1 După două zile era praznicul Paştilor şi al Azimelor. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.

După două zile. [Uneltirea de trădare, Marcu 14,1.2.10.11 = Matei 26,1-5, 14-16 = Luca 22,1-6 = Ioan 16,10.11. Comentariu major: Matei].

2 Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.”

Verset ce nu a fost comentat.

3 Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.

Pe când şedea Isus…în Betania. [Ospăţul lui Simon, Marcu 14,3-9 = Matei 26,6-13 = Luca 7,36-50 = Ioan 12,1-9. Comentariu major: Matei şi Luca].

4 Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir?

Verset ce nu a fost comentat.

5 Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine;

Verset ce nu a fost comentat.

7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.

Verset ce nu a fost comentat.

8 Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.

A făcut ce a putut. Adică, ea a folosit cel mai bine ceea ce avea la îndemână. Aceasta este ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la fiecare, nici mai mult nici mai puţin.

9 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Verset ce nu a fost comentat.

10 Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus.

Verset ce nu a fost comentat.

11 Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor.

S-au bucurat. [Ei erau bucuroşi, KJV]. Poate că oferta făcută de Iuda a venit tocmai la timpul când ei erau gata să renunţe la nădejdea de a-şi îndeplini imediat planurile. (vezi la Matei 26,15).

Nimerit. Vezi la Matei 26,5; cf. Marcu 14,2.

12 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când jertfeau paştile, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci paştile?”

Jertfeau Paştele. [Pregătirea pentru Paşte, Marcu 14,12-16 = Matei 26,17-19 = Luca 22,7-

13. Comentariu major: Matei].

13 El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.

Un om. Pe cât se pare un slujitor, nu stăpânul casei (vezi v. 14). Era ceva neobişnuit ca un bărbat să ducă apă într-un urcior sau borcan de pământ; lucrul acesta era de obicei făcut de femei. Bărbaţii de obicei transportau apa în burdufuri de piele.

14 Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?”

Stăpânului casei. Gr. despotes (vezi la Luca 2,29).

Odaia pentru oaspeţi. Gr. kataluma, un cuvânt folosit în papirusuri pentru a descrie orice loc de găzduire (vezi la Luca 2,7).

15 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.”

O odaie mare de sus. Gr. anagaion, literal, orice odaie deasupra parterului, deci, o odaie în partea de sus a casei. Comparaţi gr. huperoon, care înseamnă strict odaia de sus (Fapte 1,13; etc.). Pentru o sugerarea identificării acestei odăi vezi la Matei 26,18.

Aşternută gata. [Mobilată, KJV]. Literal, aşternută. Aici, referirea este probabil la aranjamentul paturilor şi pernelor în odaie (vezi la cap. 2,15). Pregătiţi. În anticipare, se crede, a Paştelui.

16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătit paştile.

Verset ce nu a fost comentat.

17 Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.

Seara. [Celebrarea Paştelui, Marcu 14,17.18a = Matei 26,20 = Luca 22,14-16. Comentariu major: Luca.] Adică, seara zilei dintâi a praznicului azimilor (v. 12). Pentru o cronologie a ultimei Cine vezi nota adiţională la Matei 26, nota 2.

18 Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”

Pe când şedeau. [Trădătorul dat pe faţă, Marcu 14,18b-21 = Matei 26: 21-25 = Luca 22,21-23 = Ioan 13,21-30. Comentariu major: Matei şi Ioan]. Mai degrabă când s-au întins pe pat (vezi la cap. 2,15).

19 Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”

Verset ce nu a fost comentat.

20 „Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid.

Verset ce nu a fost comentat.

21 Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”

Verset ce nu a fost comentat.

22 Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.”

Pe când mâncau. [Cina Domnului, Marcu 14,22-25 = Matei 26,26-29 = Luca 22,17-20. Comentariu major: Matei].

23 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el.

Verset ce nu a fost comentat.

24 Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.

Verset ce nu a fost comentat.

25 Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Verset ce nu a fost comentat.

26 După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor.

Au cântat cântările de laudă. [Au cântat un imn, KJV]. [Retragerea în Ghetsemani, Marcu 14,26 = Matei 26,30 = Luca 22,39. Comentariu major: Matei].

27 Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire; pentru că este scris: „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.”

Toţi veţi avea un prilej de poticnire. [Vă veţi poticni, KJV] [O avertizare pentru Petru şi cei zece, Marcu 14,27-31 = Matei 26,31-35 = Luca 22,31-38. Comentariu major: Matei].

Din cauza Mea în noaptea aceasta. Dovezile textuale favorizează omiterea (cf. p. 146) a acestor cuvinte, dar ele sunt bine atestate în Matei 26,31.

28 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”

Verset ce nu a fost comentat.

29 Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.”

Verset ce nu a fost comentat.

30 Şi Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.”

Astăzi. Potrivit cu calculul iudaic ziua a şasea deja începuse la apusul soarelui şi judecata şi crucificarea urmau să aibă loc înainte de următorul apus de soare. De două ori. Numai Marcu notează acest amănunt.

31 Dar Petru I-a zis cu şi mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru.

Verset ce nu a fost comentat.

32 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.”

S-au dus. [Au venit, KJV] [Ghetsemani, Marcu 14,32-52 = Matei 26,36-56 = Luca 22,40-53 = Ioan 18,1-12. Comentariu major: Matei.]

33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare.

Verset ce nu a fost comentat.

34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”

Verset ce nu a fost comentat.

35 Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.

Ceasul. Adică, evenimentele orei.

