1 Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Verset ce nu a fost comentat.

2 Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul.

Verset ce nu a fost comentat.

3 Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini,

Dacă veţi urma. Capitolul acesta din Levitic este o profeţie condiţionată care descrie binecuvântările ce vor veni asupra lui Israel pentru ascultare şi pedepsele pentru neascultare. Multe din aceste profeţii s-au împlinit într-o măsură uimitoare.

4 vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele, şi pomii de pe câmp îşi vor da roadele.

Ploi la vreme. Palestina depindea în mod deosebit de ploaia la vreme pentru prosperitate şi belşug. În Egipt, izraeliţii au văzut revărsarea regulată a Nilului, care uda pământul şi-l făcea roditor (vezi comentariul pentru Geneza 41,34). Palestina era o ţară cu munţi şi văi, astfel că nu era potrivită pentru irigări (Deutronom 11,10-12). Israel nu fusese obişnuit cu ploaia, pentru că în Egipt ploua rar. Acum veniseră într-o ţară în care însăşi existenţa depindea de ploaia din cer. Pentru a-i reasigura, Dumnezeu le-a făgăduit să le trimită ploi la vremea lor, ploaia timpurie şi ploaia târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul (Deutronom 11,13.14). Nu era nevoie numai de ploaie, ci de ploaie la vreme.

Dumnezeu i-a avertizat totuşi, că ploaia nu avea să cadă de la sine şi că dacă se vor abate de la adevărata închinare, ca să slujească idolilor, nu va mai fi ploaie (Deutronom 11,17). Acest blestem s-a împlinit în zilele lui Ahab (vezi 1 Regi 17,1).

5 Abia veţi treiera grâul şi veţi începe culesul viei, şi culesul viei va ţine până la semănătură; veţi avea pâine din belşug, veţi mânca şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică în ţara voastră.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi sabia nu va trece prin ţara voastră.

Verset ce nu a fost comentat.

7 Veţi urmări pe vrăjmaşii voştri, şi ei vor cădea ucişi de sabie înaintea voastră.

Verset ce nu a fost comentat.

8 Cinci din voi vor urmări o sută, şi o sută din voi vor urmări zece mii, şi vrăjmaşii voştri vor cădea ucişi de sabie înaintea voastră.

Verset ce nu a fost comentat.

9 Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creşteţi, vă voi înmulţi şi Îmi voi ţine legământul Meu cu voi.

Verset ce nu a fost comentat.

10 Veţi mânca din roadele cele vechi şi veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi.

Verset ce nu a fost comentat.

11 Îmi voi aşeza Locaşul Meu în mijlocul vostru, şi sufletul Meu nu vă va urî.

Verset ce nu a fost comentat.

12 Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu.

Verset ce nu a fost comentat.

13 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.

Verset ce nu a fost comentat.

14 Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci,

Dar dacă nu mă ascultă. Pedepse cumplite aveau să ameninţe pe Israel dacă ar fi dat greş în slujirea lui Dumnezeu şi s-ar fi întors la alţi zei. Sunt prezise cinci pedepse a căror severitate este crescândă, după fiecare din primele patru cu privire la care Dumnezeu a făgăduit să trimită asupra lor o pedeapsă de şapte ori mai rea. (versetele 18, 21, 24, 28). Probabil că şapte înseamnă aici o intensificare a pedepsei, mai degrabă decât o creştere matematică precisă.

Primul pas pentru o pedeapsă de cinci ori mai mare din cauza răzvrătirii persistente apare în versetele 14-17. Întreaga istorie a lui Israel este mărturie despre împlinirea acestei ameninţări.

15 dacă nesocotiţi legile Mele şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu,

Verset ce nu a fost comentat.

16 iată ce vă voi face atunci: voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii voştri.

Verset ce nu a fost comentat.

17 Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.

Verset ce nu a fost comentat.

18 Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Dacă cu toate acestea. Al doilea pas este descris în versetele 18-20 (vezi şi Deutronom 28,23.24). Ameninţarea aceasta şi-a găsit de repetate ori împlinirea în istoria lui Israel. Pe vremea lui Hagai, Dumnezeu a explicat poporului Său de ce a reţinut ploaia: Din pricina Casei Mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui (Hagai 1,9-11).

19 Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, şi pământul de aramă.

Verset ce nu a fost comentat.

20 Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe pământ nu-şi vor da roadele.

Verset ce nu a fost comentat.

21 Dacă şi după aceasta vă veţi împotrivi şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Vă veţi împotrivi. Pasul al treilea este arătat în versetul 21 şi 22. Un caz când s-a împlinit aceasta este dat în 2 Regi 17,25, iar altul în Judecători 5,6.

22 Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele şi vă vor împuţina; aşa că vă vor rămâne drumurile pustii.

Verset ce nu a fost comentat.

23 Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,

Dacă… nu vă vor îndrepta. Pasul al patrulea apare în versetele 23-26.

24 Mă voi împotrivi şi Eu vouă şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Verset ce nu a fost comentat.

25 Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu; şi când vă veţi strânge în cetăţile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului.

Călcarea legământului Meu. Dumnezeu intrase în legământ cu Israel şi dacă nu aveau să respecte partea lor, El urma să trimită asupra lor sabia şi ciuma. Ezechiel a repetat această ameninţare (Ezechiel 5,12) care s-a împlinit în timpul distrugerii Ierusalimului de către Nebucadneţar şi mai târziu de către romani.

26 Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă veţi sătura.

Zece femei. Foametea avea să fie atât de mare şi pâinea atât de puţină, încât să fie nevoie de un singur cuptor, acolo unde înainte se foloseau zece.

27 Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,

Cu toate acestea. Al cincilea pas este arătat în versetele 27-33. O împlinire a acestuia a avut loc în timpul asediului Samariei (2 Regi 6,28.29), şi o alta în asedierea Ierusalimului (Ieremia 19,9; Plângeri 4,10).

28 Mă voi împotrivi şi Eu vouă cu mânie şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Verset ce nu a fost comentat.

29 Veţi mânca până şi carnea fiilor voştri, veţi mânca până şi carnea fiicelor voastre.

Verset ce nu a fost comentat.

30 Vă voi nimici înălţimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voştri, şi sufletul Meu vă va urî.

Verset ce nu a fost comentat.

31 Vă voi lăsa cetăţile pustii, vă voi pustii locaşurile sfinte şi nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâiei voastre.

Vă voi lăsa cetăţile pustii. Aceasta s-a împlinit, atât cu Samaria, cât şi cu Ierusalimul (2 Regi 21,13).

32 Voi pustii ţara, aşa că vrăjmaşii voştri care o vor locui vor rămâne încremeniţi văzând-o.

Verset ce nu a fost comentat.

33 Vă voi împrăştia printre neamuri şi voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită, şi cetăţile voastre vor rămâne pustii.

Vă voi împrăştia. Această prezicere rămâne adevărată chiar şi astăzi pentru milioane dintre descendenţii lui Israel (Deutronom 28,63-67).

34 Atunci ţara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul cât va fi pustiită şi cât veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri; atunci ţara se va odihni şi se va bucura de Sabatele ei.

Ţara se va odihni. Dumnezeu poruncise ca ţara să se odihnească în fiecare al şaptelea an. Se pare că aşa s-a întâmplat ceva timp după aceea, dar mai târziu obiceiul n-a mai fost păstrat. Fără îndoială că unii au considerat că s-ar putea îmbogăţii prin refuzul de a lăsa ca pământul să se odihnească la fiecare al şaptelea an. Dar drept rezultat, ei au pierdut de tot ţara. Dumnezeu a ţinut seamă de timpul cât ţara fusese lipsită de odihna sabatică. Când a venit distrugerea, o dată cu sosirea caldeenilor, ţării i s-a dat odihnă pentru a completa timpul cât a fost încălcată legea Lui (2 Cronici 36,21). Şaptezeci de ani ar sugera că timp de 490 de ani ţara n-a păzit Sabatele ei.

35 Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese în anii voştri de Sabat, când o locuiaţi.

Verset ce nu a fost comentat.

36 În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă, în ţara vrăjmaşilor lor, voi băga frica; şi îi va urmări până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie şi vor cădea fără să fie urmăriţi.

Verset ce nu a fost comentat.

37 Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri;

Verset ce nu a fost comentat.

38 veţi pieri printre neamuri şi vă va mânca ţara vrăjmaşilor voştri.

Verset ce nu a fost comentat.

39 Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmaşilor lor; îi va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor.

Verset ce nu a fost comentat.

40 Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârşit faţă de Mine şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora

Dacă îşi vor mărturisi. Iudeii au suferit mult în secolele care au trecut, şi generaţia de astăzi nu face excepţie. Dar Dumnezeu nu a lepădat nici un evreu care îşi va mărturisi păcatele. Naţiunea poate fi lepădată, dar oricine se întoarce la Dumnezeu poate fi încă mântuit.

Pentru ca nici un creştin dintre Neamuri să nu se mândrească cu aceasta şi să se creadă într-o poziţie mai favorizată decât a iudeilor, trebuie să-şi aducă aminte că Dumnezeu nu se uită la faţa omului (Fapte 10,34; Romani 11,20.21).

Condiţiile mântuirii sunt aceleaşi pentru toţi. Dumnezeu este sever şi îndurător pentru toţi, deopotrivă.

Comentariile lui Ellen G. White

3-6 ED 140

4-17 PP 535

5,6,19,21 2T 661

21 PK 429

23,24 1T 589; 5T 365

24 2T 154, 661

28,33 PK 429

41 şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri şi vor plăti datoria fărădelegilor lor.

Verset ce nu a fost comentat.

42 Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam şi Îmi voi aduce aminte de ţară.

Verset ce nu a fost comentat.

43 Ţara însă va trebui să fie părăsită de ei şi se va bucura de Sabatele ei în timpul când va rămâne pustiită departe de ei; şi ei vor plăti datoria fărădelegilor lor, pentru că au nesocotit poruncile Mele şi pentru că sufletul lor a urât legile Mele.

Verset ce nu a fost comentat.

44 Dar, şi când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot şi nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot şi să rup legământul Meu cu ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

Verset ce nu a fost comentat.

45 Ci Îmi voi aduce aminte, spre binele lor, de vechiul legământ prin care i-am scos din ţara Egiptului, în faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.”

Verset ce nu a fost comentat.

46 Acestea sunt rânduielile, poruncile şi legile pe care le-a statornicit Domnul între El şi copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.

Verset ce nu a fost comentat.