1 Ez a nevük Izráel fiainak, akik Jákóbbal Egyiptomba mentek. Mindegyik a háza népével ment:
2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda,
3 Issakár, Zebulon és Benjámin,
4 Dán és Naftáli, Gád és Ásér.
5 Összesen hetven lélek volt, akik Jákóbtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt.
6 Azután meghalt József és minden testvére és az az egész nemzedék.
7 Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak, és nagyon hatalmassá lettek, úgy, hogy megtelt velük az ország.
8 Eközben új király támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet.
9 Így szólt a népéhez: Íme, az Izráel fiainak népe nagyobb és hatalmasabb nálunk.
10 Rajta, bánjunk okosan vele, hogy meg ne sokasodjék, és nehogy az legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz csatlakozzon, és ellenünk harcoljon, és az országból kivonuljon.
11 Ezért hajcsárokat rendeltek föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Gabonatároló városokat építettek a fáraónak, Pitómot és Ramszeszt.
12 De minél inkább sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak, és annál inkább terjeszkedtek; ezért féltek Izráel fiaitól.
13 Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.
14 Kemény munkával keserítették életüket: sárcsinálással, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával. Sokféle munkával kegyetlenül sanyargatták őket.
15 Ezután azt mondta Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve:
16 Amikor héber asszonyok szülése körül segédkeztek, nézzetek a szülőszékre: ha fiú az, öljétek meg, ha pedig leány, hadd éljen.
17 De a bábák félték Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogy Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem életben hagyták a gyermekeket.
18 Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és azt mondta nekik: Miért tettétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
19 A bábák pedig így feleltek a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába eljut hozzájuk, már szülnek.
20 Ezért Isten jót tett a bábákkal, a nép pedig sokasodott, és igen hatalmassá lett.
21 És mivel a bábák félték Istent, megszaporította háza népüket.
22 Ekkor a fáraó megparancsolta egész népének: Minden újszülött fiút vessetek a folyóba, csak a leányokat hagyjátok életben!