1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Cuvântul Domnului. Capitolul 23 prezintă o extinsă alegorie al cărei scop principal e de a scoate la iveală păcătoşenia lui Iuda. Alegoria este asemănătoare cu aceea din capitolul 16, deşi cu oarecare deosebire. Alianţele politice cu naţiunile străine este aici punctul principal al ilustraţiei.


2 „Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame.

Aceleiaşi mame. Cele două cetăţi, Samaria şi Ierusalimul, aveau una şi aceeaşi mamă, poporul evreu. Aveau strămoşi comuni.


3 Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor; acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc.

În tinereţea lor. Pentru scopul parabolei ele sunt prezentate că ar fi avut o existenţă separată chiar în timpul perioadei locuirii în Egipt. În tinereţea lor se înstrăinaseră ele de Dumnezeu. Pe vremea aceea naţiunea lui Israel încă era considerată ca necăsătorită. Căsătoria cu Iehova a avut loc când s-a încheiat legământul de la Sinai (Exod 19).


4 Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei, Oholiba. Erau ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

Ohola. Ebr. ’Oholah, însemnând cort. O uşoară modificare a expresiei ebraice dă înţelesul cortul ei care, dacă e corect, ar atrage atenţia la faptul că Samaria şi-a rânduit propriul ei cult în loc de a îngădui poporului să meargă la Templu (1Regi 12,26-33). Dacă ’Oholah înseamnă simplu cort s-ar putea să fie o aluzie la corturile de prostituţie care probabil împodobeau înălţimile.

Oholiba. Ebr. ’Oholibah fiind sau o formă emfatică a substantivului care însemnează, ca ’Oholah, cort, sau, cu o uşoară schimbare în ebraică, cortul meu (este) în ea. Ultimul sens ar atrage atenţia la faptul că sanctuarul Domnului era în Iuda. Cu privire la semnificaţia cortului vezi comentariul precedent la Ohola.

Erau ale mele. Amândouă se declarau ca supuse adevăratului Dumnezeu.


5 Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni, vecinii ei,

Asirieni. Cu privire la Samaria care caută alianţe cu străinii de neam vezi Osea 7,11-12.


6 îmbrăcați cu stofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călare pe cai.

Călăreţi. Asirienii erau vestiţi pentru cavaleria lor.


7 Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți idolii lor.
8 Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea în tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră curviile peste ea.

Curviile ei din Egipt. Sau Curvii aduse din Egipt. Probabil o referire la un eveniment care a precipitat căderea Samariei. (Vezi 2Regi 17,4 comp. Osea 7,11 )


9 De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.

Am dat-o. Vezi 2Regi 17,5-6. Se trece pe scurt peste istoria Samariei, deoarece naţiunea aceea nu mai există, şi e folosit ca o bază de comparaţie pentru portretizarea mai amănunţită a nebuniei lui Iuda.


10 Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele, și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecățile făcute de ei asupra ei.
11 Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei; și a întrecut pe sora sa în curvii.

A fost mai fără frâu. Pe lângă alianţa ei cu Asiria şi Egiptul, Iuda a căutat ajutorul Babilonienilor (v. 16).


12 Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călare pe cai, toți tineri și plăcuți.

Copiii Asiriei. Exemple care pot fi citate sunt ofertele făcute de Ahaz lui Tiglat-Pilaser pentru ajutorul lui contra Sirienilor şi Israeliţilor (2Regi 16,7-9), şi încercarea lui Ezechia de a domoli prin daruri pe Sanherib, pe când în acelaşi timp îşi punea încrederea în Egipt (2Regi 18,14.21).


13 Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintâi din amândouă.

Amândouă. Amândouă surorile urmau aceeaşi cale.


14 Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți cu culoare roșie,

Zugrăveli de bărbaţi. Asemenea portretizări în culori frumoase erau caracteristice pentru Asirieni, şi Babilonienii de asemenea îşi împodobeau zidurile cu figuri în culori.


15 cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror țară de naștere este Haldeea; și s-a aprins după ei
16 la cea dintâi privire, și le-a trimis soli în Haldeea.

Le-a trimis soli. Poate că Manase pe când era captiv în Babilon (2Cronici 33,11), văzuse în cetatea aceea un rival posibil al Asiriei. Delegaţia lui Merodac- Baladan la Ezechia (Isaia 39), sugerează că Babilonul aştepta de la Iuda ajutor contra Asiriei (vezi comentariul la 2Regi 20,12). Ocazia precisă când Iuda a trimis solii la care se face aluzie aici nu e cunoscută.


17 Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei, și apoi inima i s-a înstrăinat de ei.

o cu curviile lor. Aşa că ea s-a spurcat cu ei, şi apoi inima i s-a înstrăinat de ei.

Inima i s-a înstrăinat. Iuda a ajuns să se sature de alianţa ei babiloniană şi a căutat ajutorul Egiptului. Versetele 17-19 descriu politica aceasta nestatornică (vezi 2Regi 24; 25)


18 Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de sora sa.

Inima Mea s-a înstrăinat. Domnul s-a obosit de Iuda şi s-a întors de la ea cu scârbă.


19 Dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei când curvea în țara Egiptului.
20 Ea s-a aprins după niște necurați a căror carne era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca a armăsarilor.

Necuraţi. Sau Ibovnici. Ebr. pilagshim, cuvânt folosit de obicei cu privire la concubine (Geneza 22,24; 2Samuel 3,7). Aici se referă la voievozii egipteni a căror favoare o căuta Iuda. Măgari. Aceste animale sunt introduse aici pentru a arăta intensitatea patimei (vezi Ieremia 2,24; 5,8; Osea 8,9).


