1 Azután így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz:

2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvényei alatt, háza népeik zászlai alatt táborozzanak; a bizonyság sátra körül táborozzanak, annak oldalai mentén.

3 Így táborozzanak: keletre, napkelet felől Júda táborának zászlaja seregeivel és Júda fiainak fejedelme: Nahsón, Ammínádáb fia

4 és a serege, vagyis hetvennégyezer-hatszáz megszámlált ember.

5 Mellette pedig Issakár törzse táborozzon és Issakár fiainak fejedelme: Netanél, Cúár fia

6 és a serege, vagyis ötvennégyezer-négyszáz megszámlált ember.

7 Azután Zebulon törzse és Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélón fia

8 és serege, vagyis ötvenhétezernégyszáz megszámlált ember.

9 Júda tábora összesen: száznyolcvanhatezer-négyszáz megszámlált ember, seregeik szerint. Ezek induljanak elsőnek.

10 Rúben táborának zászlaja legyen dél felől seregeivel és Rúben fiainak fejedelme: Elicúr, Sedéúr fia

11 és a serege, vagyis negyvenhatezer-ötszáz megszámlált ember.

12 Mellette pedig Simeon törzse táborozzon és Simeon fiainak fejedelme: Selumiél, Cúrisaddaj fia

13 és a serege, vagyis ötvenkilencezer-háromszáz számba vett ember.

14 Azután Gád törzse és Gád fiainak fejedelme: Eljászáf, Deúél fia

15 és a serege, vagyis negyvenötezer-hatszázötven számba vett ember.

16 Rúben táborának a seregei százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Ezek másodiknak induljanak.

17 Azután induljon a bizonyság sátra a léviták táborával a táborok között; ahogy táboroznak, úgy induljanak, mindegyik a maga helyén, a zászlaja alatt.

18 Efraim táborának zászlaja az ő seregeivel nyugat felé legyen és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihúd fia

19 és az ő serege, vagyis negyvenezer-ötszáz számba vett ember.

20 Mellette legyen Manassé törzse és Manassé fiainak fejedelme: Gamliél, Pedácúr fia

21 és a serege, vagyis harminckétezer-hétszáz számba vett ember.

22 Azután következik Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, Gideóni fia

23 és a serege, vagyis harmincötezer-négyszáz számba vett ember.

24 Efraim táborának seregei összesen: száznyolcezer-egyszáz számba vett ember. Ezek harmadiknak induljanak.

25 Dán táborának zászlaja legyen észak felől a seregeivel és Dán fiainak fejedelme: Ahiezer, Ammisaddaj fia

26 és az ő serege, vagyis hatvankétezer-hétszáz számba vett ember.

27 Mellette pedig Ásér törzse táborozzon és Ásér fiainak fejedelme: Pagiél, Okrán fia

28 és a serege, vagyis negyvenegyezer-ötszáz megszámlált ember.

29 Azután következik Naftáli törzse és Naftáli fiainak fejedelme: Ahíra, Énán fia

30 és a serege, vagyis ötvenháromezer-négyszáz számba vett ember.

31 Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Utoljára induljanak a zászlaikkal.

32 Ezek után azok, akiket számba vettek Izráel fiai közül atyáik háza népe szerint. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban a számba vettek seregenként.

33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, ahogyan az ÚR parancsolta Mózesnek.

34 És Izráel fiai mind pontosan aszerint cselekedtek, amint az ÚR parancsolta Mózesnek; úgy táboroztak zászlaik szerint, és úgy indultak: mindegyik nemzetsége és nagycsaládja szerint.