1 Tiberius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme pedig testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme meg Lüszániász volt,

2 Annás és Kajafás főpapsága alatt szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

3 Ő pedig bejárta a Jordán egész vidékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára,

4 ahogy meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: Kiáltónak szava a pusztában: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!

5 Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot simítsatok el, a görbe legyen egyenessé és a göröngyös simává.

6 És mindenki meglátja az Isten szabadítását.

7 Azt mondta azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen általa: Viperák fajzatai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy az eljövendő harag elől meneküljetek?

8 Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk; mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

9 A fejsze immár a fák gyökerénél jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak, és tűzre vetnek.

10 A sokaság pedig azt kérdezte: Mit tegyünk tehát?

11 Ő pedig így válaszolt: Akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék.

12 És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak: Mester, mit cselekedjünk?

13 Ő pedig azt mondta nekik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami meg van szabva.

14 Megkérdezték őt a katonák is: És mi mit tegyünk? Nekik azt mondta: Senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.

15 Mivel a nép feszültséggel teli várakozásban élt, és mind azt fontolgatta a szívében János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus,

16 ő mindenkinek így felelt: Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de jön, aki erősebb nálam, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a saruja szíját megoldjam, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

17 Kezében szórólapát van, hogy megtisztítsa szérűjét, és a gabonát csűrébe takarítsa, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

18 Még sok másra is intette őket, és hirdette az evangéliumot a népnek.

19 Heródes negyedes fejedelmet megfeddte Heródiás miatt, testvérének, Fülöpnek a felesége és mindazon gonoszságok miatt, amelyeket Heródes cselekedett,

20 aki mindezt még azzal tetézte, hogy Jánost tömlöcbe vettette.

21 Történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett és imádkozott, megnyílt az ég,

22 és leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!

23 Maga Jézus pedig mintegy harmincesztendős volt, amikor tanítani kezdett. Úgy tudta mindenki, hogy József fia volt, ez pedig Élié,

24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannájé, ez Józsefé,

25 ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié,

26 ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé,

27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié,

28 ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré,

29 ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,

30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé,

31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,

32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Boázé, ez Szalmóné, ez Nahsoné,

33 ez Aminádábé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Júdáé.

34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré,

35 ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé,

36 ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Láméké,

37 ez Metusélahé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalalélé, ez Kénáné,

38 ez Énósé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig Istené.