1 Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész nagytanács. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak.

2 Pilátus pedig megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki: Te mondod.

3 A főpapok hevesen vádolták őt.

4 Pilátus ismét megkérdezte tőle: Nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak!

5 Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott.

6 Ünnepenként pedig szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kértek.

7 Volt akkor egy Barabbás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el.

8 A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte, hogy tegyen eleget a szokásnak.

9 Pilátus pedig megkérdezte tőlük: Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? –

10 mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok.

11 A főpapok azonban felbujtották a sokaságot, hogy inkább Barabbás elbocsátását követeljék.

12 Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok?

13 Azok ismét felkiáltottak: Feszítsd meg!

14 Pilátus megkérdezte tőlük: De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: Feszítsd meg!

15 Pilátus pedig, minthogy a sokaság kedvére akart tenni, szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy megfeszítsék.

16 A katonák bevitték őt a palotába, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész őrséget.

17 Bíborszínű köpenyt adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére,

18 és elkezdték köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya!

19 Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.

20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, és felöltöztették a saját ruhájába. Majd kivitték, hogy megfeszítsék őt.

21 Kényszerítettek egy arra menő embert, a cirénei Simont, Alexandrosz és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét.

22 Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely,

23 és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el.

24 Keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon.

25 Kilenc óra volt, amikor megfeszítették.

26 Felirat is volt a kereszten az ellene szóló vádról, amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA.

27 Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől.

28 És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: „És a bűnösök közé sorolták.”

29 Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt,

30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!

31 Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az írástudókkal együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni.

32 A Krisztus, Izráel királya szálljon le most a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk! Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.

33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig.

34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Elói, elói, lámá sabaktáni! – ami ezt jelenti: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?

35 Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: Íme, Illést hívja.

36 Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nádszálra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt?

37 Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét.

38 Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.

39 Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!

40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé,

41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.

42 Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt,

43 eljött az arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét.

44 Pilátus csodálkozott azon, hogy Jézus már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már.

45 Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek.

46 Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.

47 A magdalai Mária és Mária, József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt.