1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

Verset ce nu a fost comentat.

2 „Faceţi numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.”

Faceţi numărătoarea. O poruncă asemănătoare fusese dată lui Moise şi Aaron în cap. 1,2 şi 4,1.2. Acum Aaron era mort, iar Eleazar, fiul lui, împărţea cu Moise răspunderile conducerii. La primul recensământ a fost numit un bărbat de fiecare seminţie pentru a fi căpetenia casei tatălui lui, ca să colaboreze cu Moise şi Aaron la numărătoarea poporului. Deşi aici nu este amintit un astfel de aranjament, fără îndoială că a fost urmat un plan asemănător. Recensământul populaţiei trebuia să fie baza pentru împărţirea ţării făgăduite (cap. 26,53). Până acum, copiii lui Israel sunt în şesurile Moabului (22,1).

Casele părinţilor lor. Legăturile tribale ale unui copil erau întemeiate pe descendenţa paternă (vezi cap. 1,2).

3 Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi au zis:

Câmpia Moabului. Primul recensământ a avut loc în pustie (cap. 1,1).

4 „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise şi copiilor lui Israel, Domnul, când au ieşit din ţara Egiptului.”

În vârstă de douăzeci de ani. Recensământul precedent avusese loc cu 39 de ani înainte, iar cei număraţi erau acum morţi (v.64).

5 Ruben, întâiul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiţilor; Palu, din care se coboară familia paluiţilor;

Ruben, întâiul născut. Literal, Ruben, întâiul născut (vezi Geneza 46,8.9; Exod 6,14; Numeri 1,20; 1 Cronici 5,3). Cele patru nume enumerate în v.5 şi 6 au fost ale unor familii distinse din seminţia lui Ruben şi concordă cu alte enumerări din referinţele date.

6 Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Carmi, din care se coboară familia carmiţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

7 Acestea sunt familiile rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.

Familiile. Tradus neamurile în Psalm 22,27.

Cei ieşiţi la numărătoare. Copiii lui Ruben sunt cu aproape 3000 mai puţini la număr decât fuseseră în urmă cu 38 de ani (vezi cap. 1,21). Diferenţa considerabilă poate să fi fost cauzată în parte răzvrătirii lui Datan şi Abiram care au fost rubeniţi (cap. 16,1).

8 Fiul lui Palu a fost: Eliab.

Fiii. Plural, chiar dacă a fost numai un fiu. Aceasta era formula corectă de folosit chiar dacă nu se potrivea acestui caz (vezi şi Geneza 46,23; 1 Cronici 1,41; 2,7; Numeri 26,36).

9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare şi care s-au răsculat împotriva lui Moise şi Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului.

S-au răsculat. Vezi cap. 16,1-11.

10 Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră şi când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă.

Ca exemplu. O referire la cap. 16,38, unde se spune: cădelniţele acestor oameni au ajuns un semn. Înţelesul de aici al cuvântului astfel tradus este acela al caracterului vizibil, ca să atragă atenţia şi să constituie un avertisment. Înţelesul general este stindard sau steag.

11 Fiii lui Core n-au murit.

Copiii lui Core. Ei au continuat să aibă un nume bun chiar şi pe vremea lui David şi n-au pierit aşa cum au pierit urmaşii lui Datan şi Abiram. Coretiţii, o subdiviziune a leviţilor, au alcătuit corurile templului. Compară inscripţiile din Psalm 42,44-49.84.85.87.88.

12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se coboară familia nemueliţilor; din Iamin, familia iaminiţilor; din Iachin, familia iachiniţilor;

Fiii lui Simeon. Compară cu listele din Geneza 46,10 şi Exod 6,15. Aici este omis numai Ohad, poate pentru că el n-a avut copii şi familia lui s-a stins. În listele din Geneza şi Exod, Nemuel este numit Iemuel şi Iarib este numit Iachin. Dar forma Nemuel este păstrată în 1 Cronici 4,24. Cu trecerea anilor, scrierea unor nume s-a schimbat pe neobservate, fapt obişnuit în cele mai multe limbi.

13 din Zerah, familia zerahiţilor; din Saul, familia sauliţilor.

Zerah. Probabil Ţofar din Geneza 46,10 şi Exod 6,15.

Saul. Fiul unei femei canaanite (Geneza 46,10).

14 Acestea sunt familiile simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.

Simeoniţii. O descreştere de 87100. Lor li s-a dat o parte din moştenirea lui Iuda (Iosua 19,9).

