1 În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

În anul al unsprezecelea. Al captivităţii lui Ioachin (vezi comentariul la cap. 1,2; vezi p. 572). Acesta este anul 587/586 î.Hr. în care Ierusalimul a căzut, dacă coincide cu anul de domnie al lui Zedechia (2Regi 25,2-4.8.9). Luna nu este dată. Unii cred că profeţia a fost dată după căderea cetăţii (vezi Ezechiel 26,2), şi ar fi putut să fie dacă Ezechiel folosea un an calculat din toamnă în toamnă; totuşi, referirea la capturarea cetăţii ar putea să fi fost anticipativă.

Profeţiile împotriva lui Amon, Moab, Edom şi a filistenilor au fost relativ scurte. Cea împotriva Tirului ocupă trei capitole (cap. 26-28); cea împotriva Egiptului, cea mai importantă naţiune străină, acuzată de către Ezechiel, patru capitole.


2 „Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim: „Ha! Ha! Este zdrobită poarta popoarelor!, și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăți, căci el a rămas pustiu!”

Tirul. Tirul era o puternică cetate comercială alcătuită din Tirul Vechi, situat pe continent, şi Tirul Nou, zidit pe o insulă stâncoasă cu o suprafaţă de vreo 140 de pogoane la vreo jumătate de milă de ţărm. Tirul Nou avea două porturi, unul la miază-noapte şi unul la miază-zi. Din acestea Tirienii îşi trimeteau flotele lor de corăbii până în Atlantic, în Africa de Vest şi probabil Britania. Tirul a întemeiat colonii în Spania şi în Africa de Nord, dintre care unele au devenit renumite, ca de pildă Cartagina, Gades şi Abdera. Tirul era vestit şi pentru marinarii lui. Produsele lui manufacturate, ca de pildă obiecte de aramă, textile (îndeosebi purpura vopsită), obiecte de sticlă şi ceramică, erau vestite în lumea întreagă.

Fenicienii vorbeau o limbă semitică. Religia lor juca un rol de frunte în viaţa lor. Principalul lor zeu era Melkarth (uneori numit Baal Mell-Kart), zeul patron al Tirului. Acesta a fost acel Baal căruia i se aducea închinare de către Israel sub influenţa Izabelei. Ei se mai închinau şi lui Aştoret şi altor divinităţi prin orgii de natura cea mai stricată (vezi Vol. II, p. 38-41).

Cu privire la istoria Feniciei antice vezi comentariul la Geneza 10,6.15.17.18; Vol II, p. 67-69.

Ha! Ha! Vezi comentariul la cap. 25,3. Bucuria Tirului la căderea Ierusalimului pare să fi fost cu totul egoistă. În zilele lui Solomon, Ierusalimul fusese un mare centru comercial continental prin care decurgea comerţul din Arabia şi chiar din India. Ierusalimul, fără îndoială, se îmbogăţise din comerţul cu Fenicienii. Chiar şi în declinul lui, din cauza importanţei aşezării lui, Ierusalimul fără îndoială fusese centrul multor tranzacţii comerciale pe care Tirul ar fi fost fericit să le monopolizeze.


3 de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile!

Multe neamuri. Poate, aici, Nebucadneţar şi toate împărăţiile pământului de sub stăpânirea lui, adică, aliaţii lui (vezi Ieremia 34,1). Sau poate profetul vede peste secole. Urmând distrugerea de către Nebucadneţar a cetăţii de pe continent, cuceriri succesive au redus mai departe mândra cetate. Tirul a devenit o parte a Imperiului Persan, deşi a păstrat o situaţie de parţială independenţă. Mai târziu a fost stăpânit de Macedoneni, şi apoi de Romani.


4 Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală.

Voi răzui şi ţărâna. Un simbol înfăţişând nimicirea totală. Mai târziu, când Alexandru a asediat Noul Tir, a construit un drum dinspre continent către insulă şi a folosit pietrele şi molozul de la Vechiul Tir ca material pentru ea.


5 Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje de prins pește; Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Va fi prada neamurilor!

Vor întinde mreji. Locul unde fusese Tirul cel Vechi încă mai e folosit de pescari pentru a-şi usca mrejele.


6 Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul.”

Cetăţile. Sau Fiicele . Fiicele sunt probabil o imagine poetică pentru cetăţile aliate cu Tirul care au împărtăşit soarta lui.


7 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți și cu o mare mulțime de popoare.

Nebucadneţar. Sau Nebuchadrezzar . Ortografierea din KJV se aseamănă mai mult cu originalul babilonian Nabu-kudurri-usur, decât ortografierea Nebucadneţar (vezi comentariul la Daniel 1,1).

Împăratul tuturor împăraţilor. Daniel aplică acelaşi titlu la Nebucadneţar (Daniel 2,37). Împăraţii persani l-au adoptat (vezi Ezra 7,12), aşa cum se poate vedea din inscripţii.

De la miază-noapte. Arătând direcţia invaziei (vezi Ieremia 1,14).

Cu cai. Diferitele diviziuni ale oştirii numite sunt toate forţe de uscat. Nu găsim nici un raport

cu privire la vreo forţă navală care să fi fost folosită, care să fi înlesnit capturarea cetăţii insulare. Asediul a durat treisprezece ani. Nebucadneţar a nimicit cu totul cetatea de pe continent, dar n-a izbutit să cucerească Tirul de pe insulă. S-a ajuns la un acord prin care Tirul acceptă stăpânirea Babilonului.


8 El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău; va face șanțuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta.

Şanţul de apărare. Versetele 8-12 descriu metodele obişnuite de atac pentru o cetate de pe continent.


9 Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îți va surpa turnurile cu mașinile lui.
10 Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor, când va intra Nebucadnețar pe porțile tale cum se intră într-o cetate cucerită.
11 Va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui și-ți va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ.

Stâlpii. Ebr. maşşeboth, stâlpi. S-ar putea să fie o referire la cei doi stâlpi vestiţi descrişi de Herodot (ii. 44), unul de aur şi unul de smarald, din templul lui Melkart, Baal din Tir.


12 Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta.

În ape. Nu există raport despre încercarea lui Nebucadneţar de a construi un terasament spre insulă de la continent. Însă, aşa ceva a fost întreprins cu succes de către Alexandru. Chiar şi atunci a fost necesar ca el să folosească flota sa pentru a aduce insula la supunere în anul 332 î.Hr. (Diodorus Siculus xvii. 40-46).


13 Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale.

Cântecele tale. Cercetătorii atenţi ai cărţii Apocalips au notat marea asemănare între mare parte din simbolismul lui şi limbajul anumitor pasaje din cărţile lui Isaia, Ieremia, Ezechiel şi Daniel. E evident că Ioan, călăuzit de inspiraţie, a împrumutat foarte mult din ilustraţiile profeţilor din vechime pentru a prezenta marile scene culminante ale istoriei pământului în termeni care ar fi fost familiari şi plini de înţeles pentru cercetătorul atent al Vechiului Testament. Astfel, pustiirea Babilonului şi Tirului literal au oferit lui Ioan o descriere în tablouri a pustiirii Babilonului mistic (vezi şi comentariul la Isaia 13; 14; 23,1; 47,1; Ieremia 25,12; 50,1). Simbolismul şi limbajul cărţii Apocalips devin mai clare şi mai pline de înţeles când sunt studiate în lumina a ceea ce profeţii de pe vremuri au scris cu privire la evenimentele erei lor (vezi comentariul la Deuteronom 18,15). Diferite aspecte ale Tirului literal aşa cum sunt arătate în Ezechiel 26-28 sunt de valoare la un studiu în ce priveşte pedepsirea Babilonului, prezentată în Apocalips 17-18. Observaţi îndeosebi următoarele:

Vezi tabelul urmator


14 Te voi face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreje de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.”

