1 Jövendölés Egyiptom ellen. Íme, az ÚR gyors felhőn nyargal, és Egyiptomba megy. Megremegnek előtte Egyiptom bálványai, és az egyiptomiak szíve megolvad bensejükben.

2 Felbujtom az egyik egyiptomit a másik egyiptomi ellen, testvér testvér ellen, minden ember a felebarátja ellen, város város ellen és tartomány tartomány ellen harcol.

3 Megfogyatkozik az egyiptomiak bátorsága, és tanácsukat elnyelem, ezért a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól tudakozódnak.

4 Egy keménykezű úr kezébe adom az egyiptomiakat, egy kegyetlen király uralkodik majd rajtuk – mondja az Úr, a Seregek URa.

5 Kiapad a tenger vize, és a folyó kiszárad és elapad.

6 Büdösséget árasztanak a folyamok, leapadnak és kiszáradnak Egyiptom folyói, a nád és a sás lekókad.

7 A Nílus menti nádas a folyó torkolatánál és a Nílus partjának minden veteménye elszárad, elenyészik, és semmivé lesz.

8 Keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, akik a folyóban horgászni szoktak; búsulnak, akik hálót vetnek ki a víz színére.

9 Megszégyenülnek a tilolt len készítői és a gyolcsszövők.

10 Hatalmasaikat letörik, és minden napszámosuk bánkódik lelkében.

11 Bizony bolondok Cóan fejedelmei, a fáraó bölcs tanácsosai! Esztelen tanácsot adnak. Hogy mondhatjátok azt a fáraónak, hogy bölcsek vagytok, régi királyok fiai?

12 Ugyan hol vannak bölcseid, hogy megjelentsék neked, és tudják, hogy mit végzett a Seregek URa Egyiptom felől?

13 Megbolondultak Cóan fejedelmei, és megcsalták Nóf fejedelmeit. Félrevezették Egyiptomot törzseinek szegletkövei.

14 Mert az ÚR a szédelgés lelkét öntötte beléjük, hogy tévútra vigyék Egyiptomot minden dolgában, úgy, ahogy a részeg tántorog okádéka fölött.

15 Nem lesz Egyiptomnak semmi dolga, amelyet véghezvihetne a fő és a farok, a pálmaág és a káka.

16 Azon a napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok: retteg és fél a Seregek URának fölemelt kezétől, amelyet fölemel ellene.

17 Júda földje Egyiptom félelmére lesz: aki csak említi előtte, már fél a Seregek URának végzésétől, amelyet felőle rendelt.

18 Azon a napon öt olyan város lesz Egyiptom földjén, amely kánaáni nyelven beszél, és a Seregek URára esküszik. Az egyiket „pusztulás városának” nevezik.

19 Azon a napon oltára lesz az ÚRnak Egyiptom földjének közepén és határán egy oszlop az ÚRnak.

20 Ez jelül és bizonyságul lesz a Seregek URának Egyiptom földjén. Ha kiáltanak az ÚRhoz a nyomorgatók miatt, küld nekik megmentőt és vezetőt, aki megszabadítja őket.

21 Megismerteti magát az ÚR Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az URat azon a napon; véresáldozattal és ételáldozattal szolgálják, fogadalmat tesznek az ÚRnak, és teljesítik azt.

22 De ha megveri is az ÚR Egyiptomot, miután megverte, meg is gyógyítja, és megtérnek az ÚRhoz. Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.

23 Azon a napon út vezet Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria Egyiptomba megy, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával együtt az URat tiszteli.

24 Azon a napon Izráel a harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett, áldás lesz a föld közepén,

25 amelyet megáld a Seregek URa e szavakkal: Áldott az én népem, Egyiptom, kezem munkája, Asszíria, és örökségem, Izráel!