăvoinţei lui Dumnezeu de către poporul Său. În această elegie frumoasă şi patetică, psalmistul îl aseamănă pe Israel cu o viţă de vie cultivată cândva cu grijă şi care fusese transplantată din Egipt, dar care acum era expusă prăpădului. Psalmul e marcat printr

un refren care revine, cu uşoare modificări, în v. 3.7.14.19. Aranjamentul în strofe e neregulat.

Cu privire la autorul psalmului, vezi COL 214, cf. v. 8.

Cu privire la preambul, vezi p. 617, 628.

1. Ia aminte. Vezi la Psalm 20,1; 55,1. Păstorul lui Israel. Israel e turma lui Dumnezeu (vezi la Psalm 23,1-4; cf. Psalm 74,1; 77,20; Psalm 78,52; Genesa 49,24).

Heruvimi. Mai de grabă "heruvim" (vezi la Psalm 18,10). "Heruvimi" este de fapt un plural dublu, format prin adăugarea lui i, semnul pluralului [în rom.], la im, semnul pluralului ebraic. Cu privire la heruvimii de pe chivot, vezi la Exod 25,18.


2 Trezește-Ți puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase, și vino în ajutorul nostru!

Efraim. Cele trei seminţii menţionate aici erau urmaşii aceloraşi mame (vezi Genesa 46,19. 20; Numeri 2,18-24; 10,22-24).


3 Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!

Ridică-ne. [Reîntoarce-ne, KJV]. Un refren care apare în forme diferite şi dezvoltate în v. 7, 14 şi 19. Dumnezeule. Ebr. 'Elohim. Refrenul din v. 7 şi 14 au 'Elohim şeba'oth, "Dumnezeul oştirilor" (vezi Psalm 24,10; vezi vol. I, p. 170-173). Să strălucească faţa Ta. Vezi Psalm 4,6; 67,1.


4 Doamne Dumnezeul oștirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

Doamne, Dumnezeul oştirilor. Vezi la Psalm 24,10; cf. Psalm 59,5; 80,19; 84,8.

Cu toată rugăciunea. [împotriva rugăciunii, KJV]. Dumnezeu părea să fie mânios chiar şi atunci când poporul Său se ruga (vezi Plângeri 3,44).


5 Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și-i adăpi cu lacrimi din plin.

Din plin. [Cu o mare măsură, KJV]. Dumnezeu părea să le dea cu măsură întristarea, aşa cum cineva măsoară altcuiva băutura. Cât priveşte o paralelă ugaritică, vezi la Psalm 42,3.


6 Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri, și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.
7 Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor! Fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!

Dumnezeul oştirilor. Refrenul este dezvoltat de la "Dumnezeule" la "Dumnezeul oştirilor", poate într-o încercare de a dovedi o şi mai mare stăruinţă (vezi la v. 4).


8 Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o.

Tu ai adus. Psalmistul îl descrie acum pe Israel aşa cum fusese când şi aşa cum ajunsese acum folosind simbolul unei viţe de vie. Descrierea este făcută cu multă frumuseţe şi cu mult patos

(v. 8-19).

Vie. Folosită adesea ca simbol pentru Israel (vezi Isaia 5,1-7; Osea 10,1; DA 675). La intrarea în Templul de pe vremea lui Isus, o viţă făcută din aur şi din argint reprezenta pe Israel ca o viţă rodnică şi prosperă (vezi DA 575; cf. Ioan 15,1-5).

Ai izgonit. Dumnezeu a alungat popoarele Palestinei pentru păcatul lor şi a permis ca Israel să moştenească pământurile lor (vezi Exod 3,8; 33,2).


9 Ai făcut loc înaintea ei, și ea a dat rădăcini și a umplut țara.

Ai făcut loc. Ebr. panah, sugerând aici ideea de "a defrişa". E clar descrisă purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Umplut. Extinderea domeniului lui Israel e reprezentată printr-o viţă bogată care se întinde peste o suprafaţă întinsă.


10 Munții erau acoperiți de umbra ei, și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.

Cedri ai lui Dumnezeu. [Cedrii frumoşi, KJV]. Cuvintele adăugate "ca nişte" sunt mai bine omise. Pasajul este mai simplu tradus "cedrii frumoşi erau acoperiţi cu ramurile lor". Psalmul descrie hotarele lui Israel ca întinzându-se spre nord până în Liban.


11 Își întindea mlădițele până la mare, și lăstarii până la Râu.

Mare. Mediterana la vest.

Râu. Eufratul, hotarul estic (vezi Iosua 1,4; vezi la 1 Regi 4,21).


12 Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii?

Gardul. Vezi Isaia 5.5. Părea că Dumnezeu lăsase hotarele lui Israel nepăzite.


13 O râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului.

Râmă. Aşa cum fiarele sălbatice precum mistreţul sălbatic, leul, tigrul, lupul prăpădesc via, tot aşa vrăjmaşii lui Israel pustiesc ţara.


14 Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși! Privește din cer și vezi! Cercetează via aceasta!

Dumnezeul oştirilor. Vezi la v. 4.

Cer. Locul unde locuieşte Dumnezeu. (vezi 1 Regi 8,30.34.36.39.43, etc.).

Cercetează. Nu din mânie, ci din milă.


15 Ocrotește ce a sădit dreapta Ta și pe fiul pe care Ți l-ai ales!…
16 Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea feței Tale, ei pier!

Arsă. Versetul acesta descrie starea dezolantă a viei, ca şi cum ar fi fost nimicită de foc şi de secure.


17 Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ți l-ai ales!
18 Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăși, și vom chema Numele Tău.

Înviorează-ne. Adică adu-ne la viaţă.

Vom chema Numele. Adică ne vom închina Ţie. Psalmistul vorbeşte pentru naţiune. Dacă biserica şi-ar respecta juruinţele, cât de rapid s-ar putea face lucrarea lui Dumnezeu pe pământ!


19 Doamne Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși! Fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!

Doamne, Dumnezeul oştirilor. Vezi la v. 4. Psalmul se încheie cu refrenul în forma lui completă.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1�

PP 62

1-11�

PK 356

8�

GC 19

12-15.18.19�

PK 359