1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Cuvântul Domnului. Capitolul 30 constă din două profeţii separate împotriva Egiptului: 1) v. 1-9, nedatată, dar probabil aparţinând de profeţia precedentă din cap. 29,17-21; 2) v. 20-26, datată precis, şi dată cam la trei luni după profeţia din cap. 29,1-16 dacă Ezechiel începea anul în primăvară, sau la un an şi trei luni dacă socotea anul din toamnă.


2 „Fiul omului, prorocește și spune: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Văitați-vă!… Nenorocită zi!

Văitaţi-vă!...Nenorocită zi. Literal Vai de ziuă!


3 Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.

Ziua Domnului. Vezi comentariul la Isaia 2,12.

Vremea neamurilor. Dumnezeu ţine o socoteală a popoarelor. El hotărăşte când este plin

paharul nelegiuirii lor (vezi 5T 208, 524; 7T 141; 9T 13; vezi comentariul la Daniel 4,17).


4 Sabia va pătrunde în Egipt, și în Etiopia va fi groază, când vor cădea morții în Egipt, când i se vor ridica bogățiile și i se vor răsturna temeliile.

Bogăţiile. Ebr. hamon, însemnând, printre altele, bogăţie şi belşug.


5 Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub și fiii țării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviți de sabie.”

Etiopia. Ebr. Cush. Cuşiţii locuiau în Nubia şi parte din Sudan (vezi comentariul la Geneza

10,6).

Put. Ebr. Puţ (vezi comentariul la cap. 27,10, tradus şi acolo tot Put).

Lud. vezi comentariul la Geneza 10,13; Ieremia 46,9; comp. Ezechiel 27,10.

Toată Arabia. Sau Poporul amestecat. Compară cu Ieremia 25,20; expresia probabil se aplică la mercenarii de neam străin din oştirea egipteană sau la străini în general.

Cub. Numele acesta e necunoscut din punct de vedere geografic. Diferite ipoteze cu privire la identitatea lui au fost făcute şi s-au propus diferite schimbări în text pentru a-l face o ţară cunoscută. LXX zice Perşii şi Cretanii în loc de Cub. El probabil descrie pe unii din aliaţii Egiptului.

Fii ţării unite cu ele. LXX zice aceia din fii legământului meu. Dacă exprimarea LXX este corectă, referirea e poate la iudeii care au căutat refugiu în Egipt după uciderea lui Ghedalia (Ieremia 42-44). Ieremia le spusese că sabia şi foamea de care încercau să fugă urma să-i prindă din urmă acolo (Ieremia 42,16-18).


6 Așa vorbește Domnul: „Sprijinitorii Egiptului vor cădea, și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu.

Sprijinitorii Egiptului. Probabil aliaţii şi sprijinitorii Egiptului. Unii cred că aici se face referire la fundaţiile v. 4.

Din Migdol la Siena. vezi comentariul la cap. 29,10.


7 Vor fi pustiiți între alte țări pustiite, și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite.

Pustiiţi. Compară cap. 29,12.


8 Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi pune foc în Egipt și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți.

Vor şti că Eu sunt Domnul. Expresia aceasta este un refren constant prin toată cartea lui Ezechiel. Ea este o afirmare a marelui scop al lui Dumnezeu, şi anume, de a aduce o cunoaştere mântuitoare de Sine întregii omeniri. El foloseşte diferite mijloace pentru a face cunoscut sfaturile sale neamului omenesc. El vorbeşte prin glasul conştiinţei, prin profeţii inspiraţi, şi prin providenţa şi judecăţile sale. Ţinta Lui ultimă este de a face ca o cunoaştere a Numelui Său să acopere pământul aşa cum apele acoperă fundul mării (Habacuc 2,14). Solia inspirată contra Egiptului poate fi privită ca încercarea lui Dumnezeu de a da la iveală solicitudinea divină pentru marile mulţimi ale Egiptului. Vezi comentariul la cap. 6,7.


9 În ziua aceea niște soli se vor duce din partea Mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei; și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!”

Soli. Sau Egipteni care fugeau sosind în Etiopia, au alarmat populaţia ei cu veştile despre căderea Egiptului, sau un sol special trimis ca să avertizeze pe Etiopieni. În linişte. Ebr. beţach, sigur, nebănuitor.


10 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voi pierde mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.

Mulţimea Egiptului. Sau bogăţia Egiptului (vezi comentariul la v. 4).

Mâna lui Nebucadneţar. Vezi comentariul la cap. 29,19.


11 El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple țara de morți.
12 Canalurile le voi seca, voi da țara în mâinile celor răi; voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!”

Canalurile. Ebr. ye’orim, de la egipteanul târziu irw, Nilul. Ye’orim este un plural şi poate fi folosit pentru a descrie Nilul cu ramurile lui şi reţeaua lui de canale.


13 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voi nimici idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu va mai fi niciun voievod din țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului.

Nof. O transliterare a ebraicului Noph o contracţie a Egipteanului Mnnfr, modern Memphis (vezi comentariul la Ieremia 2,16).

