1 Dicsérjétek az Ur at! Adjatok hálát az Úr nak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2 Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicső tettét?

3 Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.

4 Gondolj rám, Ur am, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod!

5 Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt!

6 Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el.

7 Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a Vörös-tengernél.

8 De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát.

9 Megdorgálta a Vörös-tengert, és az kiszáradt, átvezette őket a mély vízen, akár a pusztában.

10 Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, megváltotta az ellenség kezéből.

11 Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük.

12 Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek.

13 De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében.

14 Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban.

15 Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük.

16 Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére.

17 Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abírám csoportját.

18 Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket.

19 Borjút készítettek a Hóreb-hegynél, leborultak a bálványszobor előtt.

20 Fölcserélték dicsőséges Istenüket növényevő bika képmásával.

21 Megfeledkeztek szabadító Istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban,

22 csodákat Hám földjén, félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél.

23 Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de választottja, Mózes, közbelépett értük, és elfordította pusztító haragját.

24 Megvetették a kívánatos földet, nem hittek ígéretének,

25 hanem zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára.

26 Ezért rájuk emelte kezét, és elhullottak a pusztában,

27 utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta országaikba.

28 Azután odaszegődtek Baal-Peórhoz, és holt bálványoknak szóló áldozatokból ettek.

29 Ingerelték tetteikkel az Ur at, ezért csapás szakadt rájuk.

30 De előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás.

31 Igaz tettnek számít ez neki nemzedékről nemzedékre mindörökké.

32 Meríbá vizeinél is haragra ingerelték, Mózes is rosszul járt miattuk,

33 mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt.

34 Nem pusztították ki a népeket sem, pedig meghagyta nekik az Úr.

35 Sőt összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket.

36 Bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket.

37 Feláldozták fiaikat és leányaikat a szellemeknek.

38 Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az országot.

39 Beszennyezték magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel.

40 Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr, és megutálta örökségét.

41 Pogányok kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak rajtuk.

42 Sanyargatták őket ellenségeik, és meg kellett alázkodniuk előttük.

43 Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt.

44 Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket.

45 Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk.

46 Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket.

47 Segíts meg minket, Ur unk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!

48 Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! Az egész nép mondja: Ámen! Dicsérjétek az Ur at!