1 Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.

Îndată. [Judecata din timpul zilei înaintea Sinedriului, Marcu 15,1 = Matei 27,1 = Luca 22,66-71. Comentariu major: Luca].

2 Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.

Pilat L-a întrebat. [Prima judecată înaintea lui Pilat, Marcu 15,2.-5 = Matei 27,2. 11-14 = Luca 23: 1-5 = Ioan 18,28-38. Comentariu major: Luca şi Ioan].

3 Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.

El n-a răspuns nimic. Dovezile textuale atestă omiterea (cf. p. 146) acestor cuvinte aici în Marcu.

4 Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”

Verset ce nu a fost comentat.

5 Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

Verset ce nu a fost comentat.

6 La fiecare praznic al Paştilor, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei.

La fiecare praznic. [La praznicul acela, KJV]. [A doua judecată înaintea lui Pilat, Marcu 15,6-19 = Matei 27,15-31a = Luca 23,13-25 = Ioan 18,39 la 19,16. Comentariu major: Matei şi Ioan].

Le slobozea. Sau, el obişnuia să sloboadă, adică era practica lui obişnuită de a face aşa.

7 În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.

Verset ce nu a fost comentat.

8 Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna.

Verset ce nu a fost comentat.

9 Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor?”

Verset ce nu a fost comentat.

10 Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.

Verset ce nu a fost comentat.

11 Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba.

Verset ce nu a fost comentat.

12 Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”

Verset ce nu a fost comentat.

13 Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”

Verset ce nu a fost comentat.

14 „Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”

Verset ce nu a fost comentat.

15 Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.

A vrut. [Vrând, KJV]. Literal, dorind. Era mai mult decât voinţă din partea lui Pilat; el era doritor să satisfacă poporul, dacă era cu putinţă, ca nu cumva pasiunile lor nestăpânite să ducă la o răscoală.

16 Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.

Verset ce nu a fost comentat.

17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.

Verset ce nu a fost comentat.

18 Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”

Verset ce nu a fost comentat.

19 Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.

Verset ce nu a fost comentat.

20 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.

L-au dus. [Răstignirea, Marcu 15,20-41 = Matei 27,31b-56 = Luca 23,26-49 = Ioan 19,17-

37. Comentariu major: Matei şi Ioan].

21 Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.

Tatăl lui. Numai Marcu relatează aceasta.

22 Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpăţânii”.

Verset ce nu a fost comentat.

23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.

Verset ce nu a fost comentat.

24 După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.

Verset ce nu a fost comentat.

25 Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.

Verset ce nu a fost comentat.

26 Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.”

Verset ce nu a fost comentat.

27 Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui.

Verset ce nu a fost comentat.

28 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”

Scriptura. O citare din Isaia 53,12. Dovezi textuale importante pot fi citate (cf. p. 146) pentru omiterea acestui citat din Isaia. Totuşi este neîndoielnic în Luca 22,37.

29 Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,

Verset ce nu a fost comentat.

30 mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”

Verset ce nu a fost comentat.

31 Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!

Verset ce nu a fost comentat.

32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.

Verset ce nu a fost comentat.

33 La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.

Verset ce nu a fost comentat.

34 Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Verset ce nu a fost comentat.

35 Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”

Verset ce nu a fost comentat.

36 Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”

Verset ce nu a fost comentat.

37 Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.

Şi-a dat duhul. Literal, a expira (vezi la Matei 27,50).

38 Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.

Verset ce nu a fost comentat.

39 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”

Verset ce nu a fost comentat.

40 Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,

Maria, mama. Nu se ştie nimic altceva de această Marie, decât menţiunea făcută despre ea de diferiţi scriitori ai Evangheliei în legătură cu moartea, îngroparea şi învierea lui Isus. Unii au identificat-o cu Maria, soţia lui Cleopa (vezi la Ioan 19,25; cf. la Marcu 3,18).

Salome. Comparaţia cu Matei 27,56 lasă să se înţeleagă că Salomea era probabil mama lui Iacov şi a lui Ioan, fii lui Zebedei. De asemenea, s-a sugerat că ea era o soră a Mariei, mama lui Isus (vezi la Ioan 19,25).

41 care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.

Verset ce nu a fost comentat.

42 Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului –

Pregătirii. [Înmormântarea, Marcu 15,42-47 = Matei 27,57-61 =Luca 23,50-56 = Ioan 19,38-

42. Comentariu major: Matei şi Marcu. Vezi harta p. 225 ; diagrama 8,9, p. 232, 233]. Gr. paraskeue, pregătire, un cuvânt pe care uzanţa iudaică în NT probabil îl aplică fie la ziua care precede ziua de Sabat, fie la ziua care precede o zi de sărbătoare, vezi p. 107.

Ziua dinaintea Sabatului. Acesta era sabatul săptămânal (vezi note adiţionale la Matei 26, nota 1). Afirmaţia precisă a lui Marcu, luată împreună cu succesiunea zilelor din Luca 23,54 la 24,1, certifică dincolo de orice posibilitate de îndoială că vineri a fost ziua răstignirii.

43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.

Verset ce nu a fost comentat.

44 Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.

Verset ce nu a fost comentat.

45 După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.

Trupul. Gr. ptoma, cadavrul, însemnând numai un trup mort. Aceasta este unica apariţie a lui ptoma în NT. Cuvântul grec obişnuit pentru trup este soma (vezi Matei 27,59; Luca 23,52; Ioan 19,40).

46 Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

Verset ce nu a fost comentat.

47 Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.

Se uitau. Textul grec lasă să se înţeleagă că femeile au observat cu atenţie îngroparea lui Isus, plănuind să îmbălsămeze trupul Lui, după ce vor fi fost trecute orele sacre ale sabatului(vezi Luca 23,55 la 24,1).COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1–20 DA 723–740 2, 4, 5 DA 726

9 DA 733

16–19 DA 734

20–38 DA 741–757

26 EW 179

31 SR 222

31, 32 DA 749

32 EW 179

34 COL 196; SR 226

44 DA 773