15 Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se coboară familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Şuni, familia şuniţilor;

Ţefon. Numele acest apare în Geneza 46,16 ca Ţifion.

16 din Ozni, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor;

Ozni. În Geneza 46,16 scris Eţbon.

17 din Arod, familia arodiţilor; din Areli, familia areliţilor.

Arod. Arodi în Geneza 46,16.

18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.

Fiilor lui Gad. Cu vreo 5000 mai puţini decât la numărătoarea anterioară (cap. 1,25).

19 Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.

Er şi Onan au murit. Cât priveşte raportul despre moartea lor, vezi Geneza 38,7-10.

20 Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Şela se coboară familia şelaniţilor; din Pereţ, familia pereţiţilor; din Zerah, familia zerahiţilor.

Fiii lui Iuda. Compară cu Geneza 46,12.

Şela. Fiul lui Iuda din fiica lui Şua (Geneza 38,2-5).

Pereţ. Pereţ şi Zerah erau fiii gemeni ai lui Iuda din Tamar (Geneza 38,29.30).

21 Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor.

Heţron. Iuda a avut cinci fii, dar Er şi Onan au murit fără urmaşi. Heţron şi Hamul le-au luat locul (Geneza 46,12).

22 Acestea sunt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.

Familiile lui Iuda. Seminţia lui Iuda a fost mai numeroasă decât oricare alta. În afară de Caleb, vechea generaţie era moartă, dar cea nouă o întrecea pe cea veche la număr cu aproape 2000 de persoane (vezi cap. 1,27).

23 Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiţilor; din Puva, familia puviţilor;

Tola. Numele Tola şi Pua sunt amândouă nume de culori. Tola era insecta coşenilă din care se obţinea culoarea stacojie, iar Pua, o specie de roibă, o plantă erbacee agăţătoare cu flori galbene, din care se făcea o vopsea. Familia lui Tola a fost cea mai prolifică, numărând 22.600 de bărbaţi pe timpul lui David (2 Cronici 7,2).

24 din Iaşub, familia iaşubiţilor; din Şimron, familia şimroniţilor.

Iaşub. Din anumite motive, el este numit Iov în Geneza 43,13.

25 Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii trei sute.

Familiile lui Isahar. Aproape cu 10000 mai mulţi decât la prima numărătoare (cap. 1,29; 2,6).

26 Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se coboară familia serediţilor; din Elon, familia eloniţilor; din Iahleel, familia iahleeliţilor.

Zabulon. N-a existat schimbare în lista familiilor lui Zabulon de când au intrat în Egipt (Geneza 46,14). Elon. Un zabulonit cu acest nume se află printre judecători (Judecători 12,11).

27 Acestea sunt familiile zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şaizeci de mii cinci sute.

Zabuloniţilor. Numărul lor a crescut mult. Câştigul lor a fost peste 3000 faţă de prima numărătoare (cap. 1,31).

28 Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.

Iosif. Compară cu Geneza 46,20.

29 Fiii lui Manase: din Machir se coboară familia machiriţilor. – Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiţilor.

Fiii lui Manase. În cap. 32,39, ţara Galaadului a fost dată de Moise lui Machir. Aici termenii genealogiei fac aluzie la faptul acesta. Machir nu a avut fii, astfel că machiriţii au fost numiţi după aceea atât galaadiţi, cât şi machiriţi. Moştenirea lor este amintită în Iosua 17,1.2.

30 Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se coboară familia iezeriţilor; Helec, familia helechiţilor;

Iezer. In Iosua 17,2 este redat Abiezer.

31 Asriel, familia asrieliţilor; Sihem, familia sihemiţilor;

Sihem. Pentru Sihem şi Şemida (v.32), compară cu Iosua 17,2.

32 Şemida, familia şemidaiţilor; Hefer, familia heferiţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

33 Ţelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

Ţelofhad. Compară cu Numeri 27,1; 36,11; Iosua 17,3.

34 Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.

Familiile lui Manase. Seminţia aceasta a înregistrat o creştere de peste 20000 (cap. 1,35). Compară cu profeţia lui Iacov despre rodnicia copiilor lui Iosif (Geneza 49,22).

35 Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se coboară familia şutelahiţilor; din Becher, familia becheriţilor; din Tahan, familia tahaniţilor.

Efraim. Următorul este amintit fratele mai mic al lui Manase. Efraim ţinea steagul sub care

tăbăra şi mărşăluia Manase (cap. 2,18).

