1 Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

La Hebron. În privinţa listei paralele a fiilor lui David născuţi în Hebron, vezi la 2 Samuel 3,2-

5. Sunt uşoare variaţii în formularea celor două liste, dar nu sunt diferenţe esenţiale.


2 al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3 al cincilea, Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.
4 Aceștia șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.

Şapte ani şi şase luni. Vezi la 2 Samuel 2,11.


5 Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;

La Ierusalim. În privinţa listei paralele a fiilor lui David născuţi la Ierusalim (v. 5-8), vezi la 2 Samuel 5,14-16. Lista apare din nou la 2 Cronici 14,3-7.


6 Ibhar, Elișama, Elifelet,
7 Noga, Nefeg, Iafia,
8 Elișama, Eliada și Elifelet, nouă.
9 Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.

Tamar era sora lor. Desigur, nu singura lor soră, dar aici este menţionată în mod special datorită sorţii ei nefericite (2 Samuel 13).


10 Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

Fiul lui Solomon. Versetele 10-16 prezintă lista regilor lui Iuda care descind din David.


11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12 Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.

Întâiul născut, Iohanan. Fiul acesta nu trebuie să fie confundat cu Ioahaz, care a urmat tatălui său, Iosia, la tron şi care a fost detronat şi exilat în Egipt de Neco după o domnie de numai trei luni.

Al doilea, Ioiachim. El a fost cunoscut şi sub numele de Eliachim şi a urmat la tron lui Ioahaz la vârsta de 25 de ani, fiind aşezat pe scaunul de domnie de către Neco al Egiptului (2 Regi 23,34.35).

Al treilea, Zedechia. Numele lui a fost schimbat din Matania în Zedechia, când Nebucadneţar l-a făcut rege. El avea numai 21 de ani la sfârşitul domniei de 11 ani ai lui Ioiachim (2 Regi 24,17.18).

Al patrulea, Şalum. Acesta era Ioahaz (2 Regi 23,30 : cf. Ieremia 22,11 ). Şalum a fost întâiul fiu al lui Iosia, care a domnit după moartea tatălui său. El a fost făcut rege de către popor după moartea lui Iosia (2 Regi 23,30). Ioahaz nu era întâiul născut al lui Iosia, ci era cu doi ani mai tânăr decât Ioiachim (vezi 2 Regi 23,30.36). Ordinea fiilor lui Iosia era, potrivit succesiunii la tron: Ioahaz, Ioiachim, Zedechia, dar potrivit vârstei: Ioiachim, Ioahaz, Zedechia. Şalum, or Ioahaz ar putea fi pus aici pe listă ca al patrulea, deoarece a domnit numai 3 luni, iar cei doi dintre fraţii lui au domnit fiecare câte 11 ani.


16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

Ieconia. Ieconia a mai fost cunoscut sub numele de Conia (Ieremia 22,24,28 KJV) şi Ioiachim (2 Regi 24,6). În ebraică, "Ioiachim" este o simplă inversiune a celor două părţi componente ale lui "Ieconia".


17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;

Fiii lui Ieconia. Urmaşii lui Ieconia, care a fost luat prizonier la Babilon de Nebucadneţar, sunt redaţi în v. 17-24. Secţiunea aceasta este specifică pentru Cronici. Surse babiloniene din anul 592 menţionează pe cei cinci fii ai lui Ieconia (vezi la 2 Regi 25,30).


18 Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;

Zorobabel. Se naşte întrebarea: este acesta prinţul care, împreună cu marele preot Iosua, a condus pe iudei cu prilejul reîntoarcerii lor din exil pe urma decretului lui Cir (Ezra 2,2)? Acela era numit fiul lui Şealtiel (Ezra 3,2; 5,2; Neemia 12,1; Hagai 1,1; Matei 1,12; Luca 3,27). Existe câteva posibilităţi. Cei doi Zorobabel s-ar putea să fi fost veri, întrucât Şealtiel şi Pedaia erau fraţi (1 Cronici 1,17.18), cu toate că în cazul acela ar părea curios ca fiul lui Şealtiel să fie omis din genealogia prezentă. Dacă acest Zorobabel, fiul lui Pedaia, este şi "fiul lui Şealtiel", e posibil ca el să fie fost adoptat de unchiul săi, care se pare că n-a avut copii, sau să fi fost fiul real al unui bărbat şi fiul oficial al celuilalt printr-o căsătorie de levirat (vezi la Genesa 38,8 ; Deuteronom 25,5-9). O altă explicaţie este că Zorobabel, deşi fiul lui Pedaia, este numit fiul lui Şealtiel, pentru că l-a succedat pe Şealtiel în calitate de cap al familiei din care a descins David.


20 și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.
21 Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.
22 Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.

Hatuş. Unii îl identifică pe bărbatul acesta cu acel Hatuş care s-a întors cu Ezra în anul al şaptelea al împăratului Artaxexe (458/57 î.Hr.; vezi Ezra 7,7.8; 8,2.3). Probabil că identitatea este doar ipotetică. Numele Hatuş nu era unul neobişnuit (vezi Neemia 3,10; 10,4; 12,2).


23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.
24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.

Hodavia. Întrucât Hodavia este din a doua generaţie după Hatuş (1 Cronici 3,22-24) şi întrucât Ezra s-a înapoiat la Ierusalim în 457 î.Hr., a doua generaţie după el ar fi trăit în preajma anului 400 î.Hr., cu toate că alţii susţin că aceste ultime nume au fost adăugate pentru a aduce cartea la zi, tot aşa cum ultima carte a lui Moise, Deuteronom, a fost completată după moarte autorului prin adăugarea unui raport al morţii acestuia. Pentru o tratare mai aprofundată a problemei privitoare la cartea Deuteronom, vezi nota suplimentară la Deuteronom 34.