Nu vei mai zidi. Unii au găsit dificultăţi în prezicerea aceasta datorită faptului că acolo e astăzi o comunitate de 14.000 de locuitori (estimare din anul 1974) pe actuala peninsulă care pe vremuri fusese insula şi şoseaua. Unii cred că profeţia se aplică numai la cetatea continentală. Ei arată la starea de pustiire de acolo – o pustiire atât de deplină încât locul vechii cetăţi nu poate fi nici măcar identificată pozitiv – ca dovadă a împlinirii cuvintelor profetului. Pe de altă parte trebuie să se înţeleagă faptul că şi dacă o cetate ar fi fost ridicată pe vechiul loc al cetăţii de pe continent, profeţia lui Ezechiel tot nu ar fi încălcată. Profeţia lui Ezechiel era împotriva Tirului vremii sale aşa cum stătea în vechea ei slavă şi cultură. Civilizaţia aceea şi cetatea ei însoţitoare urmau să fie distruse. Orice construcţie modernă pe terenul acela nu ar fi fost o reînviere a culturii vechi şi deci nu e o încălcare a cuvântului profetului. În plus, expresia nu vei mai (ebr. lo’...’od) însemnează simplu durată, lungime a timpului nedefinită dar care urmează să fie derivată din context. Astfel Iosif a plâns pe gâtul tatălui său ’od (Geneza 46,29), tradus acolo prin multă vreme. Ideea perpetuităţii nedefinite deşi nu necesar în cuvântul ’od,poate fi dedusă din referirile mai departe la soarta Tirului (vezi comentariul la v. 21). Vezi de asemenea Isaia 13,20.


15 Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir: „Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniților și de măcelul din mijlocul tău.

Ostroavele. Ebr. ’iyyim, însemnând ţinuturi de coastă ca şi insule.


16 Toți voievozii mării se dau jos de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă și stau pe pământ, întruna tremură de groază și stau înmărmuriți din pricina ta.

Voievozii mării. Adică voievozii negustori, aceia care au căpătat avere şi putere prin negustorie, nu suverani efectiv (vezi Isaia 23,8). Surpriza şi durerea lor sunt descrise sub ilustraţia doliului oriental.


17 Ei fac o cântare de jale asupra ta și-ți zic: „Vai cum ai fost nimicit, tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei care băgau groaza în toți cei dimprejur!

Locuit de cei ce străbat marea. Literal, locuit din mări. LXX zice simplu din mare.


18 Acum tremură ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.”

Îngrozite. Fără îndoială pentru că negoţul Tirului ajutase la prosperitatea lor.


19 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetățile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari,

Voi ridica împotriva ta adâncul. Versetele 19-21 prezintă Tirul ca afundându-se în adânc. Toţi cei care au ieşit din viaţa aceasta sunt prezentaţi ca adunaţi acolo. Uneori, poetic, ca în Isaia 14, când soseşte un nou venit, locuitorii adâncului sunt prezentaţi ca ridicându-se pentru a ţine cuvântare sau a-i spune bun venit (vezi comentariul la Isaia 14,9-10). Toate acestea, în mod normal, sunt parte a ilustraţiei. Ezechiel foloseşte aceeaşi ilustraţie pentru Egipt (Ezechiel 32,18-32).


20 te voi coborî împreună cu cei ce se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în țara celor vii.

vii.

Să nu te mai scoli. LXX traduce nu vei sta. Originalul ebraic a fost înţeles ca însemnând că, atunci când mândrul Tir, care acum se bucură de nenorocirea lui Iuda, va fi pus la un loc cu cei morţi, Dumnezeu va statornici pe poporul Său.


21 Te voi nimici cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta, și nu te vor mai găsi niciodată, zice Domnul Dumnezeu.”

Nu vei mai fi. Literal nimic din tine.

Nu te vor mai găsi niciodată. Aici cuvântul ebraic ’od (vezi comentariul la v. 14) este legat cu cuvântul le’olam , însemnând literal pentru o vreme. Lungimea lui ’olam trebuie şi ea să fie determinată de contextul lui (vezi comentariul la Exod 21,6). Combinaţia lui ’od şi a lui le’olam pare să scoată în evidenţă durata. Cuvintele lui pot fi aşa fel interpretate încât să însemneze că vechea cultură şi civilizaţie a Tirului vor dispărea şi nu vor mai fi. Niciodată vechiul imperiu nu urma să mai renască.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 7 PK 514