Şutelah. El mai este în 1 Cronici 7,20.

Becher. Trecut în lista din 1 Cronici 7,20 ca un clan cu numele de Bered.

Tahan. Poate Tohu din 1 Samuel 1,1.

36 Iată fiii lui Şutelah: din Eran se coboară familia eraniţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.

Fiii lui Efraim. La recensământul precedent (cap. 1,33) ei numărau cu 8000 mai mult decât acum.

38 Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiţilor; din Aşbel, familia aşbeliţilor; din Ahiram, familia ahiramiţilor;

Beniamin. Seminţia aceasta, ca aceea a lui Manase, era sub steagul lui Efraim. Existau cu totul şapte familii, dintre care cinci erau numite după fii şi două după nepoţi. Când fiii lui Beniamin au mers în Egipt, ei erau zece (Geneza 46,21), dar aici, în Numeri 26,38.39, sunt numai cinci.

Timpul a adus schimbări în scrierea corectă a numelor lor şi în unele locuri genealogiile sunt greu de

împăcat.

Bela. Bela şi Abşel sunt numiţi ca în Geneza.

Ahiram. Ehi din Geneza 46,21 şi Ahrab din 1 Cronici 8,1.

39 din Şufam, familia şufamiţilor; din Hufam, familia hufamiţilor.

Şufam. El şi fratele său Hufan apar în Geneza 46,21 ca Mupim şi Hupim, în 1 Cronici 7,12 ca Şupim şi Hupim şi în 1 Cronici 8,5 ca Şefufan şi Huram.

40 Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se coboară familia ardiţilor; din Naaman, familia naamaniţilor.

Ard şi Naaman. Aceşti doi nepoţi ai lui Beniamin, fiii lui Bela, au ajuns familii separate în Israel. Unul dintre aceşti nepoţi a fost numit după Ard, unchiul său, cel mai tânăr fiu al lui Beniamin numit Adar în 1 Cronici 8,3.

41 Aceştia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.

Fiii lui Beniamin. Raportul arată o creştere cu 10000 faţă de numărătoarea precedentă (cap. 1,37).

42 Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Şuham se coboară familia şuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor.

Şuham. În Geneza 46,23 el este numit Huşim, o variaţie în ortografiere, cum se întâmplă în general în toate limbile. Aceasta este adesea adevărat şi astăzi cu numele străine din Statele Unite. În Biblie în nici un caz astfel de schimbări nu se întâlnesc numai la nume de persoane. Ele pot fi întâlnite la pomi, precum almug din 1 Regi 10,11.11, care este algum (în versiunea engleză) în 2 Cronici 2,8. Şi numele cetăţilor s-au schimbat, un exemplu fiind cel al locului de înmormântare al lui Iosua, Timnat-Serah în Iosua 24,30 şi Timnat-Geres în Judecători 2,1.

43 Toate familiile şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.

Verset ce nu a fost comentat.

44 Fiii lui Aşer, după familiile lor: din Imna se coboară familia imniţilor; din Işvi, familia işviţilor; din Beria, familia beriiţilor.

Aşer. Compară cu Geneza 46,17, unde Işvi apare Isui (engleză).

45 Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiţilor; din Malchiel, familia malchieliţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

46 Numele fetei lui Aşer era Serah.

Serah. În Geneza 46,17 ortografierea este Serah. Rădăcina ebraică înseamnă prinţesă.

47 Acestea sunt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.

Fiilor lui Aşer. Seminţia aceasta a raportat o creştere frumoasă, fiind aproape cu 12000 mai mulţi decât la recensământul din cap. 1,41.

48 Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se coboară familia iahţeeliţilor; din Guni, familia guniţilor;

Neftali. Numele celor patru fii ai lui Neftali n-au suferit nici o schimbare de la raportul din Geneza 46,24.

49 din Ieţer, familia ieţeriţilor; din Şilem, familia şilemiţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

50 Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.

Familiile lui Neftali. Aceştia sunt cu 8000 mai puţini decât în recensământul din cap. 1,43.

51 Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci.

Copiii lui Israel. Recensământul arată că poporul avea cu 1820 mai puţini decât cu ocazia recensământului din cap. 1,46 făcut în urmă cu 38 de ani.

52 Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

53 Ţara să se împartă între ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.

Între ei. Adică, familiile numărate din versetele precedente. Leviţii nu erau incluşi.

