1 Látva a sokaságot felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai.

2 Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket:

3 Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

4 Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

9 Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.

10 Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa.

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam.

12 Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így üldözték előttetek a prófétákat is.

13 Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.

14 Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.

15 Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban.

16 Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem.

18 Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik.

19 Aki azért csak egyet is megront – akár a legkisebbet is – e parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában.

20 Mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.

21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.

22 Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a gyehenna tüzére.

23 Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,

24 hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, és vidd fel ajándékodat.

25 Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessenek.

26 Bizony mondom neked, nem jössz ki onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig.

27 Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!

28 Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.

29 Ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít téged, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára jusson.

30 És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára kerüljön.

31 Megmondatott továbbá, hogy ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.

32 Én pedig azt mondom nektek: Mindenki, aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okán kívül –, paráznává teszi azt, és ha valaki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.

33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak tett esküidet pedig teljesítsd!

34 De én azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja,

35 se a földre, mert az az ő lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;

36 a fejedre se esküdj, mert nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy feketévé tenni;

37 hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.

38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

39 Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is.

40 És aki el akarja perelni tőled a te alsóruhádat, engedd oda neki a felsőt is.

41 És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre.

42 Aki kér tőled, adj neki, és ha kölcsönkér valaki tőled, ne fordulj el tőle.

43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.

44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,

45 hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

46 Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is?

47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?

48 Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes!