1 După ce s-a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cântăreţii şi leviţii.

Uşierii. Conform vechii datini, era datoria uşierilor de a veghea asupra Casei lui Dumnezeu şi de a deschide şi închide porţile curţilor Templului (1 Cronici 9,17-19; 26,12-19).

Cântăreţii. De obicei cântăreţii şi leviţii rânduiţi să-i ajute pe preoţi nu păzeau Templul. În condiţiile speciale de acum, Neemia a dat acestor două grupe sarcina suplimentară de a face de pază pe zidurile şi la porţile cetăţii.

2 Am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu,

Fratelui meu, Hanani. Vezi la cap. 1,7. Era potrivit cu practica orientală ca Neemia să-l numească pe Hanani unul dintre cei doi primari ai cetăţii Ierusalim. Loialitatea lui faţă de Neemia era sigură. Refaia şi Şalum răspundeau de districtele îndepărtate şi de suburbiile Ierusalimului (cap. 3,9.12).

Hanania. Numele de Hanania reapare deseori (Ezra 10,28; Neemia 3,8; 10,23; 12,12.41), dar este greu de spus dacă este vorba de o singură persoană sau de mai multe. Acest Hanania, însă, pare să fi fost o persoană deosebită de cele pomenite în altă parte. Neemia i-a dat o poziţie de încredere datorită caracterului său, deoarece "întrecea pe mulţi" ca om credincios şi temător de Dumnezeu.

Căpetenia cetăţuii. [Cârmuitor al palatului, KJV.] Probabil fortăreaţa Templului (vezi la cap. 2,8).

3 şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui, şi uşile să fie închise cu încuietorile, în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.”

Înainte de căldura soarelui. [Până nu s-a încins soarele, KJV.] Porţile cetăţilor erau de obicei deschise la răsăritul soarelui, dar în timpul acestei perioade critice era necesară luarea de măsuri suplimentare de pază. De aceea porţile nu trebuia să fie deschise decât dimineaţa târziu, când toate gărzile erau la postul lor.

Uşile să fie închise. Timpul pentru închiderea porţilor nu e dat. Expresia explicativă "în faţa voastră" ["în timp ce ei stau", KJV] înseamnă probabil că porţile urmau să fie închise şi zăvorâte înainte ca gărzile să se retragă.

Să facă de strajă. Semnificaţia ultimei părţi a v. 3 este că, în timpul nopţii, când porţile erau închise, locuitorii Ierusalimului urmau să fie atenţi şi pregătiţi să răspundă unui eventual atac.

Fiecare la locul lui. [Fiecare la straja lui, KJV.] Această expresie vorbeşte despre un anume tip militar regulat de organizare. Gărzile erau împărţite pe străji, fiind de serviciu un anumite număr de ore în fiecare zi şi în timpul nopţii.

4 Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea, şi casele nu erau zidite.

Casele nu erau zidite. Aceasta nu vrea să spună că nu existau deloc case, întrucât cetatea fusese repopulată de 90 de ani. Înseamnă că în raport cu mărimea cetăţii, relativ puţine case fuseseră reclădite şi că mai era încă mult spaţiu neocupat pe care urma să se zidească case. Când Neemia a venit la Ierusalim, el a găsit Templul refăcut, dar cea mai mare parte a cetăţii era încă în ruine. Noul stat era fundamental agricol şi funcţionase fără o capitală reală. Acum cetatea avea ziduri şi era sigură de locuit şi potrivită pentru a fi capitală. Problema care-l preocupa pe Neemia era să-i facă pe oameni să locuiască în cetate şi să aibă grijă ca aceştia să aibă adăpost.

5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează.

Mi-a pus în inimă. Privind terenurile neocupate din interiorul zidurilor cetăţii, Neemia s-a gândit ce ar fi trebuit să facă pentru a îndrepta situaţia. S-a simţit îndemnat să facă un recensământ al populaţiei, care ar fi oferit informaţii despre populaţia aproximativă a cetăţilor şi satelor. Dar datele lui s-ar fi putut determina de asemenea care oraşe şi districte puteau mai mult să-şi permită să contribuie la repopularea Ierusalimului. Un astfel de recensământ, potrivit uzanţei iudaice, se făcea pe familii (vezi Numeri 1,17-47; 1 Cronici 21,5.6).

Am găsit o carte. [Am găsit un registru, KJV.] Adică a exilaţilor care veniseră din Babilon sub conducerea lui Zorobabel şi Iosua (Ezra 2). Neemia a inclus o copie a acestui registru în memoriile lui, păstrând în felul acesta două copii, una în Ezra 2,1-70 şi cealaltă în Neemia 7,6-73.