21 Astfel, ți-ai înnoit iarăși nelegiuirea tinereții tale, când egiptenii îți strângeau țâțele, din pricina sânului tău fecioresc.
22 De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că ațâț împotriva ta pe ibovnicii tăi de care ți-ai înstrăinat inima și-i aduc din toate părțile împotriva ta:
23 pe babilonieni și pe toți haldeii, căpitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călare pe cai.

Căpitani. Sau Pekod . Numele unui trib aramaic care trăieşte la răsărit de Tigru, aproape de gura râului (vezi Ieremia 50,21). Voievozi şi Domni. Sau Soa şi Coa . Considerate a fi triburile Sutu şi Qutu, trăind la răsărit de Tigru.


24 Ei vin împotriva ta cu arme, care și roți, și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri înaintează din toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata, și te vor judeca după legile lor.

Care. Ebr. hoşen, al cărui sens este necunoscut. LXX zice de la nord care dă un bun înţeles.

Roţi. Compară cap. 26,10.


25 Te fac să-Mi simți gelozia, și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile, și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, și ce-ți va mai rămâne va fi mâncat de foc.

Îţi vor tăia nasul. Mutilarea prizonierilor era practicată atât de Asirieni cât şi de Babilonieni. După Diodorus Siculus (i. 78), egiptenii pedepseau o femeie adulteră tăindu-i nasul.


26 Te vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești.
27 Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu îți vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt.”
28 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști, în mâinile acelora de care ți s-a înstrăinat inima.

Pe care îi urăşti. Vezi v. 17. Versetele 28-31 descriu pedepsirea Ierusalimului sub ilustraţia pedepsirii unei curve.


29 Se vor purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale.
30 Lucrurile acestea ți se vor întâmpla pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.
31 Ai mers pe calea surorii tale, de aceea și Eu îți pun potirul ei în mână.”
32 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs și batjocură. Încape mult în el!

Vei bea. Anume din potirul mâniei (vezi Isaia 51,17; Ieremia 25,15).


33 Te vei umple de beție și durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă!
34 Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile și-ți vei sfâșia țâțele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.”

Vei roade cioburile. O puternică ilustraţie exprimând grafic disperarea la care Iudeii urmau să fie aduşi în ziua suferinţei lor.


35 De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale.”
36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și pe Oholiba? Pune-le înainte urâciunile lor!

Vrei să judeci? Compară cu cap. 20,4; 22,2. O nouă secţiune începe aici. Profetul rezumă păcatele Oholei şi Oholibei, dar dintr-un punct diferit de vedere decât acela din versetele 1-22. El numeşte trei elemente distincte: 1) cultul lui Moloh (v. 37), 2) spurcarea Templului (v. 38) şi 3) călcarea Sabatului (v. 38).


37 Ele s-au dedat la preacurvie, și pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; și copiii pe care Mi-i născuseră i-au trecut prin foc, în cinstea lor, ca să-i mănânce!
38 Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel Sfânt în aceeași zi și Mi-au pângărit Sabatele.
39 Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel Sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.

În ziua aceea. Atât de îndrăzneţi erau Iudeii în idolatria lor încât în ziua în care îşi arseseră copiii pentru Moloh în Valea lui Hinom, în chip ipocrit se înfăţişau ca închinători în templul lui Iehova (vezi Ieremia 7,9-10).


40 Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe, le-au trimis soli și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale;

Au umblat după oameni. Timpul verbului vrea să spună că acţiunea aceasta era ceva obişnuit. Ei obişnuiau să trimită de repetate ori.

Te-ai sulemenit la ochi. Cei din vechime foloseau praf de staniol (antimoniu), de culoare neagră, ca să producă o margine în jurul ochilor aşa ca să facă albul ochiului să arate mai frumos şi mai ademenitor (vezi 2Regi 9,30).


41 ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămâia și untdelemnul Meu.

Pat măreţ. Mai degrabă un divan folosit aici pentru a sta întins la petrecere (vezi Cântarea Cântărilor 3,7; Mica 2,15).


42 S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele; și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustiu, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor.

Beţivi. Ebr. sawba’im al cărui înţeles nu e sigur. O uşoară schimbare duce la traducerea sabeeni. Profetul pare să scoată în evidenţă degradarea progresivă a cetăţii curve. LXX omite cuvântul acesta. Bărbaţi de rând, beţivi din pustie, sunt admişi la îmbrăţişările ei.


43 Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: „Și acum își va urma ea oare curviile, și tot vor mai veni la ea?”

Va urma ea? Textul ebraic al acestui verset este confuz şi de aceea intraductibil. LXX redă versetul astfel: De aceea am spus: Nu va săvârşi ea adulter cu aceştia? Şi a desfrânat ea în felul unei curve ?


44 Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45 De aceea, oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge; căci sunt preacurve și au sânge pe mâini.”

Oameni fără prihană. S-ar putea ca Babilonienii să fie numiţi astfel prin contrast şi astfel ca o mustrare înţepătoare pentru cele două surori. Pe de altă parte s-ar putea ca expresia să fie generală, însemnând bărbaţi cărora li se încredinţase judecata dreaptă.


46 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului.
47 Adunarea le va ucide cu pietre și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc.

Cu pietre. Aici e un amestec de vorbire figurată şi de realitate. Uciderea cu pietre era o pedeapsă legală pentru adulter (Levitic 20,2.10; Deuteronom 22,22.24), dar doborârea faptică a Ierusalimului urma să fie prin sabie.


48 Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară; ca toate femeile să ia învățătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!

Toate femeile. Adică, toate naţiunile, cărora Israel urma să le servească de avertizare şi un exemplu care să le facă să se oprească.


49 Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri, și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu!”