1 Boldogok, akiknek útja feddhetetlen, akik az ÚR törvénye szerint járnak.

2 Boldogok, akik megőrzik intelmeit, és teljes szívből keresik őt,

3 nem cselekszenek gonoszságot, hanem az ő útjain járnak.

4 Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.

5 Bárcsak szilárdak lennének útjaim, hogy megőrizhessem rendelkezéseidet!

6 Nem szégyenülök meg akkor, ha figyelek minden parancsolatodra!

7 Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem igazságod ítéleteire.

8 Megőrzöm rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!

9 Az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját? A te beszéded megtartása által.

10 Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltávolodnom parancsolataidtól!

11 Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

12 Áldott vagy te, URam! Taníts meg rendelkezéseidre!

13 Ajkam sorolja szád minden ítéletét.

14 Jobban gyönyörködöm intelmeidben, mint minden gazdagságban.

15 Határozataidról gondolkodom, és ösvényeidre tekintek.

16 Gyönyörködöm rendelkezéseidben, beszédedről nem feledkezem el.

17 Tégy jót szolgáddal, hogy éljek, és megtartsam beszédedet!

18 Nyisd meg a szememet, hogy törvényed csodálatos voltát szemlélhessem.

19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat!

20 Lelkem eleped az ítéleteid utáni szüntelen vágyódás miatt.

21 Megdorgálod a kevélyeket, átkozottak, akik eltérnek parancsolataidtól.

22 Fordítsd el rólam a megvetést és gyalázatot, mert megőriztem intelmeidet!

23 Még ha fejedelmek ülnek is össze, és ellenem beszélnek, szolgád akkor is rendelkezéseidről gondolkodik.

24 Intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.

25 Lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg beszéded szerint!

26 Útjaimat elbeszéltem neked, és meghallgattál engem. Taníts meg rendelkezéseidre!

27 Értesd meg velem határozataid útját, hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!

28 Sír a lelkem a keserűség miatt, serkents föl engem igéddel!

29 Tartsd távol tőlem a hamisság útját, és ajándékozz meg engem törvényeddel!

30 Az igazság útját választottam, ítéleteid előttem vannak.

31 Ragaszkodom intelmeidhez, URam, ne hagyj megszégyenülnöm!

32 Parancsolataid útján járok, mert helyet csinálsz a szívemben!

33 Taníts meg, URam, rendelkezéseid útjára, hogy megőrizzem őket mindvégig.

34 Tégy értelmessé, hogy megőrizzem törvényedet és megtartsam teljes szívemből.

35 Vezérelj parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm.

36 Hajlítsd szívemet intelmeidhez és ne a telhetetlenségre!

37 Fordítsd el a szememet, hogy ne lásson hiábavalóságot; a te utadon éltess engem!

38 Teljesítsd szolgádon ígéretedet, aki fél téged.

39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől félek, hiszen jók a te ítéleteid.

40 Íme, kívánkozom határozataid után. Igazságod által éltess engem!

41 Szálljon rám, URam, kegyelmed és szabadításod, ahogy megígérted,

42 hogy megfelelhessek az engem gyalázóknak, hiszen bízom igédben!

43 Az igazság beszédét soha ne vedd el számból, mert ítéleteidre várok!

44 Megtartom törvényedet mindenkor és mindörökké.

45 Tágas téren járok, mert határozataidat keresem.

46 Királyok előtt szólok bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

47 Gyönyörködöm parancsolataidban, amelyeket szeretek.

48 Fölemelem kezemet a te parancsaidhoz, amelyeket szeretek, és gondolkodom rendelkezéseidről.

49 Emlékezzél meg szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál!

50 Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem.

51 Bár a kevélyek szerfelett gúnyolnak engem, nem hajolok el törvényedtől.

52 Megemlékezem öröktől fogva való ítéleteidről, URam, és megvigasztalódom.

53 Harag vett erőt rajtam az istentelenek miatt, akik elhagyták törvényedet.

54 Ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásom hajlékában.

55 URam! Nevedről emlékezem éjjel, és megtartom törvényedet.

56 Ez jutott nekem: hogy határozataidat megtartsam.

57 Az ÚR az én örökségem. Azt mondtam, hogy beszédeidet megtartom.

58 Teljes szívből könyörgök színed előtt: könyörülj rajtam ígéreted szerint!

59 Megfontoltam útjaimat, és lépteimet intelmeidhez igazítom.

60 Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsam parancsolataidat.

61 Körülkerítenek ugyan az istentelenek kötelei, de törvényedről nem feledkezem el.

62 Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos ítéleteidért.

63 Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és megtartják határozataidat.

64 Ó, URam, kegyelmeddel teljes a föld, taníts meg engem rendelkezéseidre!

65 Jót cselekedtél szolgáddal, URam, a te szavad szerint.

66 Taníts engem az ismeretre és a helyes felismerésére, mert hiszek parancsolataidnak.

67 Mielőtt megaláztatás ért, tévelyegtem, most azonban figyelek szavadra.

68 Jó vagy te, és jót teszel, taníts meg engem rendelkezéseidre!

69 A kevélyek hazugságot költöttek rólam, de én teljes szívből megtartom határozataidat.

70 Kövér a szívük, mint a háj, de én a te törvényedben gyönyörködöm.

71 Jó nekem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet.

72 A te szád törvénye jobb nekem, mint sok ezer arany és ezüst.

73 Kezed teremtett és erősített meg engem. Oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat!

74 Akik félnek téged, látnak engem, és örvendeznek, mivel igédben reménykedem.

75 Tudom, URam, hogy igazak az ítéleteid, és igazságosan aláztál meg engem.

76 Legyen velem kegyelmed, hogy megvigasztalódjam szolgádnak tett ígéreted szerint.

77 Szálljon rám irgalmasságod, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm.

78 Szégyenüljenek meg a kevélyek, akik csalárdul elnyomnak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.

79 Forduljanak hozzám, akik téged félnek, és ismerik intelmeidet!

80 Legyen szívem feddhetetlen rendelkezéseidben, hogy meg ne szégyenüljek!

81 Eleped lelkem szabadításodra vágyva, igédben reménykedem.

82 Eleped a szemem ígéreteidre vágyva, és azt mondom: mikor vigasztalsz meg engem?

83 Noha olyanná lettem, mint a tömlő a füstben, nem feledkezem el rendeléseidről.

84 Hány napja van még szolgádnak, és mikor tartasz ítéletet üldözőim fölött?

85 Vermet ástak nekem a kevélyek, akik nem törvényed szerint élnek.

86 Minden parancsolatod igaz. Csalárdul üldöznek engem, segíts meg!

87 Csaknem kipusztítottak engem e földről, de nem hagytam el határozataidat.

88 Kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem szád bizonyságait.

89 URam! Igéd örökké megmarad, szilárdan áll a mennyben.

90 Nemzedékről nemzedékre tart igazságod, te erősítetted meg a földet, ezért áll az.

91 Rendeléseid szerint áll minden ma is, mert ami csak van, neked szolgál.

92 Ha nem törvényed lett volna gyönyörűségem, már elvesztem volna nyomorúságomban.

93 Sosem feledkezem el határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.

94 Tied vagyok! Ments meg, mert határozataidat keresem.

95 Várnak rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én intelmeidre figyelek.

96 Látom, minden tökéletes dolognak vége lesz, de parancsolatodnak nincs határa.

97 Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap arról gondolkodom!

98 Bölcsebbé teszel ellenségeimnél parancsolataiddal, mert azok mindig velem vannak.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert bizonyságaidon gondolkodom.

100 Eszesebb vagyok, mint a vének, mert megőrzöm határozataidat.

101 Minden gonosz ösvénytől megtartóztattam lábamat, hogy megtartsam beszédedet.

102 Nem tértem el ítéleteidtől, mert te oktatsz engem.

103 Mily édesek ínyemnek beszédeid, mint a méz a számnak!

104 Határozataidtól leszek értelmessé, gyűlölöm a hamisság minden ösvényét.

105 Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága.

106 Megesküdtem és megállom, hogy megtartom igazságos ítéleteidet.

107 Igen nagy nyomorúságban vagyok, URam, eleveníts meg szavad szerint!

108 Szám önkéntes fogadalmai legyenek kedvesek előtted, URam, és taníts meg törvényeidre!

109 Lelkem mindig veszedelemben van, de törvényedről mégsem feledkezem el.

110 Csapdát vetettek elém az istentelenek, de határozataidtól mégsem tévelyedtem el.

111 Bizonyságaid az én örökségem mindenkor, mert szívem örömei azok.

112 Szívem mindig és mindvégig rendelkezéseid teljesítésére hajlik.

113 A kétszínű embereket gyűlölöm, de szeretem törvényedet.

114 Menedékem és pajzsom vagy te, igédben reménykedem.

115 Távozzatok tőlem, ti gonoszok, hogy megőrizzem Istenem parancsolatait!

116 Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne engedj megszégyenülnöm reménységemben!

