1 Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

Fiii lui Israel. Cu excepţia lui Dan, fiii lui Iacov sunt trecuţi în ordinea în care apar în Genesa 35,23-26 şi cu omiterea în continuare a lui Iosif, aşa cum apar în Exod 1,1-4. Ordinea este următoarea: întâi, cei şase fii ai Leii, prima soţie; apoi fiul Bilhei, prima concubină; apoi la urmă de tot cei doi fii ai Zilpei, a doua concubină. În loc să apară în ordinea în care numele lui ar fi fost menţionat ca primul fiu al Bilhei, Daniel apare după cei şase fii ai Leii. Aceasta este poziţia pe care îl ocupă numele lui printre fiii lui Iacov când a fost rostită binecuvântarea profetică de către Iacov, înainte de moartea sa (Genesa 49,16). Vezi Genesa 46,8-25; Numeri 1,5-15.20-47; 13,4-15; 26,5-48; Deuteronom 33,6-24 pentru alte liste cu aceste nume.


2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer.
3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.

Fiii lui Iuda. Numele date aici se potrivesc cu cele din Genesa 38, deşi raportul este foarte mult prescurtat. Er, întâiul născut. Compară cu Genesa 38,7.

L-a omorât. Includerea acestei afirmaţii din raportul original (vezi Genesa 38,7) este în armonie cu scopul cronicarului de a prezenta un raport care arată roadele teribile ale păcatului şi răsplata neprihănirii.


4 Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.
5 Fiii lui Pereț: Hețron și Hamul.
6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci. –

Fiii lui Zerah. De aici înainte sunt prezentate lucruri care nu au apărut în prealabil în raportul biblic.

Zimri. În Iosua 7,1 numele acesta apare scris Zabdi, în genealogia lui Acan. În ebraică m este confundat uşor cu b şi r cu d, aşa că zmr şi zbd seamănă foarte mult. În privinţa acestor litere ebraice, vezi p. 14.


7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. –

Fiii lui Carmi. Carmi, tatăl lui Acan, a fost fiul lui Zabdi (Iosua 7,1) sau Zimri (v. 6), dar cronicarul a omis aici acest amănunt.

Acar. Sau Acan (vezi Iosua 7,1 ). În genealogiile biblice, multe amănunte sunt deseori omise, şi din această cauză se trag uneori la concluzii greşite. Astfel, Acan fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, era un zerahit (Iosua 7,18), dar în Iosua 7,24 este pomenit simplu ca fiind fiul lui Zerah.

Întrebuinţarea în Biblie a unor asemenea cuvinte precum "fiu" trebuie înţeleasă în termenii în care a gândit scriitorul în limba originală, care se deosebeşte adesea de întrebuinţarea noastră actuală (vezi vol. I, p. 181,186).

Întrebuinţarea expresiei "fiu" pentru "nepot" este obişnuită în Biblie. De pildă, Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi (2 Regi 9,2 .14) este numit "fiul lui Nimşi" (1 Regi 19,16). Alte exemple tipice sunt Azaria (1 Regi 4,2 ; cf. 1 Cronici 6,8-10), Chiş (1 Samuel 9,1; 14,51; cf. 1 Cronici 8,33; 9,39). Atalia este un exemplu de nepoată numită fiică (2 Regi 8,18; cf. 2 Regi 8,26). De asemenea, apar cazuri când copii unei fiice sunt numiţi fii (Genesa 31,43 ,55; 1 Cronici 2,21-23). Termenul "fiu" mai este aplicat, ca în cazul lui Acan (vezi mai sus la v. 7) unor descendenţi mai îndepărtaţi: Ezra este numit un fiu al lui Seraia (Ezra 7,1), cu toate că Seraia murise cu 130 de ani înainte ca Ezra să-şi fi început lucrarea la Ierusalim (vezi 1 Cronici 6,14; 2 Regi 25,18-21). Genealogia lui Ezra (Ezra 7,1-5), ca şi a multor altora, omite nume. În alte liste chiar şi "a născut" poate să însemne "a fost strămoşul lui" (de pildă, în seria celor 14 generaţii, Matei 1,1-17, vezi vol. I, p. 186). Expresii precum "fiu al lui David" şi "fiu al lui Avraam" sunt exemple în plus de "fiu" care înseamnă simplu "descendent". Alte expresii ebraice de legătură sunt la fel de cuprinzătoare. Iacov şi Laban, Lot şi Avraam sunt numiţi fraţi, când ei sunt de fapt nepot şi unchi (Genesa 13,8; 1 4,14 ; vezi la Genesa 29,12).

Care a tulburat [Tulburătorul, KJV]. S-ar putea ca aici să fie un joc de cuvinte. "Acar" vine de la ebraicul 'akar, care după unii autori însemnă "a tulbura", după alţii "a interpreta drept interzis", "a nu permite legături [cu societatea]". Iosua l-a abordat pe Acan cu întrebarea: "Pentru ce ne-ai tulburat?" (KJV) (Iosua 7,25). Acan şi-a primit osânda într-un loc numit "acor [tulburare]". (Iosua 7,24.26).


8 Fiul lui Etan: Azaria.
9 Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb).

Fiii care s-au născut lui Heţron. Neamul lui Heţron a fost fără îndoială important printre descendenţii lui Iuda, deoarece v. 9-55 ale acestui capitol sunt dedicate descendenţilor lui Heţron.

Ierahmeel. Deşi Ierahmeel este pomenit deseori în această genealogie (v. 9.25-27.33.42), numele lui nu apare altundeva în Vechiul Testament, doar descendenţii lui, ierahmeeliţii, sunt amintiţi în 1 Samuel 27,10; 30,29 ca trăind în părţile de miază-zi ale lui Iuda. Sunt amintite încă alte două persoane cu numele lui (1 Cronici 24,29; Ieremia 36,26).

Ram. Şi Ierahmeel a avut un fiu cu numele acesta (1 Cronici 2,25). Totuşi, Ram din Rut 4,19; Matei 1,13; şi Luca 3,33 a fost fiul lui Heţron.

Chelubai. Probabil era un termen care desemna neamul lui Caleb, fiul lui Heţron.


10 Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda.

Ram a născut pe Aminadab. Ram are prioritate printre ceilalţi fii ai lui Heţron, deoarece din el descinde linia regală a lui David (1 Cronici 2,10-15; Rut 4,19-22; Luca 3,31-33).


11 Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

Nahşon. O căpetenie a lui Iuda din timpul Exodului (Numeri 1,7; 2,3; 10,14).

Salma. Sau Salmon (Rut 4,21; Matei 1,4; Luca 3,32). Salma a întemeiat probabil Betleemul (vezi 1 Cronici 2,51.54).


12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13 Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Șimea, al treilea;

Isai a născut. Versetele 13-17 cuprind numele celor din familia lui Isai. Potrivit cu 1 Samuel 16,10.11; 17,12-14, Isai a avut opt fii, dintre care David a fost cel mai tânăr, dar aici David este dat ca fiul al şaptelea al lui Isai (v. 15). Poate că unul dintre fiii lui Isai a murit fără să lase urmaşi. Atât în Cronici, cât şi în Samuel, Aliab, Abinadab şi Şimea (sau Şama) apar ca primii trei fii.


14 pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15 pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea.
16 Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei.

Fiii Ţeruiei. Abişai, Ioab şi Asael sunt de mai multe ori amintiţi ca fii ai Ţeruiei (1 Samuel 26,6; 2 Samuel 2,18). Tatăl nu este nicăieri identificat.


17 Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.

Amasa. Generalul lui Absalom (2 Samuel 17,25). Amasa era nepotul lui David (2 Samuel 19,13). Prin urmare Ioab, fiul Ţeruiei (1 Cronici 2,16; 2 Samuel 2,18; 17,25) şi Amasa erau veri. Ieter, Ismaelitul. Numit "Itra, Israelitul" (2 Samuel 17,25).


18 Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon.

Caleb, fiul lui Heţron. Probabil nu Caleb, fiul lui Iefune, contemporanul lui Iosua şi cuceritorul regiunilor Hebron şi Debir, deoarece Heţron a mers în Egipt cu Iacov (Genesa 46,12) şi fiul său, Caleb, a fost străbunicul celui care a construit cortul (1 Cronici 2,19.20; cf. Exod 31,2). Caleb, fiul lui Iefune, era în vârstă de numai 39 de ani la data exodului (Iosua 14,6 .7.13.14; 15,13-17).

Fiii. Pare să fie vorba de fiii lui Azuba, dacă fiii lui Ieriot sunt amintiţi în v. 42-45.


19 Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

Efrat. Sau Efrata (v. 50).

Hur. Hur, fiul lui Caleb şi al Efratei, a fost tatăl lui Betleem (cap. 4,4). Efrata a fost numele iniţial al Betleemului (vezi la Genesa 35,19; cf. Rut 4,11; Mica 5,2).


20 Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel. –

Beţaleel. Meşterul priceput al cortului (Exod 31,2; 3 5,20; 2 Cronici 1,5).


21 În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.

În urmă Heţron. Versetele 21-24 se ocupă de o altă grupă de heţroniţi care s-a aşezat în Galaad, la răsărit de Iordan. Fiica lui Machir. Machir era întâiul născut al lui Manase şi tatăl lui Galaad (Iosua 17,1; Numeri 26,29; 32,39.40).


22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului.

Iair. Deşi fiu al lui Segub, el este numit şi "fiul lui Manase" (Numeri 32,41; Deuteronom 3,14). Mai târziu, a fost un judecător galaadit cu numele acesta, despre care se spune că a avut treizeci de fii şi "treizeci de cetăţi, numite şi azi cetăţile lui Iair" (Judecători 10,4).


23 Gheșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

Gheşuriţii şi sirienii [Gheşur şi Aram, KJV]. Gheşur era un ţinut la est şi nord-est de Marea Galileii, mai târziu regat aramaic independent (1 Cronici 3,2; 2 Samuel 3,3; 13,37; 15,8). Aram era ţinutul care se întindea la nord de Palestina, cuprinzând Siria şi Mesopotamia de miazănoapte. Popoarele din regiunile acestea, care se întindeau între Basan şi al Muntelui Hermon, au fost biruite de Israel, dar nu au fost izgonite, îngăduindu-li-se să locuiască "în mijlocul lui Israel" (Iosua 13,11-13).

Şasezeci de cetăţi. Potrivit cu Deuteronom 3,14 Iair "a luat tot ţinutul Argob până la hotarul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor şi a pus numele lui târgurilor Basanului, numite şi azi azi târgurile lui Iair" (vezi Numeri 32,40.41; Iosua 13,30.31). În zilele lui Solomon "târgurile lui Iair" sunt încă amintite, şi se spune că numărul acestor cetăţi din Basan era de "şaizeci de cetăţi mari cu ziduri şi zăvoare de aramă" (1 Regi 4,13).

Fiii lui Machir. Segub şi Iair, împreună cu descendenţii lor, au fost socotiţi fii ai lui Machir, tatăl mamei, şi nu al lui Heţron, tatăl, fiind în felul acesta din Manase şi nu din Iuda. Legătura dintre aceste două seminţii este următoarea:

Iuda Manase

| |

Fares�

Machir

|

Heţron căsătorit - cu fiica lui Machir

|

Segub

|

Iair

Întrucât şi-au legat soarta de Manase în regiunea Galaadului, descendenţii lui Heţron, care aparţineau seminţiei lui Iuda, de aici înainte şi-au socotit genealogiile alături de Manase, prin mamă. Iair e în mod obişnuit socotit ca aparţinând seminţiei lui Manase (Numeri 32,41 ; Deuteronom 3,14 ; Iosua 13,29-3 1).


24 După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa.

După moartea lui Heţron. Există dificultăţi în ebraica acestui verset. LXX redă versetul acesta în felul următor: "Şi după moartea lui Esron, Caleb a venit la Efrata, şi soţia lui Esron era Abia; şi ea a născut pe Aşo, tatăl lui Tecoe" (Aşur, tatăl lui Tecoa, trd. Cornil.). Unii comentatori consideră că "Abia" ar trebui să fie interpretat "tatăl ei", făcând textul să afirme că Caleb s-a apropiat de Efrata, soţia tatălui său.


25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia.

Fii lui Ierahmeel. Versetele 25-33 redau genealogia lui Ierahmeel, fiul lui Heţron. Ierahmeliţii erau un neam aparte în vremea lui David, locuind în Neghev, în partea de sud a lui Iuda (1 Samuel 27,10; 30,29). Acesta este singurul loc din Scriptură unde este redată această genealogie.

Ram. El nu trebuie să fie confundat cu Ram, fratele lui Ierahmeel (v. 9). Compară cu Iov 32,2, unde Elihu este din neamul lui Ram.


26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –

Onam. Vezi v. 28-33 cu privire la descendenţii acestui neam.


27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. –
28 Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur.
29 Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid.
30 Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii.
31 Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai.

Ahlai. Întrucât Şeşan nu a avut fii (v. 34), Ahlai probabil este numele unei fiice. Dacă este numele unui fiu, acesta n-a avut probabil urmaşi; cel puţin nici unul nu este menţionat.


32 Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33 Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. – Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34 Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean, numit Iarha.

Şeşan n-a avut fii. Versetele 31-41 se ocupă de descendenţii lui Şeşan, dând arborele genealogic al lui Elişama (v. 41). Se presupune că Elişama a trăit pe timpul cronicarului. Nu se cunoaşte nici un contemporan al lui Ezra care să poarte numele acesta, dar în Ieremia 36,12 este un Elişama, unul din prinţii lui Iuda de pe vremea lui Ieremia, care deţinea slujba de logofăt. Întrucât Şeşan este al zecelea în după Iuda şi întrucât Elişama a apărut cu 14 generaţii mai târziu, e foarte posibil ca Elişama, al cărui arbore genealogic e dat aici, să fie prinţul lui Iuda menţionat în Ieremia 32,16.


35 Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39 Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa.
40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum;
41 Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama.
42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron.

Fiii lui Caleb. Aceştia erau probabil fiii lui Ieriot, una din soţiile lui Caleb (vezi v. 18), întrucât copiii Ieriotei nu fuseseră menţionaţi anterior.

Meşa. Acelaşi nume cu acela al unui rege al Moabului (2 Regi 3,4) al cărui monument, vestita Piatră Moabită, a fost găsit în 1868 la Dibon, în Moab, deşi, cu siguranţă, nu au nici o legătură. Fiind tatăl lui Zif, Meşa era probabil căpetenia unui neam calebit care s-a aşezat la Zif, la sud de Hebron (Iosua 15,54-55; 1 Samuel 23,14).

Zif. Multe din numele care urmează au însemnătate geografică. Probabil descendenţii au primit numele locurilor geografice, sau locurile respective au purtat numele întemeietorilor aşezărilor. Zif se afla în ţinutul deluros al lui Iuda şi Mareşa era în Şafela lui Iuda, la nord-est de Hebron.


43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema.

Tapuah. O cetate în câmpia lui Iuda (Iosua 15,34; 16,8 ). Locaţia exactă nu se cunoaşte.

Rechem. O cetate beniamită (Iosua 18,27).


44 Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai.
45 Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur.

Maon. Atât Maon, cât şi Bet-Ţur erau cetăţi în ţinutul deluros al Iudeii (Iosua 15,55.58; 1 Samuel 25,2; 2 Cronici 11,7 ; Neemia 3,16).


46 Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez.

Ţiitoarea lui Caleb. Cu excepţia lui Moţa, care apare ca nume al cetăţi în Beniamin (Iosua 18,26), nu se ştie nimic cu privire la persoanele sau locurile menţionate în versetul acesta. Fiii acestei ţiitoare reprezentau probabil grupe tribale amestecate şi obscure.


47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.

Iahdai. Nu se spune nimic cu privire la legătura dintre Iahdai cu cei de mai înainte.


48 Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana.
49 Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.

Madmana. O cetate în sud a lui Iuda (Iosua 15,31).


50 Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei și tatăl lui Chiriat-Iearim;

Fiii lui Caleb. Unii cred că ar trebui să fie punct după "Caleb", legând propoziţia aceasta de cele precedente şi nu de cele următoare. Atunci afirmaţia ar aduce la încheierea listei calebiţilor menţionaţi în v. 42-49, prin cuvintele corespunzătoare celor care încheie neamul lui Ierahmeel din v.

32.

Fiii lui Hur. Dacă exista intenţia ca după "Caleb" să fie punct, afirmaţia aceasta ar trebui probabil să zică: "fiii lui Hur", în armonie cu LXX şi Vulgata. În cazul acela aici se face un nou început cu privire la fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, soţia lui Caleb după moartea Azubei (v. 19).

Şobal. În cap. 4,1 numele Şobal apare după acela al lui Hur în calitate de căpetenie a unei ramuri a seminţiei lui Iuda. Chiriat-Iearim. Una dintre cetăţile gabaoniţilor (Iosua 9,17).


51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

Salma. Compară cu v. 54. Acest Salma ar fi, deci, descendentul lui Caleb şi al Efratei. Un alt Salma apare în v. 11, care era un strănepot al lui Ram, frate al lui Caleb. Acest Salma de pe urmă a fost tatăl lui Boaz şi un membru al neamului din care a descins David.


52 Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot.
53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriții, putiții, șumatiții și mișraiții; din aceste familii au ieșit țoreatiții și eștaoliții.
54 Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, țoreiții;
55 și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, tireatiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab.

Iaebeţ. Probabil o cetate undeva în Iuda. Nu se mai ştie nimic altceva cu privire la cele trei familii de scribi.

Casei lui Recab. Pe vremea lui Ieremia, recabiţii ocupau un loc de cinste printre iudei (Ieremia 35,2-19). Ionadab recabitul a luat poziţie hotărâtă alături de Iehu împotriva cultului lui Baal (2 Regi 10,23). Malchia recabitul a fost conducătorul uneia dintre regiunile lui Iuda pe timpul lui Neemia (Neemia 3,14).

COMENTARIUL LUI ELLEN G. WHITE

7 �

PP 495