Moştenitori. Ţara Canaanului trebuia să fie împărţită acestor familii şi niciodată să nu fie înstrăinată de la ele. Întinderea teritoriului primit a depins de numărul persoanelor din fiecare seminţie şi fiecare moştenire avea să poarte numele strămoşului seminţiei.

54 Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.

Să le dai. Spus lui Moise, dar neadus la îndeplinire în totalitate decât la cucerirea completă a Canaanului (Iosua 13,15-23; 14,1-5). De aceea, cuvintele înseamnă că Moise avea să treacă la porunca Domnului.

55 Dar împărţirea ţării să se facă prin sorţi; s-o ia în stăpânire după numele seminţiilor părinţilor lor.

Prin sorţi. Hotărârea prin tragere la sorţi este o metodă care îşi are începutul în vremurile străvechi. Era o credinţă statornicită că sorţul era hotărât prin intervenţie divină, cum se precizează în Proverbe 16,33. Aceeaşi metodă a fost folosită din când în când în biserica primară (Fapte 1,23-26).

După numele. Probabil că numele au fost puse într-o urnă şi scoase câte unul, după cum erau numite loturile de pământ. Uneori era făcută o ajustare de teritoriu, după numărul persoanelor din seminţie (Iosua 19,9.47).

56 Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei ce sunt în mare număr şi între cei ce sunt în mic număr.

Verset ce nu a fost comentat.

57 Iată leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherşon se coboară familia gherşoniţilor; din Chehat, familia chehatiţilor; din Merari, familia merariţilor.

Leviţii. Recensământul leviţilor s-a făcut separat, ca la primul recensământ (cap. 1,47).

58 Iată familiile lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia muşiţilor, familia coriţilor. Chehat a născut pe Amram.

Libniţii. Consideraţi ca înrudindu-se cu Libna din partea sudică a lui Iuda. Libniţii se trăgeau din Libni, fiul cel mai mare al lui Gherşon.

Hebroniţii. Descins din Hebron, fiul lui Chehat (Exod 6,18; Numeri 3,19). S-ar părea firesc a legat aceşti oameni de cetatea numită Hebron, aproape de Libna.

Mahliţii. O fiică sau o familie a lui Ţelofhad este numită Mahla în v.33, dar mahliţii şi muşiţii erau descendenţi ai celor doi fii ai lui Merari, numiţi Mahli şi Muşi (Exod 6,19; Numeri 3,20).

Coriţii. Vezi comentariul pentru v.11. Coriţii sunt amintiţi în continuare de mai multe ori în 1 Corinteni 9,19 ca păzitori ai pragurilor cortului şi în 2 Cronici 20,19 ca şi corişti.

59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi, în Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise şi pe Maria, sora lor.

Iochebed. Numele mamei lui Moise (Exod 6,20).

60 Lui Aaron i s-au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

Nadab şi Abihu. Vezi Levitic 10,1 şi Numeri 3,4.

61 Nadab şi Abihu au murit, când au adus înaintea Domnului foc străin.

Verset ce nu a fost comentat.

62 Cei ieşiţi la numărătoare, toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n-au fost cuprinşi în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.

Ieşiţi la numărătoare. Comparat cu numărul din recensământul capitolului 3,39, totalul copiilor lui Levi arată o creştere de 1000 de persoane.

63 Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

Verset ce nu a fost comentat.

64 Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron în pustiul Sinai.

Nici unul. Compară cu Numeri 14,23.28.29; Deutronom 2,14.15.

65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustiu şi nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.”

Caleb. Dumnezeu făgăduise să cruţe pe Caleb şi pe Iosua şi să le îngăduie intrarea în ţara Canaanului pentru raportul lui curajos (cap. 14,24.30.38). Împreună cu aceşti doi bărbaţi erau Moise şi Eleazar ca supravieţuitori ai primului recensământ. O generaţie întreagă pierise, cu excepţia câtorva persoane aflate sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pe care Acesta le hotărâse pentru lucrări mai mari. Iehova ştie care sunt ai Lui (2 Timotei 2,19), păstrând mereu evidenţa numelor sfinţilor Lui (Exod 33,17; Isaia 43,1) în cartea vieţii (Apocalipsa 3,5; Filipeni 4,3). Caleb stă ca o valoroasă exemplu de loialitate faţă de principiu în cele mai potrivnice şi grele împrejurări.

Comentariile lui Ellen G. White 64,65 PP 456