1 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,

2 amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: Íme, elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat.

3 Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!

4 Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.

5 Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében.

6 János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett,

7 és ezt hirdette: Utánam jön, aki erősebb nálam; és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam.

8 Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket.

9 Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban.

10 És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a Lélek mint galamb leszáll reá.

11 És szózat hangzott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.

12 A Lélek pedig azonnal elragadta őt a pusztába.

13 És a pusztában volt negyven napig, ahol a Sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

14 Miután Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát.

15 Ezt mondta: Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

16 Amikor a Galileai-tenger mellett járt, meglátta Simont és Andrást, annak testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak.

17 Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket!

18 És azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.

19 Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban hálóikat javítgatták.

20 Őket is azonnal hívta, ők pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva követték őt.

21 Kapernaumba mentek, és mindjárt szombaton bement a zsinagógába, és tanított.

22 Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

23 Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:

24 Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.

25 De Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle!

26 A tisztátalan lélek pedig megrángatta az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle.

27 Mindnyájan elálmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki?

28 És azonnal elterjedt a híre Galilea egész környékén.

29 Ahogy a zsinagógából kiment, Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt.

30 Simon anyósa pedig lázas betegen feküdt, és nyomban szóltak is neki felőle.

31 Ő odament, megfogta a kezét, és talpra állította, mire azonnal elhagyta a láz, és szolgált nekik.

32 Estefelé, amikor leszállt a nap, hozzá vittek minden beteget és megszállottat,

33 úgyhogy az egész város odagyűlt az ajtó elé.

34 Sokakat meggyógyított ekkor, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivelhogy felismerték.

35 Kora reggel, még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott.

36 Simon pedig és a vele levők utána siettek,

37 és amikor megtalálták, ezt mondták neki: Mindenki téged keres.

38 Ő pedig így válaszolt: Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.

39 Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.

40 És odament hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.

41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!

42 És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult,

43 majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte.

44 Azt mondta neki: Vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.

45 Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint, puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől.