1 Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

Fiii lui Levi. Capitolul 6 se ocupă de seminţia lui Levi, de descendenţii şi cetăţile ei. Versetele 3-15 prezintă descendenţa lui Aaron prin Eleazar la Iehoţadac şi captivitatea babiloniană. Începând cu Eleazar, sunt date 22 de nume pentru o perioadă care cuprinde peste 800 de ani.


2 Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
3 Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
4 Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua;

Eleazar. Eleazar a fost numai unul din fiii lui Aaron, dar aici este dată descendenţa lui. Au mai fost persoane de rang preoţesc înalt şi în descendenţa lui Itamar (vezi cap. 24,1-6).


5 Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6 Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;

Uzi a născut pe Zerahia. Acesta a fost probabil aproape de timpul lui Eli. Descendenţa lui Eli este următoarea: Eli, Fineas, Abitub, Ahimelec, Abiatar (vezi 1 Samuel 14,3; 22,20; 1 Regi 2,26.27). Descendenţii lui Eleazar prin Uzi şi Zerahia slujeau fără îndoială ca preoţi în aceeaşi perioadă cu cei din descendenţa lui Itamar-Eli. În 1 Cronici 24,3, Ahimelec din linia lui Eli este numit descendent al lui Itamar. Vezi mai mult la 2 Samuel 8,17.


7 Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8 Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Ahimaaț;

Ahitub a născut pe Ţadoc. Ţadoc i s-a alăturat lui Abiatar ca mare-preot sub David (vezi la 2 Samuel 8,17; 15,24).


9 Ahimaaț a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10 Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

Azaria. Compară cu 1 Regi 4,2. Numele Azaria apare de trei ori în lista prezentă (1 Cronici 6,9.10.13). Un preot cu numele Azaria s-a împotrivit lui Ozia (2 Cronici 26,17.18 ) şi un alt Azaria a fost preot pe vremea lui Ezechia (2 Cronici 31,10).

Amaria. Probabil marele preot în funcţie pe vremea lui Iosafat (2 Cronici 19,11).


11 Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
12 Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Șalum;

Ahitub a născut pe Ţadoc. Nu se ştie exact perioada când bărbaţii aceştia au deţinut slujbe preoţeşti. A fost probabil pe vremea când trăia Iehoiada, care l-a făcut rege pe Ioas (2 Cronici 23). Faptul că Iehoiada nu este amintit în genealogia prezentă este dovada că în această listă nu apar numele tuturor preoţilor. După aproximativ un secol, a existat un alt preot, probabil mare preot, al cărui nume nu este trecut pe lista prezentă, preotul Urie de pe vremea lui Ahaz (2 Regi 16,10-16).


13 Șalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;

Hilchia. Probabil Hilchia care a găsit cartea legii în timpul lui Iosia (2 Regi 22,8).


14 Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoțadac.

Seraia. Marele preot de pe vremea când a căzut Ierusalimul (2 Regi 25,18-21; Ieremia 52,24).


15 Iehoțadac a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar.

Iehoţadac a plecat şi el... în robie. El trebuie să fi fost foarte tânăr pe vremea aceea (586 î.Hr.), deoarece fiul lui (dacă nu cumva este vorba de un nepot sau de un alt descendent, vezi la cap. 2,7), Iosua a fost mare preot (Ezra 3,2) pe vremea reîntoarcerii exilaţilor, în cursul domniei lui Cir (553-530 î.Hr.) şi până cel târziu în anul al doilea al lui Darius (520/519 î.Hr.), când a fost declanşată lucrarea de terminare a rezidirii templului (Hagai 1,1.14).


16 Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. –

Fiii lui Levi. După ce dă o listă a marilor preoţi de la Levi la Iehoţadac (v. 1-15), cronicarul se întoarce la fiii lui Levi, pentru a da un raport despre diferite ramuri ale casei lui Levi.


17 Iată numele fiilor lui Gherșon: Libni și Șimei. –
18 Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
19 Fiii lui Merari: Mahli și Muși. – Acestea sunt familiile lui Levi, după părinții lor.

Familiile. Adică neamurile.


20 Din Gherșon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;

Din Gherşom. Versetele 20 şi 21 prezintă şapte generaţii succesive ale gherşomiţilor. Genealogia aceasta nu apare în Pentateuc.


21 Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –
22 Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;

Fiii lui Chehat. Compară această listă a descendenţilor lui Chehat (v. 22-28) cu aceea a strămoşilor lui Heman cântăreţul (v. 33-38; vezi la v. 33).


23 Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
24 Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
25 Fiii lui Elcana: Amasaiși Ahimot;
26 Elcana, fiul său; Elcana-Țofai, fiul său; Nahat, fiul său;
27 Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
28 și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. –

Samuel. Lista chehatiţilor se încheie cu menţionarea lui Samuel şi a fiilor lui.

Vaşni. Evrei. washni. Probabil de tradus "şi al doilea". Primul născut era Ioel (vezi la 1 Samuel 8,2).


29 Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său;
30 Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
31 Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă:

Pe care i-a pus David. Versetele 31 şi 32 sunt un preludiu la genealogiile lui Heman, Asaf şi Etan, care erau conducători ai corului lui David.


32 ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului Cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.

Cortul întâlnirii. După intrarea în Canaan, cortul pe care-l făcuse Moise a fost aşezat la Silo şi se afla acolo şi în zilele lui Eli (Iosua 18,1; Judecători 18,31; 1 Samuel 1,3). Mai târziu a fost mutat la Nob, după este evident din prezenţa acolo a pâinii pentru punerea înainte (1 Samuel 21,1.4.6 ). Pe vremea lui David, chiar şi după ce chivotul a fost dus la Ierusalim (1 Cronici 13,5-14; 15,1-16,6), cortul întâlnirii şi altarul arderilor de tot se aflau încă la Gabaon (1 Cronici 21,29). Cortul întâlnirii pare să fi rămas acolo până pe timpul domniei lui Solomon (2 Cronici 1,3), care l-a mutat în cele din urmă în noul templu (2 Cronici 5,5).

Întrucât v. 31 menţionează chivotul, nu este prea clar dacă v. 32 se referă la cortul întâlnirii original (de la Gabaon) sau la cortul ridicat pentru a adăposti chivotul de la Ierusalim (vezi PP 708).


33 Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

Dintre fiii chehatiţilor: Heman. Versetele 33-38 îi prezintă pe strămoşii lui Heman, un chehatit, unul dintre cântăreţii cortului în zilele lui David, şi spiţa lui de neam e asemănătoare cu cea din v. 22-28. Există deosebiri între cele două liste. Sunt prezentate în listă douăzeci şi una de generaţii de la Levi până la acest contemporan al lui David, pe o perioadă de aproape 650 de ani. Rut 4,18-22 prezintă o listă de zece generaţii din genealogia lui Iuda de la Iuda la David (vezi la Matei 1,3-6). Nu toate tabelele genealogice dau fiecare inel de legătură (vezi la cap. 2,7).


34 fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35 fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36 fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania,
37 fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,
38 fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –
39 Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea,

Asaf. Versetele 39-43 trasează genealogia lui Asaf înapoi până la Gherşom, fiul lui Levi, prin 13 nume. Totuşi, v. 21 şi 21 prezintă lista a doar 7 nume pentru perioada aceasta. Faptul că nume precum Zerah, Zima şi Iahat apar în ambele liste şi în aceeaşi succesiune arată că ambele liste cuprind aceeaşi genealogie, prima furnizând totuşi o formă prescurtată.

La dreapta sa. Adică asafiţii stăteau la dreapta hemaniţilor.


40 fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41 fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42 fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei,
43 fiul lui Iahat, fiul lui Gherșon, fiul lui Levi. –
44 Fiii lui Merari, frații lor, la stânga: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

Fiii lui Merari. Versetele 44-47 redau strămoşii lui Etan meraritul.


45 fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia,
46 fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer,
47 fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
48 Frații lor, leviții, erau însărcinați cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu.

Fraţii lor. Adică leviţii care nu erau cântăreţi.