36 El zicea: „Ava – adică: Tată – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”

Verset ce nu a fost comentat.

37 Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?

Verset ce nu a fost comentat.

38 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Verset ce nu a fost comentat.

39 S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte.

Verset ce nu a fost comentat.

40 Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă.

Nu ştiau. Un amănunt notat numai de Marcu. Pentru o situaţie asemănătoare în care ucenicii au rămas fără cuvânt, vezi cap. 9,6.

41 În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

Destul. Cuvântul grec tradus astfel în papirusuri apare pe recipise indicând plătirea în întregime (vezi la Matei 6,2). Poate Isus aici voia să spună că ucenicii dormiseră îndeajuns. Sau poate El va fi vrut să spună că discutarea acelei chestiuni se sfârşise.

42 Sculaţi-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

Verset ce nu a fost comentat.

43 Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni.

Verset ce nu a fost comentat.

44 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este; să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.”

Verset ce nu a fost comentat.

45 Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult.

Verset ce nu a fost comentat.

46 Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins.

Verset ce nu a fost comentat.

47 Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.

Verset ce nu a fost comentat.

48 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi.

Verset ce nu a fost comentat.

49 În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu, şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.”

Verset ce nu a fost comentat.

50 Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

Verset ce nu a fost comentat.

51 După El mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el;

Un tânăr. [Un anumit tânăr, KJV]. Acest incident aparent neînsemnat nu pare să aibă vreo legătură deosebită cu evenimentele nopţii şi cu toate acestea inspiraţia trebuie să fi avut vreun motiv pentru includerea lui în naraţiune. S-a sugerat că autorul Evangheliei, Ioan Marcu (vezi Fapte 12,12), se referă aici criptic la propria Sa legătură cu arestarea lui Isus. Acest tânăr nu se poate să fi fost unul dintre ucenici, deoarece ei Îl părăsiseră deja şi fugiseră (Marcu 14,50). Ar trebui să fie arătat, totuşi, că orice sugestie cu privire la identitatea tânărului nu este mai mult decât o ipoteză,

oricât ar părea de rezonabilă. Comparaţi faptul intenţionat că Ioan nu se identifică pe sine pe nume (Ioan 21,20-24) Ei. [Tinerii, KJV]. Dovezile textuale favorizează (cf. p. 146) exprimarea simplă ei.

52 dar el şi-a lăsat învelitoarea şi a fugit în pielea goală.

În pielea goală. [Gol, KJV]. Poate pe deplin gol sau, mai probabil, îmbrăcat numai cu hainele de dedesubt sau tunică (vezi la Matei 5,40; Ioan 21,7).

53 Pe Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii.

Pe Isus L-au dus. [Judecarea înaintea Sinedriului în timpul nopţii, Marcu 14,53-72 = Matei 26,57-75 = Luca 22: 54-65 = Ioan 18,25-27. Comentariu major: Matei].

54 Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot; a şezut jos împreună cu aprozii şi se încălzea la para focului.

Para focului. Literal, lumina. Lumina focului a fost ceea ce l-a dat la iveală pe Petru.

55 Preoţii cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare; dar nu găseau niciuna.

Verset ce nu a fost comentat.

56 Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau.

Verset ce nu a fost comentat.

57 Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui şi au zis:

Verset ce nu a fost comentat.

58 „Noi L-am auzit zicând: „Eu voi strica Templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omeneşti.”

Verset ce nu a fost comentat.

59 Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor.

Verset ce nu a fost comentat.

60 Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?”

Verset ce nu a fost comentat.

61 Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?”

Celui Binecuvântat. O denumire pentru divinitate, pentru a evita folosirea numelui sacru Iehova sau Iahweh (vezi vol. I, p. 171,172).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 3 ML 80; 6T 310 3–11 DA 557–568 6–8 DA 560 6 4T 550 7 CS 161; MH 201, 205; PK 652; 4T 552 9 4T 551 10 DA 564 17–25 DA 652–661 27, 29 COL 152; DA 688 29–31 DA 673 30 DA 712 32–50 DA 685–697 34–38 8T 100 37, 38 DA 689 38 DA 126; EW 167; GW 163; PP 689; Te 192; 2T 49, 89, 101, 490, 511; 3T 476; 5T 34, 115, 146; 6T 410 40 DA 690 50 DA 697 53–72 DA 698–715 56 TM 71 58, 60 DA 706 70 DA 712 72 COL 152

62 „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.”

Verset ce nu a fost comentat.

63 Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „Ce nevoie mai avem de martori?

Verset ce nu a fost comentat.

64 Aţi auzit hula. Ce vi se pare?” Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea.

Verset ce nu a fost comentat.

65 Şi unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii şi să-I zică: „Proroceşte!” Iar aprozii L-au primit în palme.

Verset ce nu a fost comentat.

66 Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot.

Verset ce nu a fost comentat.

67 Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat ţintă la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus din Nazaret!”

Verset ce nu a fost comentat.

68 El s-a lepădat şi a zis: „Nu ştiu, nici nu înţeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieşit în pridvor. Şi a cântat cocoşul.

Verset ce nu a fost comentat.

69 Când l-a văzut slujnica, a început iarăşi să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.”

Verset ce nu a fost comentat.

70 Şi el s-a lepădat din nou. După puţină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti galileean, şi graiul tău seamănă cu al lor.”

Verset ce nu a fost comentat.

71 Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta despre care vorbiţi!”

Verset ce nu a fost comentat.

72 Îndată a cântat cocoşul a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

Verset ce nu a fost comentat.