Nici un voievod din ţara Egiptului. Literar un principe din ţară. Ebraicul ’od tradus aici prin nici un, nu denotă în chip necesar perpetuitate fără de sfârşit (vezi comentariul la cap. 26,14). Expresia ar putea să însemne sau că pentru multă vreme nu va fi nici un principe din ţara Egiptului, sau, înţelegând expresia relativ, că nu va mai fi un principe indigen care să posede puterea vechilor regi.


14 Voi pustii Patrosul, voi pune foc Țoanului și-Mi voi aduce la îndeplinire judecățile asupra Noului.

Patrosul. Pentru comentariu vezi comentariul la cap. 29,14.

Ţoan. Identificat cu satul modern San el-Hagar pe ramura Tanitică a Nilului. (vezi Isaia 30,4). Acolo s-au dat la iveală prin săpături multe construcţii de temple şi morminte regale din Dinastia a Douăzeci şi Doua.

Nou. O altă denumire a Tebei, o cetate pe malul răsăritean al Nilului cam la 496 km la sud de Cairo (vezi comentariul la Ieremia 46,25).


15 Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din No.

Sin. Ebr. Sin. Nu e cunoscută nici o cetate cu acest nume, dar ar putea fi una şi aceeaşi cu Pelusium, sau poate era în vecinătatea oraşului aceluia. Pelusium era un oraş de frontieră, puternic fortificat şi pe bună dreptate considerat cheia Egiptului, şi de aceea numit în text cetăţuia (tăria, KJV), lui. Multe lupte importante s-au dat acolo. Era de asemenea şi vecin cu marea, şi deşi nu a fost pe deplin identificat, se cred a fi ruinele din apropiere de el-Kantara, cam la 25 de mile la sud de Port Sait pe Canalul Suez.


16 Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; No va fi deschis prin spărtură, și Noful, cucerit ziua în amiaza mare de vrăjmași.
17 Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie, și cetățile acestea se vor duce în robie.

On. Acelaşi cu On din Geneza 41,45.50 (locul de unde provenea soţia lui Iosif), şi cu Bet-Semeş (casa soarelui) din Ieremia 43,13, Heliopolis (cetatea soarelui) al Grecilor, numit astfel deoarece din timpurile cele mai vechi era sediul principal al cultului egiptean al soarelui.

Pi-Beset. Un oraş în Deltă, cam la 40 de mile nord-est de Mefis, acum Tell Basta. El era centrul cultului zeiţei cu cap de pisică, Bastet, care era adorat cu orgii destinse (vezi Herodot ii. 66). În locul acesta străvechi s-a găsit un cimitir pentru pisici, cimitir care acum există numai în ruine. Oraşul e mai cunoscut sub numele de Bubastis.


18 La Tahpanes se va întuneca ziua, când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, și cetățile lui vor merge în robie.

Tahpanes. Un oraş cam la 37 km vest de Pelusium (vezi comentariul la Ieremia 2,16, Ezechiel 30,15). Aceasta este cetatea unde au fugit iudeii după uciderea lui Ghedalia. Ca semn al distrugerii din Egipt, lui Ieremia i s-a poruncit să ascundă pietre în intrarea casei lui Faraon din Tahpanes pentru a marca locul unde Nebucadneţar avea să-şi întindă cortul (Ieremia 43,9-11). Săpături întreprinse acolo de către W. M. Flinders Petrie în 1886 au dat la iveală o platformă construită din cărămizi, pe care unii au identificat-o cu extremă probabilitate ca fiind locul unde Ieremia a ascuns pietrele. Tahpanes era numit Daphnae de către scriitorii clasici şi e cunoscut acum ca Tell Defenneh.

Se va întuneca. Un simbol profetic obişnuit descriind nenorocirea ce urma să vină (vezi Isaia 13,10; Ioel 2,10.31; 3,15; Amos 8,9).


19 Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului, și vor ști că Eu sunt Domnul.”
20 În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

În anul al unsprezecelea. Al captivităţii lui Ioiachin (vezi comentariul la cap. 1,2). Data lunii cade în aprilie, 587 sau 586 î.Hr. (vezi p. 572). Compară cu cap. 29,1; vezi p. 347.


21 „Fiul omului, am frânt brațul lui faraon, împăratul Egiptului; și iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia.”

Faraon, împăratul Egiptului. Hofra, sau Apries (588-569 î.Hr.) un om întreprinzător şi un geniu militar (vezi Vol. II, p. 91).


22 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe faraon împăratul Egiptului, și-i voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.
23 Iar pe egipteni îi voi împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite țări.

Pe egipteni îi voi împrăştia. În ce priveşte împlinirea profetică a v. 23 şi 24 vezi cap. 29,19.


24 În schimb, voi întări brațele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână; iar brațele lui faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte.
25 Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui faraon vor cădea. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva țării Egiptului.
26 Voi împrăștia pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări, și vor ști că Eu sunt Domnul.”

Vor şti că Eu sunt Domnul. Vezi comentariul la v. 8.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 25 PK 454