1 Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iașub și Șimron, patru.

Fiii lui Isahar. Versetele 1 la 5 prezintă lista neamurilor lui Isahar, împreună cu lista bărbaţilor de vârstă militară.


2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci și două de mii șase sute.
3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți cinci căpetenii;
4 aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii.
5 Frații lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toți optzeci și șapte de mii, scriși în spițele de neam.

Optzeci şi şapte de mii. La cel dintâi recensământ al lui Moise, războinicii lui Isahar erau în număr de 54.400 (Numeri 1,29), iar la al doilea, 64.300 (Numeri 26,25).


6 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher și Iediael, trei.

Fiii lui Beniamin. Versetele 6-12 prezintă lista neamurilor lui Beniamin, împreună cu recensământul. Numai trei nume sunt date aici, în timp ce 1 Cronici 8,1.2 şi Numeri 26,38.39 enumeră cinci fii ai lui Beniamin, iar Genesa 46,21 prezintă o listă de zece. Toate listele îl indică întâi pe Bela, dar se deosebesc în ce priveşte celelalte nume.


7 Fiii lui Bela: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ai caselor părinților lor, oameni viteji și scriși în spițele de neam, în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. –

Fiii lui Bela. Compară cu cap. 8,3-5, unde este dată o listă diferită de nume. Cele două liste redau probabil neamurile lui Bela în diferite perioade.


8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toți aceștia erau fii ai lui Becher
9 și scriși în spițele de neam după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. –
10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar;
11 toți aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război.

Toţi aceştia. Dacă la cei 17.200 de iediaeliţi sunt adăugaţi cei 22.024 de belaiţi şi cei 20.200 de becheriţi (v. 7,9), se ajunge la un total de 59.434 de beniamiţi. Primul recensământ mozaic dă 35.400 (Numeri 2,23), iar al doilea recensământ, 45.600 (Numeri 26,41).


12 Șupim și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.
13 Fiii lui Neftali: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum, fiii Bilhei.

Fiii lui Neftali. Sunt enumeraţi fiii, dar nu se dau cifrele de recensământ. Lista se potriveşte cu cele din Genesa 46,24 şi Numeri 26,48.49, cu excepţia unor diferenţe minore în ortografie.


14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

Fiii lui Manase. Versetele 14-19 redau genealogia lui Manase.

Pe care l-a născut. Traducerea de aici e obscură. Versetul poate fi tradus şi astfel, ca să susţină redarea din LXX: "Fiii lui Manase; Esriel, pe care l-a născut ţiitoarea lui siriacă; şi ea i-a născut şi pe Machir, tatăl lui Galaad".

Machir. Întâiul născut al lui Manase (Iosua 17,1).


15 Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad a avut fete.

Hupim şi Şupim. Înţelesul acestui verset este obscur. Unii sunt de părere că Machir şi-a luat neveste din neamul lui Hupim şi Şupim.. Alţii consideră că el a luat neveste pentru Hupim şi Şupim.

Ţelofhad. Conform Numeri 26,33 şi Iosua 17,3, Ţelofhad a fost fiul lui Hefer, care era nepot de-al lui Machir.

Fete. Vezi la Iosua 17,3.5.


16 Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș, și fiii săi erau Ulam și Rechem.

Pereş. Numele prezentate aici nu mai apar nicăieri în Biblie.


17 Fiul lui Ulam: Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

Bedan. Numele acesta mai apare doar în 1 Samuel 12,11.


18 Sora sa, Hamolechet, a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla.

Abiezer. În Iosua 17,2 numele acesta apare ca fiind al unui fiu sau al unui descendent al lui Manase, iar în Judecători 6,11.24.34 ca acela al neamului lui Ghedeon.


19 Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.
20 Fiii lui Efraim: Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său;

Fiii lui Efraim. Versetele 20-27 redau genealogia lui Efraim. Genealogia este oarecum dificil de urmărit. Conform cu Numeri 26,35.36, Efraim a avut trei fii şi Şutelah a avut un fiu cu numele Eram. Aici se dă, se pare, o linie genealogică de la Şutelah prin Bered până la a opta generaţie, când se pare că, totuşi, Efraim era încă în viaţă (v. 22). Poate că fiii lui Efraim sunt Şutelah, Bered şi Tahat (vezi Şutelah, Bered şi Tahan în Numeri 26,35), şi Şutelah, fiul lui Zabad (1 Cronici 7,21) urmează să fie privit ca sfârşitul liniei lui Şutelah (v. 20).


21 Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele.

Ezer şi Elead. Versetele 21-24 întrerup lista de nume genealogice prin relatarea morţii fiilor lui Efraim şi naşterea lui Beria, a cărui fiică, Şeera, a întemeiat cele două cetăţi Bet-Horon.


22 Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și frații săi au venit să-l mângâie.
23 Apoi a intrat la nevasta sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beria pentru că nenorocirea era în casă.
24 A avut ca fiică pe Șeera, care a zidit Bet-Horonul de jos și Bet-Horonul de sus, și pe Uzen-Șeera.
25 Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său;
26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său;

Elişama. Un prinţ din Efraim de pe vremea lui Iosua (Iosua 1,1).


27 Nun, fiul său; Iosua, fiul său.
28 Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei.

Betelul. Cetatea aceasta a fost atribuită la început lui Beniamin (Iosua 18,22), dar mai târziu a fost înglobată în regatul de nord, ca parte din Efraim. Vezi la Genesa 28,19; Iosua 18,22 .


29 Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Bet-Şeanul. Cele patru cetăţi menţionate au fost la început atribuite lui Manase, dar se aflau pe teritoriul lui Isahar şi Aşer (Iosua 17,11). Vezi la 1 Samuel 31,10.


30 Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi și Beria; și Serah, sora lor.

Fiii lui Aşer. Versetele 30-40 redau genealogia lui Aşer.

Imna. Compară cu Genesa 46,17.


31 Fiii lui Beria: Eber și Malchiel.
32 Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. –
33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. –
34 Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. –
35 Fiii lui Helem, fratele său: Țofah, Imna, Șeleș și Amal.
36 Fiii lui Țofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra,
37 Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera.
38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. –

Iefune. Acesta este de asemenea numele tatălui lui Caleb (Numeri 13,6).


39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riția. –
40 Toți aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război.

Douăzeci şi şase de mii. Acesta pare să fie numărul războinicilor lui Aşer. La primul recensământ al lui Moise, totalul era 49.500 (Numeri 1,41), iar la cel de-al doilea, 53.400 (Numeri 26,47).