1 Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui.

Este scris. [Erau scrişi, KJV]. Evident, Cronicile au fost terminate după deportarea în Babilon.


2 Cei dintâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții.

Netiniţii. Aceştia erau grupa de slujitori ai templului care îndeplineau muncile de slugă, ca de exemplu aducerea apei şi a lemnelor. Cu privire la identitatea netiniţilor, vezi la Iosua 9,21; Ezra 2,43; 8,20.


3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. –

La Ierusalim. Versetele 3-17 par să corespundă cu Neemia 11,4-19, deşi nu toţi sunt de acord dacă listele din Cronici îi descriu pe locuitori înainte sau după exil. Cele două rapoarte nu sunt identice, dar cei care susţin că amândouă sunt postexilice cred că ele au fost luate din aceeaşi sursă mai lungă, fiecare dintre cei care le-au alcătuit alegându-şi propria listă de nume reprezentative.


4 Fii de ai lui Pereț, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

Utai. Compară cu Neemia 11,4; vezi la 1 Cronici 9,3.


5 Dintre șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi.
6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel și frații săi, șase sute nouăzeci. –

Şase sute nouăzeci. Compară cu Neemia 11,6, unde totalul este 468. Cifrele s-ar putea să reprezinte perioade diferite.


7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;
8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;
9 și frații lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor.

Nouă sute cincizeci şi şase. Cifra din Neemia 11,8 este 928 (vezi la 1 Cronici 9,3.6).


10 Din preoți: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin,

Preoţi. Versetele 10-13 redau lista preoţilor angajaţi în slujba templului.


11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

Azaria. Compară cu cap. 6,11-13, unde numele corespund până la Ţadoc, dar nu apar următoarele două nume, Meraiot, fiul lui Ahitub, cu toate că există un Meraiot mai timpuriu (cap. 6,7). Lista din Neemia 11,11 este identică cu cea din versetul prezent, cu excepţia că Seraia apare în locul lui Azaria. Conform cu Neemia 12,1, un Seraia se află în fruntea listei preoţilor care s-au întors cu Zorobabel şi cu Iosua, iar în Neemia 10,2 un Seraia şi un Azaria sunt printre preoţii care au pecetluit legământul cu Neemia, după aproximativ 70 de ani. Neemia 12,12 arată pe Seraia că este căpetenia unei familii preoţeşti. Este evident că nume favorite sunt repetate în familiile preoţeşti.


12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer;

Adaia. Compară cu Neemia 11,12; vezi la 1 Cronici 9,3.

Paşhur. Compară cu Neemia 11,12 ; vezi la 1 Cronici 9,3.


13 și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

O mie şapte sute şaizeci. Totalul neamurilor preoţeşti prezentate în listele din Neemia 11,12-14 este de 1192. Totalurile pot să reprezinte perioade diferite.


14 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari;

Şemaia. Compară cu Neemia 11,15 , unde genealogia merge în urmă cu încă o generaţie pentru a cuprinde numele lui Buni, dar unde este exclusă expresia "din fiii lui Merari".


15 Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;
16 Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților.

Netofatiţilor. Netofa era un sat în apropiere de Betleem (1 Cronici 2,54; Neemia 7,26).


17 Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenia lor,

Şi uşierii. Versetele 17-26 se ocupă de supraveghetorii uşilor, indicând numărul şi îndatoririle lor. Compară cu Neemia 11,19.


18 și până în ziua de azi el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi.
19 Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului; părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,
20 și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el.
21 Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea Cortului întâlnirii.

Cortul întâlnirii. Vezi la cap. 6,32.


22 De toți erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam, după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor.

Două sute doisprezece. Conform cu Neemia 11,19, numărul uşierilor era de 172. Pe vremea lui David erau 93 (1 Cronici 26,8-11) şi cei care s-au întors împreună cu Ezra numărau 139 (Ezra 2,42 ).

Văzătorul Samuel. E interesant de notat că Samuel a jucat un rol în distribuirea slujbelor la templu. În nici o altă parte nu este menţionată o astfel de activitate din partea lui Samuel.


23 Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei Cortului.
24 Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi.

Patru vânturi. Compară cu Neemia 3,23-38, unde Dumnezeu a poruncit prin Moise ca leviţii să-şi aşeze corturile pe cele patru laturi ale cortului întâlnirii.


25 Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei șapte zile.

Satele lor. Familiile păzitorilor templului locuiau în zonele rurale din jurul Ierusalimului.

Şapte zile. [După şapte zile, KJV]. Probabil în Sabat (vezi 2 Regi 11,5).


26 Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau întotdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu;
27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineață.
28 Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire.

Uneltele pentru slujbă. Adică vasele sfinte folosite la slujbele sanctuarului.

Le numărau. Literal, "după număr". Era necesar ca vasele sfinte să fie numărate atent, astfel încât nici unul să nu se piardă.


29 Alții îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș, și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme.
30 Fii de ai preoților pregăteau tămâia mirositoare.

Fiii preoţilor. Leviţii aveau în custodie depozitul de mirodenii (v. 29), dar numai preoţii puteau pregăti uleiul sfânt.


31 Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Șalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.
32 Și unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului.

Pâinile pentru punerea înainte. Compară cu Levitic 24,5-9.

Pentru fiecare Sabat. În fiecare Sabat pâinile pentru punerea înainte de pe masa de aur erau înlocuite (vezi la Levitic 24,8).


33 Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte.

Cântăreţii. Detaliile acestea privind cântăreţii încheie prezentarea leviţilor folosiţi la slujbele templului.


34 Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca.

La Gabaon. Versetele 35-44 sunt aproape o copie a celor spuse la cap. 8,29-38. Genealogia lui Saul este repetată, de data aceasta, ca o introducere la raportul despre distrugerea lui finală din cap. 10, cu care începe secţiunea povestită a Cronicilor.


36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37 Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot.
38 Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, cu frații lor.
39 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal.
40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
41 Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea.
42 Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
43 Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia.
44 Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.