1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!

3 Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4 Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.

5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

6 Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;

7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!

8 Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!