Cele două liste sunt aproape identice, prezentând diferenţe minore (vezi la Ezra 2,2). Despre comentariile privind numele din lista lui Neemia, vezi la numele acestea din Ezra 2,1-70. Aici vor fi luate în discuţie doar variaţiile mai importante.

6 Iată pe cei din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.

Verset ce nu a fost comentat.

7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:

Nahamani. La cele unsprezece nume date în Ezra 2,2, aici este adăugat cel al lui Nahamani. Mai sunt uşoare deosebiri în ortografierea numelor: Azaria în loc de Seraia, Raamia în loc de Reelaia, Misperet în loc de Miţpar etc. Cei mai mulţi comentatori explică variaţiile admiţând erori de transcriere. Dar aceste diferenţe pot fi tot atât de bine explicate pe temeiul faptului că o listă a fost făcută în Babilon, înainte de pornirea caravanei spre Iudea, în timp ce a doua este o copie a unei liste făcute mai târziu în Palestina.

8 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

9 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

10 fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;

Verset ce nu a fost comentat.

12 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

Verset ce nu a fost comentat.

13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;

Verset ce nu a fost comentat.

14 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;

Verset ce nu a fost comentat.

15 fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

16 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

17 fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

18 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte;

Verset ce nu a fost comentat.

19 fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte;

Verset ce nu a fost comentat.

20 fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;

Verset ce nu a fost comentat.

21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

22 fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

23 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;

Verset ce nu a fost comentat.

24 fiii lui Harif, o sută doisprezece;

Verset ce nu a fost comentat.

25 fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;

Gabaon. Pentru Gabaon, Ezra 2,20 foloseşte Ghibar, un nume de-altfel necunoscut. Ghibar poate fi o variantă a numelui sau o eroare de scriere. Dar Gabaon este de preferat.

26 oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

27 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

Verset ce nu a fost comentat.

28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;

Verset ce nu a fost comentat.

30 oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;

Verset ce nu a fost comentat.

31 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

32 oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;

Verset ce nu a fost comentat.

33 oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

34 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

Verset ce nu a fost comentat.

35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci;

Verset ce nu a fost comentat.

36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;

Verset ce nu a fost comentat.

37 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;

Verset ce nu a fost comentat.

38 fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.

Verset ce nu a fost comentat.

39 Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;

Verset ce nu a fost comentat.

40 fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;

Verset ce nu a fost comentat.

41 fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;

Verset ce nu a fost comentat.

42 fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

Verset ce nu a fost comentat.

43 Leviţi: fiii lui Iosua şi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru.

Lui Iosua. Textul paralel din Ezra 2,40 pare să ofere o variantă mai bună a textului din Neemia 7,43 (vezi şi Ezra 3,9). Pasajul de aici ar trebui probabil să spună: "Iosua şi Cadmiel din fiii lui Hodeva". Acest strămoş al lui Iosua şi Cadmiel apare sub cele trei forme de Hodavia (Ezra 2,40) şi Iuda (Ezra 3,9).

44 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.

Verset ce nu a fost comentat.

45 Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.

Verset ce nu a fost comentat.

46 Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

Verset ce nu a fost comentat.

47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

Verset ce nu a fost comentat.

48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

Verset ce nu a fost comentat.

49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

Verset ce nu a fost comentat.

50 fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,

Verset ce nu a fost comentat.

51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

Verset ce nu a fost comentat.

52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim,

Verset ce nu a fost comentat.

53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

Verset ce nu a fost comentat.

54 fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,

Verset ce nu a fost comentat.

55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

Verset ce nu a fost comentat.

56 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

Verset ce nu a fost comentat.

57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

Verset ce nu a fost comentat.

58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

Verset ce nu a fost comentat.

59 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.

Verset ce nu a fost comentat.

60 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.

Verset ce nu a fost comentat.

61 Iată pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel.

Verset ce nu a fost comentat.

62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.

Verset ce nu a fost comentat.

63 Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.

Verset ce nu a fost comentat.

64 Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie,

Verset ce nu a fost comentat.

65 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim.

Verset ce nu a fost comentat.

66 Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,

Verset ce nu a fost comentat.

67 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.

Verset ce nu a fost comentat.

68 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,

Verset ce nu a fost comentat.

69 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

Verset ce nu a fost comentat.

70 Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.

Dregătorul a dat. [Tirşata a dat, KJV.] Dregătorul a dat (vezi la Ezra 2,63). Aceasta e o informaţie suplimentară faţă de cele din Ezra 2,68.69. În lista anterioară, darul lui Zorobabel nu e înregistrat separat de cel al celorlalţi capi de familie. Raportul din lista lui Neemia e mai detaliat şi poate mai exact decât cel dat în cealaltă copie.

71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint.

Verset ce nu a fost comentat.

72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.

Verset ce nu a fost comentat.

73 Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.

Verset ce nu a fost comentat.