1 Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!

2 Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;

3 Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

4 Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.

5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

6 Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

7 Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

8 A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;

9 A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11 Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13 Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.

14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15 Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!

16 Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port.

17 Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?

18 Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!