1 După douăzeci de ani, în timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului şi casa lui însuşi,

După. Capitolul 8 tratează lucrările de construcţie ale lui Solomon, jertfele lui, numirea preoţilor şi corăbiile lui de la Eţion-Gheber. Raportul paralel, dar nu identic, al lucrărilor lui Solomon, se găseşte la 1 Regi 9,10-28.

Douăzeci de ani. Solomon a început să zidească Templul în al patrulea an al său; munca a durat 7 ani (1 Regi 6,1.38). Solomon a devotat următorii 13 ani misiunii construirii palatului său (1 Regi 7,1).

2 a întărit cetăţile pe care i le-a dat lui Hiram şi a aşezat în ele pe copiii lui Israel.

I le-am dat. [I le-a redat, KJV; i le-a dat Huram înapoi, trd. Niţ. ]. Solomon i-a înapoiat lui Hiram 20 de cetăţi în Galilea în schimbul lemnelor şi aurului, dar lui Hiram nu i-a convenit plata (vezi la 1 Regi 9,11-13). Se consideră că poate el a dat cetăţile înapoi lui Solomon şi că acestea sunt cetăţile pe care le-a zidit din nou acum Solomon.

A aşezat în ele. [Să locuiască acolo, KJV]. Fiind la hotarul Tirului, cetăţile erau locuite mai ales de neevrei, dar acum Solomon le-a colonizat cu israeliţi.

3 Solomon a mers împotriva Hamatului, la Ţoba, şi a pus stăpânire pe ea.

Hamatului, la Ţoba. [Mahath-Zobah, KJV]. Hamatul era un ţinut important la nord de Ţoba şi de Damasc. David cucerise regiunea aceasta, "când s-a dus să-şi aşeze stăpânirea peste râul Eufrat" (1 Cronici 18,3). Cucerirea Hamatului de către Solomon nu e menţionată în 1 Regi 9.

4 A întărit Tadmorul, în pustiu, şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde în Hamat.

Tadmorul. S-ar putea să fie vorba de cetatea importantă Palmyra, din deşertul Arabiei, totuşi vezi la 1 Regi 9,18.

Cetăţi pentru merinde. Acestea au fost probabil fortificate de Solomon şi aprovizionate cu hrană pentru trupe ca să servească drept avanposturi contra popoarelor ostile din nord. Ele urmau să constituie o bază de aprovizionare.

5 A întărit apoi Bet-Horonul de sus şi Bet-Horonul de jos, ca cetăţi întărite cu ziduri, porţi şi zăvoare;

Bet-Horonul. Cele două cetăţi Bet-Horon erau gemene şi se aflau în trecătoarea către ţinuturile muntoase între Valea Aialonului şi cetatea Gabaon (vezi la 1 Regi 9,17).

6 Baalatul şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde şi care ţineau de el, toate cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban şi în toată ţara al cărei stăpân era.

Baalatul. Vezi la 1 Regi 9,18. Cetatea aceasta n-a fost încă identificată.

Raportul din Cronici nu menţionează nici locuri precum Haţor, Meghido şi Ghezer, unde Solomon a realizat importante lucrări de construcţii, nici subiecte precum înrolarea forţată făcută de Solomon pentru construirea Templului şi a palatului, dar şi activitatea lui la Milo şi la zidul Ierusalimului. Cu privire la lucrurile acestea, vezi la 1 Regi 9,15-17. Pe de altă parte, Cronicile menţionează unele lucruri care nu se regăsesc în raportul din Regi.

7 Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiţi, din amoriţi, din fereziţi, din heviţi şi din iebusiţi, care nu făcea parte din Israel,

Care mai rămăsese. Versetele 7 şi 8 tratează chestiunea muncii forţate pe care Solomon a impus-o canaaniţilor (vezi la 1 Regi 9,21).

8 pe urmaşii lor care rămăseseră după ei în ţară şi pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi.

I-a ridicat ca oameni de corvoadă. [I-a pus să plătească tribut, KJV ]. Tributul acesta a fost plătit în muncă. Când ţara a fost cucerită pentru prima dată de israeliţi, locuitorii ţării au fost puşi să plătească tribut şi au fost ţinuţi la respect atâta timp cât Israel a fost puternic (Judecători 1,28). David a supus pe mulţi dintre locuitorii neisraeliţi la muncă forţată în vederea pregătirilor pentru zidirea Templului (1 Cronici 22,2).

