1 Ez az ÚR szava, amelyet Zofóniásnak, Kúsi fiának mondott, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hizkijjá fia volt, Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében.

2 Elveszítek, mindent elveszítek e föld színéről – ezt mondja az ÚR.

3 Elveszítek embert és állatot. Elveszítem az ég madarait, a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a gonoszokkal együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről – ezt mondja az ÚR.

4 Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baal maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt,

5 azokat, akik az ég serege előtt hajlonganak a háztetőkön, és azokat is, akik leborulnak, s az ÚRra esküsznek, de esküsznek a Molokjukra is.

6 Kiirtom azokat is, akik elfordultak az ÚR követésétől, és nem keresik az URat, és nem tudakozódnak felőle.

7 Hallgass az ÚR, az én Istenem arca előtt, mert közel van az ÚR napja, amikor áldozatot készíttet az ÚR, és megszenteli meghívottait.

8 Az ÚR áldozatának napján megbüntetem a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöznek.

9 Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, s akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg uruk palotáját.

10 Azon a napon – ezt mondja az ÚR – kiáltás hangzik a Hal-kapu felől, jajgatás az Újvárosból és nagy pusztulás robaja a halmok felől.

11 Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kereskedő nép, kiirtják mindazokat, aki ezüstöt mérnek!

12 Abban az időben lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik olyanok, mint a bor sepreje, s akik azt mondják szívükben: Nem cselekszik az ÚR sem jót, sem rosszat.

13 Gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Ha házakat építenek is, nem laknak bennük, s ha szőlőt ültetnek is, nem isszák annak borát.

14 Közel van az ÚR nagy napja, közel van, és igen hamar itt lesz. Keserves hang szól az ÚR napján, kiáltozik akkor a hős is.

15 Harag napja az a nap, szorongattatás és nyomorúság napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és homály napja, felhő és ború napja.

16 Kürt és riadó napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!

17 Ínséget hozott az emberekre, és úgy járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az ÚR ellen. Kiömlik a vérük, mint a por, és belső részük olyan lesz, mint a szemét.

18 Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az ÚR haragjának napján, amikor az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Mert végez, bizony hamarjában végez a föld minden lakójával.