1 Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

2 Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.

3 És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.

4 Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.

5 Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!

6 Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!

7 Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.

8 A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!

9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?

10 Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!

11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.

14 Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.

15 A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.

16 Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.

17 Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

20 Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.

21 Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.

22 Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!

23 Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.

24 A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.

25 Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.

26 Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

27 Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!

28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!

29 A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!

30 Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.

31 Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!

32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!

33 Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.

34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.

35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.

36 Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.

37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.

38 Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.

39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.

40 Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

41 És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,

42 Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!

43 És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!

44 És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.

45 És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

46 És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

47 És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

48 És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.

49 Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!

50 Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.

51 A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.

52 Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.

53 Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.

54 Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.

55 Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.

56 Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.

57 Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.

58 Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!

59 Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.

60 Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.

61 Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.

62 Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.

63 Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.

64 A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!

65 Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.

66 Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.

67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.

68 Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.

69 A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.

70 Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.

71 Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.

72 A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.

73 A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.

74 A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.

75 Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.

76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.

77 Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.

78 Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.

79 Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!

80 Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.

81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.

82 A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?

83 Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.

84 Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?

85 Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek.

86 Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!

87 Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.

88 A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.

89 Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.

90 Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.

91 A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.

92 Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

93 Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.

94 Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.

95 Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.

96 Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.

97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

100 Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

101 Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

102 Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.

103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!

104 A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

105 Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

106 Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.

107 Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.

108 Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.

110 Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.

111 A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.

112 Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.

113 Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.

114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.

115 Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.

117 Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.

118 Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.

119 Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.

120 Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.

121 Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!

122 Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.

123 Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.

124 Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!

125 Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!

126 Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.

127 Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

128 Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.

129 Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.

130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.

131 Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.

132 Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.

133 Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

134 Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!

135 A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!

136 Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.

137 Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.

138 A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.

139 Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.

140 Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.

141 Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.

142 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

143 Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.

144 A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!

145 Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.

146 Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.

147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

148 Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.

149 Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!

150 Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.

151 Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.

152 Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.

153 Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!

154 Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!

155 Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.

156 Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.

157 Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.

158 Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.

159 Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!

160 A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

161 A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.

162 Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.

163 A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.

164 Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.

165 A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.

166 Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.

167 Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.

168 Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.

169 Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.

170 Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!

171 Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

172 Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

173 Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!

174 Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.

175 Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!

176 Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!