9 Solomon n-a întrebuinţat ca robi, pentru lucrările lui, pe niciunul din copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbaşii lui, mai marii carelor şi călărimii lui.

N-a întrebuinţat ca robi. Vezi la 1 Regi 9,22.

10 Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului şi însărcinaţi să privegheze peste el erau în număr de două sute cincizeci.

Două sute cincizeci. Pentru explicarea contradicţiei aparente dintre cifra aceasta şi cei 550 "însărcinaţi să privegheze pe lucrători" raportaţi în Regi, vezi la 1 Regi 9,23.

11 Solomon a suit pe fata lui faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise; căci a zis: „Nevasta mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.”

Fata lui Faraon. Căsătoria lui Solomon cu prinţesa egipteană era o încălcare directă a poruncii lui Dumnezeu (Deuteronom 17,17). Faptul că ea s-a convertit şi că i s-a alăturat soţului în închinarea lui Dumnezeu (vezi PK 53) nu a justificat nesocotirea cerinţelor lui Dumnezeu. Alianţa aparent avantajoasă încheiată în felul acesta cu Egiptul a dus la alte alianţe cu naţiunile înconjurătoare. Au fost încheiate căsătorii cu prinţese păgâne, care în cele din urmă l-au îndepărtat pe Solomon de Dumnezeu şi l-au dus la idolatrie. A rătăcit din ce în ce mai mult pe căile lumii, căutând mărire şi slavă şi părăsind principiile dreptăţii. Dintr-un rege înţelept şi temător de Dumnezeu, Solomon a ajuns un tiran lipsit de înţelepciune, ambiţios şi crud. Cu privire la mutarea locuinţei fiicei lui Faraon din vecinătatea Templului, vezi la 1 Regi 9,24.

12 Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului.

A adus arderi de tot. Nu există nici un motiv să se presupună că Solomon personal a îndeplinit funcţia de preot la aducerea arderilor de tot Domnului (vezi la 1 Regi 9,25). Evident că regele nu a mers mai departe decât oricare om de rând şi le-a permis preoţilor să îndeplinească acele funcţii care le reveneau în mod exclusiv, potrivit legii (Levitic 1,7.8.11; 2,2.9.16; 3,11.16; Numeri 16,1-7.17-40).

13 Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă şi pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor.

Verset ce nu a fost comentat.

14 A pus în slujbele lor, aşa cum le rânduise tatăl său, David, cetele preoţilor, după slujba lor, pe leviţi, după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul şi să facă zi de zi de slujbă în faţa preoţilor, şi pe uşieri, împărţiţi la fiecare uşă, după cetele lor: căci aşa poruncise David, omul lui Dumnezeu.

Cum le rânduise tatăl tău David. [După rânduiala lui David, KJV]. Compară cu 1 Cronici 24.

Omul lui Dumnezeu. Expresia aceasta este denumirea obişnuită din Regi pentru profet (1 Regi 12,22; 13,1.26 etc. ). În Cronici, expresia se găseşte mai rar, dar este aplicată lui Moise (1 Cronici 23,14) şi unui profet căruia nu i se dă numele (2 Cronici 25,7.9).

15 Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoţi şi leviţi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privinţa vistieriilor.

Împăratului. Adică a lui David. David stabilise rânduielile cu privire la preoţi, leviţi, cântăreţi şi vistierie (1 Cronici 24,1 la 26,32).

16 Aşa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului şi până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită.

Din ziua [Până în ziua, KJV]. LXX, Siriaca şi Targumii spun "din ziua". Cuvântul tradus prin "înfăptuită" (pregătită, KJV) poate fi tradus şi ca "ridicat", "aşezat", "aranjat" sau "pus", "fixat". Traducerea KJV, susţinută de ebraică, sugerează că lucrarea de pregătire a lui Solomon a fost împărţită în două perioade, şi anume pregătiri care au fost făcute înainte aşezarea temeliei Templului şi pregătiri de la data aceea până la terminarea Templului.

17 Solomon a plecat atunci la Eţion-Gheber şi la Elot, pe ţărmul mării, în ţara Edomului.

Eţion-Gheber. Solomon şi-a extins ocupaţia până la portul acesta de la capătul golfului Aqabah. El a construit şi a operat o flotă care îşi avea baza acolo (1 Regi 9,26).

18 Şi Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii şi slujitori care cunoşteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir şi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur, pe care i-au adus împăratului Solomon.

Hiram i-a trimis. Vezi la 1 Regi 9,27.28.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

4.5 PK 71 18 �

Ed 49,54; PK 72; 7T 217