49 Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot și tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

Aaron şi fiii săi. Ca introducere la secţiunea următoare, care se ocupă de cetăţile levitice, apare o recapitulare parţială a liniei preoţeşti, care se termină cu Ahimaaţ de pe vremea lui David şi a lui Solomon (v. 50-53; cf. v. 4-8).


50 Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său;
51 Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
52 Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
53 Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său.
54 Iată locuințele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiților, ieșiți cei dintâi la sorți,

Locuinţele. Compară cu Iosua 21,5-39.


55 li s-a dat Hebronul, în țara lui Iuda, și locurile lui de pășunat;

Locurile lui de păşunat. [Suburbiile, KJV; împrejurimile, trd. Niţ.]. Adică păşunile înconjurătoare (vezi la Numeri 35,2; Iosua 14,4).


56 dar câmpia cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
57 Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat,
58 Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat,

Hilen. Numit Holon în Iosua 21,15.


59 Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat;
60 și din seminția lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau treisprezece cetăți, după familiile lor.

Treisprezece cetăţi. Sunt date numai 11 cetăţi. Cele două care nu se regăsesc pe listă sunt Iuta şi Gabaon (vezi Iosua 21,16.17).


61 Celorlalți fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorți zece cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase.

Jumătatea seminţiei. Versetul acesta este probabil o formă incompletă a pasajului paralel din Iosua 21,5.


62 Fiii lui Gherșon, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan.
63 Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.
64 Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat.

Cetăţile. Adică cetăţile enumerate în v. 61-64 (vezi Iosua 21,4-8).


65 Au dat prin sorți, din seminția lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin, aceste cetăți, pe care le-au numit pe nume.
66 Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim.

Celelalte. [Restul, KJV]. Compară cu Iosua 21,20. Versetele 66-81 denumesc cetăţile al căror număr a fost dat în v. 61-64. Compară cu Iosua 21,20-39. Multe deosebiri apar în privinţa numelor cetăţilor din cele două liste. Trecuseră vreo nouă secole între scrierea cărţii lui Iosua şi a Cronicilor, iar în răstimpul acesta avuseseră loc multe schimbări de nume locale.


67 Le-au dat: cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, pe muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat,

Cetatea de scăpare. Numai Sihem era cetate de scăpare. Cu privire la cetăţile de scăpare, vezi la Numeri 35,6 ; Deuteronom 19,2.3.


68 Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat,
69 Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat;

Aialon. Iosua 21,23 ,24 înregistrează Aialonul ca o contribuţie a lui Daniel, împreună cu Elteche, Ghibeon şi Gat-Rimon.


70 și din jumătatea seminției lui Manase au dat: Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalți fii ai lui Chehat.
71 Fiilor lui Gherșon le-au dat: din familia jumătății seminției lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat;

Fiilor lui Gherşom. Versetele 71-76 prezintă lista cetăţilor gherşomiţilor. Compară cu Iosua 21,27-33. Aştarot. Este evident că cetatea fusese un centru al cultului Astarteei.


72 din seminția lui Isahar, Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat,
73 Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat;
74 din seminția lui Așer, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat,
75 Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat;
76 și din seminția lui Neftali, Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat.
77 Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, le-au dat: din seminția lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pășunat și Taborul cu locurile lui de pășunat,

Merari. Versetele 77-81 prezintă lista cetăţilor merariţilor. Compară cu Iosua 21,34-39.

Rimono. Compară cu Iosua 21,34.35.


78 iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminția lui Ruben, Bețer, în pustiu, cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile lui de pășunat,

În faţa Ierihonului. Aceste date geografice nu se regăsesc în Iosua 21,36, care menţionează doar că cetăţile erau din seminţia lui Ruben.


79 Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat;
80 și din seminția lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat,

Ramot. Una dintre cetăţile de scăpare (vezi la Iosua 20,8).


81 Hesbonul cu locurile lui de pășunat și Iaezer cu locurile lui de pășunat.

Hesbonul. O cetate de dincolo de Iordan faţă de Ierihon, în apropiere de muntele Nebo şi Medeba.