1 Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!”

Când au ieşit. [Semne ale revenirii lui Hristos, Marcu 13,1-37 = Matei 24,1-51 = Luca 21,5-

38. Comentariu major: Matei.]

2 Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”

Verset ce nu a fost comentat.

3 Apoi a şezut pe Muntele Măslinilor în faţa Templului. Şi Petru, Iacov, Ioan şi Andrei L-au întrebat deoparte:

Verset ce nu a fost comentat.

4 „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?”

Verset ce nu a fost comentat.

5 Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.

Verset ce nu a fost comentat.

7 Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul.

Verset ce nu a fost comentat.

8 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.

Tulburări. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 146) omiterea acestui cuvânt.

9 Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie.

Luaţi seama. Matei (cap. 24) omite partea cuvântării lui Isus relatată în Marcu 13,9-12, probabil pentru că relatase practic aceleaşi observaţii şi sfaturi dintr-o cuvântare timpurie. Pentru comentariul la aceste versete vezi la Matei 10,17-21.

Soboarelor. [Sfaturilor, KJV]. Fără îndoială o referire la Sinedriile iudaice sau la curţile de judecată locale care se întruneau în diferitele sinagogi (vezi p. 56). Înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor. În primul rând o referire la cârmuitorii dintre Neamuri. Să le slujiţi ca mărturie. [Mărturie împotriva lor, KJV]. De preferat să duceţi mărturie înaintea lor (vezi la Matei 10,18).

10 Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.

Propovăduită. [Vestită, KJV]. Gr. kerusso, a proclama, a vesti, deci a predica.

11 Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.

Vă vor duce. Însemnând aici că ei urmau să fie duşi la o curte de judecată sau la pedeapsă (vezi Matei 10,18; Luca 21,12; 22,54; Fapte 25,17; etc.). Să nu vă îngrijoraţi. [Să nu vă gândiţi, KJV]. Adică, să nu gândească cu îngrijorare; să nu fiţi îngrijoraţi (vezi la Matei 6,25; 10,19). Să nu premeditaţi. Vezi la Matei 10,19.20. Dovezile textuale atestă (cf. p. 146) omiterea acestor cuvinte.

12 Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.

Verset ce nu a fost comentat.

13 Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

Verset ce nu a fost comentat.

14 Când veţi vedea „urâciunea pustiirii” stând acolo unde nu se cade să fie – cine citeşte să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.

Stând unde nu trebuie. Sau aşezaţi unde n-ar trebui să fie (RVS).

15 Cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare şi să nu intre în casă ca să-şi ia ceva din ea.

Verset ce nu a fost comentat.

16 Şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.

Verset ce nu a fost comentat.

17 Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!

Verset ce nu a fost comentat.

18 Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna.

Verset ce nu a fost comentat.

19 Pentru că în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi, şi cum nici nu va mai fi vreodată.

Verset ce nu a fost comentat.

20 Şi dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa; dar le-a scurtat din pricina celor aleşi.

Verset ce nu a fost comentat.

21 Dacă vă va zice cineva atunci: „Iată, Hristosul este aici” sau: „Iată-L acolo”, să nu-l credeţi.

Hristosul. [Hristos, KJV]. Literal, Hristosul adică Mesia. Cuvântul este folosit aici ca un titlu, nu ca un nume personal (vezi la Matei 1,1).

22 Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

Verset ce nu a fost comentat.

23 Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte.

Verset ce nu a fost comentat.

24 Dar, în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,

În zilele acelea. Marcu este şi mai precis decât Matei în ce priveşte fixarea timpului acestor semne în cer (vezi la Matei 24,29).

25 stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.

Vor cădea. Vezi la Matei 24,29. Vincent (Word Studies in the New Testament) numeşte aceasta o exprimare care este foarte neîndestulătoare pentru originalul grafic. El notează că textul grec subliniază înţelesul de continuitate ca o ploaie de stele căzătoare. Vezi la Apocalipsa 6,13.

26 Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.

Verset ce nu a fost comentat.

27 Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

Verset ce nu a fost comentat.

28 Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.

Verset ce nu a fost comentat.

29 Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Verset ce nu a fost comentat.

30 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.

Verset ce nu a fost comentat.

31 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Verset ce nu a fost comentat.

32 Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Verset ce nu a fost comentat.

33 Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.

Verset ce nu a fost comentat.

34 Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.

Plecat într-o altă ţară. [Într-o călătorie îndepărtată, KJV]. Marcu omite aici cea mai mare partea a cuvântării relatată în Matei 24,37 la 25,16.

35 Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.

Nu ştiţi. Vezi la Matei 24,36.44. Acesta este motivul pentru a fi veghetor sau atent.

Seara. Cei patru termeni folosiţi aici se referă la cele patru străji din timpul nopţii, potrivit cu sistemul roman folosit pe atunci în Palestina.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1 GC 25 1–37 DA 627–636

9 AA 81; SR 256; 5T 102, 717

11 CSW 40

13 DA 355

22 GC xi; 5T 746

24 GC 306

24–26 GC 37, 304

33 DA 634; GC 490; 2T 199, 321; 3T 572; 4T 306; 5T 102, 115; 6T 128; 7T 238

34 CH 302; ChS 13; COL 326; CS 83, 117, 119; CT 513; DA 362; Ed 138; Ev 91, 95; FE 48; ML 218, 276; MYP 301; SC 82; TM 165, 183; 2T 250, 255, 667; 4T 397;

5T 182, 184, 395, 462, 463, 564, 736; 6T 243, 245, 427, 433, 481; 7T 58; 8T 56, 246; 9T 221

34–37 8T 37

35 GC 38; 2T 191

35, 36 GC 491; 2T 205

35–37 2T 190, 192

36 6T 410

37 GC 57

36 Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.

Verset ce nu a fost comentat.

37 Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”

Verset ce nu a fost comentat.