117 Segíts, hogy megmaradjak, és szüntelen gyönyörködjem rendelkezéseidben.

118 Elveted mindazokat, akik elhajolnak rendelkezéseidtől, mert hazugságuk álnokság.

119 Elveted e föld minden istentelenjét, mint a salakot, ezért szeretem bizonyságaidat.

120 Megborzad testem a tőled való rettegés miatt, és félek ítéleteidtől.

121 Törvényesen és igazságosan cselekedtem, ne adj át nyomorgatóimnak!

122 Légy kezes szolgádért, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem!

123 Szemem epekedik szabadításod és megígért igazságod után.

124 Cselekedjél szolgáddal kegyelmed szerint, és rendelkezéseidre tanítsál engem!

125 Szolgád vagyok, tégy értelmessé, hogy megismerjem bizonyságaidat!

126 Itt az ideje, hogy cselekedj, URam: megrontották törvényedet.

127 Mert én jobban szeretem parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

128 Igaznak tartom minden határozatodat, és gyűlölöm a hamisság minden ösvényét.

129 Csodálatosak intelmeid, azért megőrzi őket lelkem.

130 Beszéded kijelentése világosságot gyújt, és értelmessé teszi az együgyűt.

131 Kitátom számat, és lihegek, úgy kívánom parancsolataidat.

132 Tekints rám, és könyörülj rajtam, ahogy a nevedet szeretőkön szoktál.

133 Irányítsd lépteimet igéd szerint, és ne engedd, hogy bármi gonoszság uralkodjon rajtam!

134 Szabadíts meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem határozataidat!

135 Arcodat ragyogtasd szolgádra, és taníts meg engem rendelkezéseidre!

136 Megered a könny a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet.

137 Igaz vagy, URam, és igazságos az ítéleted.

138 Parancsolataidat igazságban rendelted el és igen nagy hűségben.

139 Buzgóságom emészt engem, mert ellenségeim elfeledkeztek beszédedről.

140 Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.

141 Bár kicsiny vagyok én és megvetett, de határozataidról nem feledkezem el.

142 Igazságod örökké igazság, és törvényed igaz.

143 Nyomorúság és szorongattatás ért engem, de parancsolataid gyönyörűségek nekem.

144 Intelmeid örökké igazak, adj nekem értelmet, hogy éljek!

145 Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, URam! Megtartom rendelkezéseidet.

146 Segítségül hívlak, szabadíts meg, és megőrzöm intelmeidet!

147 Hajnal előtt fölkelek, kiáltok hozzád. A te beszédedben van reménységem.

148 Szemem megelőzi az éjjeli őrséget, hogy beszédedről gondolkodjam.

149 Kegyelmességed szerint hallgasd meg szavamat, URam! Jóvoltod szerint eleveníts meg engem!

150 Közelednek gonosz háborgatóim, akik messze távolodtak törvényedtől.

151 De te közel vagy, URam, és minden parancsolatod igazság.

152 Régtől fogva ismerem intelmeidet, örökre maradandóvá tetted őket.

153 Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem feledkezem meg törvényedről!

154 Perelj peremben, és ments meg, eleveníts engem beszéded szerint!

155 Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.

156 Nagy a te irgalmad, URam! Ítéleted szerint eleveníts meg engem!

157 Sokan vannak üldözőim és háborgatóim, de nem térek el bizonyságaidtól.

158 Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartják meg beszédedet.

159 Lásd meg, URam, hogy szeretem határozataidat, kegyelmedből eleveníts meg engem!

160 A te Igéd summája igazság, és minden igazságos ítéleted örökkévaló.

161 Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de csak igédet féli a szívem.

162 Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy zsákmányt talált.

163 Gyűlölöm és utálom a hamisságot, de törvényedet szeretem.

164 Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos ítéleteidért.

165 Nagy a békessége a törvényedet szeretőknek, és nem botlanak el.

166 Várom szabadításodat, URam, és parancsolataid szerint cselekszem.

167 Lelkem megőrzi intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat.

168 Megtartom határozataidat és intelmeidet, mert minden utam nyilvánvaló előtted.

169 URam! Hadd szálljon színed elé könyörgésem, tégy bölccsé igéd szerint.

170 Jusson eléd imádságom, ahogy mondtad, szabadíts meg engem!

171 Ajkam dicséretet zengjen, mert megtanítasz rendelkezéseidre.

172 Nyelvem beszédedről énekeljen, mert minden parancsolatod igaz.

173 Kezed legyen segítségemre, mert határozataidat választottam!

174 URam, szabadításod után vágyódom, és törvényed gyönyörűségemre van.

175 Éltesd a lelkem, hogy dicsérhessen téged, és ítéleteid segítsenek rajtam!

176 Tévelygek, mint az elveszett juh. Keresd meg szolgádat, mert parancsolataidat nem felejtettem el!